Klocki uczą klocki bawią na Ratajach


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Klocki uczą klocki bawią na Ratajach
Skrócony opis projektu
Projekt w założeniu uczy i doskonali poprzez zabawę klockami umiejętności konstruowania i programowania.
Opis projektu
Główny nacisk kładzie się na zajęcia edukacyjne z dziećmi przy budowaniu gotowych zestawów, a także projektowaniu własnych konstrukcji. Klocki rozwijają w dzieciach umiejętność perspektywicznego myślenia co można osiągnąć poprzez właściwy dobór pojedynczych klocków. W założeniu projekt ma rozwijać umiejętności, które być może w przyszłości będą jego pracą zawodową. Możliwość stopniowania trudności pozwala wyuczyć zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów. Zajęcia z wykorzystaniem klocków są wspaniała możliwością uczenia pracy zespołowej, nie tylko indywidualnej. Skomplikowane zestawy klocków odpowiednio dobrane, pomagają podzielić zadania na członków np. grupy 4-osobowej w taki sposób, by unaocznić jakie efekty można osiągnąć pracując razem z innymi. Układanie i konstruowanie obiektów z klocków to działalność praktycznie nie mająca ograniczeń. Istnieje wiele przykładów pokazujących, jak wspaniałe obiekty można stworzyć dzisiaj rozwijając w wyobraźni wczorajsze pomysły. Często zdarza się, że dzieci zdolne nie mają w domu warunków na rozwój swoich zainteresowań. Dlatego chciałbym, żeby taki projekt pozwolił na krok dalej dzieciom chcącym się rozwijać. Coraz więcej szkół na świecie wykorzystuje klocki na swoich zajęciach do nauczania nie tylko matematyki, fizyki, mechaniki czy architektury, ale również języków obcych, robotyki oraz informatyki. Klocki mogą poszerzyć horyzonty myślowe wielu dzieci. Jeżeli projekt sprawdzi się na Ratajach, to może znajdzie naśladowców w innych dzielnicach miasta. Zajęcia są obserwowane i instruktor notuje postępy. Uczestnicy projektu mający najlepsze wyniki są odpowiednio nagradzani.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ZAMENHOFA, ZEGRZE, HETMAŃSKA, CHARTOWO, KURLANDZKA

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Realizacja programu w jednym z domów kultury należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu lub inna lokalizacja wybrana przez Miasto na etapie wyboru realizatora projektu. Uzyskałem zgodę Prezesa SMOM na udostępnienie sali dla tego projektu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Zasadniczo dzieci w wieku 5-12 lat zamieszkujące osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej OSIEDLE MŁODYCH.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dynamiczny postęp cywilizacyjny na świecie powoduje konieczność ustawicznego podnoszenia poziomu edukacji dzieci i młodzieży. Jedną z najlepszych metod edukacyjnych, wychowawczych, a ostatnio nawet terapeutycznych są zajęcia z wykorzystaniem klocków. Programy edukacyjne w szkołach nie zawsze zaspokajają potrzeby poznawcze w należyty sposób, dlatego wspaniałym uzupełnieniem są zajęcia z wykorzystaniem klocków. Kilkadziesiąt lat wykorzystywania zestawów klocków potwierdziło wspaniały wpływ na rozwój umysłowy dzieci. Ostatnie odkrycia w USA pozwalają stosować np. klocki LEGO w terapiach z dziećmi autystycznymi. Własne obserwacje moich dzieci skłaniają mnie do podejmowania prób, by klocki były powszechniej wykorzystywane klocki w zajęciach grupowych i indywidualnych. Klocki pozwalają uczyć nie tylko matematyki, fizyki, mechaniki, robotyki czy języków obcych, ale pokazują m.in. precyzję wykonania każdego klocka, jakość tworzenia zestawów i co można dzięki nim osiągnąć.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. zakup klocków 83.300,-
2. zakup oprogramowania 5.000,-
3. zakup literatury fachowej 2.000,-
4. kurs doskonalący dla instruktora 2.000,-
95 300
SUMA: 95 300
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Publikacja 1 3-Krzysztof Ciemcioch_Klocki LEGO....pdf
Publikacja 2 4-LEGO ksi_ga -projektyYyoshihito-Isogawa.pdf
Kosztorys 1-kosztorys pracowni LEGO RR.doc
Analiza SWOT 2-analiza SWOT projektu Pracownia LEGO.docx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Robert Rydlewski
Adres email robroy61@tlen.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b. Wnioskodawca zgodził się, aby lokalizację projektu zaproponował wydział merytoryczny, co zostało uwzględnione w opisie projektu
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty,. Radosław Paszkieiwcz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 95 300 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Na terenie Rataj funkcjonuje wiele organizacji, które w swej ofercie mają zajęcia z użyciem klocków. Oferowane w ostatnich latach zajęcia przybierały formę zarówno odpłatną jak i nieodpłatną.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Małgorzata Nowak-Karlińska, Wojciech Szymczak, Elżbieta Świtalska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Rataje
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: 1. Maria Chomicz 2. Katarzyna Cieślewicz - Galas 3. Małgorzata Dolata 4. Iwona Dolata 5. Ewa Dziamska 6. Łukasz Kapustka 7. Dominik Łagowski 8. Piotr Łozyniak 9. Teresa Mnich 10. Szymon Ossowski 11. Lesław Rachwał 12. Piotr Zbyszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.