Minigolf dla każdego, Dużego i Małego


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Minigolf dla każdego, Dużego i Małego
Skrócony opis projektu
Wykonanie pola do minigolfa - 9 torów
Opis projektu
Budowa pola do minigolfa w systemie Avantgarde – 9 torów, przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56. Obiekt w obrębie boiska szkolnego o powierzchni około 533 m2. Tory wykonane w technologii fundamentu betonowego z bandami z kostki brukowej szlachetnej, obijanej. Fundament betonowy o grubości 15 cm, zbrojony. Na torach sztuczna trawa, mocowana do fundamentu za pomocą kleju dwuskładnikowego oraz zestaw przeszkód metalowych. Tory według standardu MOS (Minigolf Open Standard). Każdy tor o długości około 5,5 m i szerokości 1 metr. Powierzchnia 9 torów – 56 m2.
Wokół torów ścieżka i opaska betonowa wykonana za pomocą oporników betonowych. Powierzchnia ścieżki – około 125 m2.
W ramach estetyki pola wykonanie 2 miejsc z zielenią w formie drzewek oraz krzewów wraz z ławkami i koszami na śmieci. Obłożenie pozostałego terenu trawą z rolki – około 350m2.
W celu wyodrębnienia i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zabawy, wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z drutu 5 mm, w kolorze zielonym, wysokość 100 cm. W ogrodzenie wmontowana furtka z zamkiem.
W ramach wyposażenia pola do minigolfa uwzględniono następujące elementy: tablica informacyjna (zasady gry, regulamin pola), zestaw kart wyników do minigolfa, 18 kijków do minigolfa, 50 piłeczek do minigolfa.

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chociszewskiego 56

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar przyległy do boiska sportowego prz Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy okolicznych osiedli - rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 90 w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Minigolf dla każdego, Dużego i Małego.
Stanowiska do minigolfa mają znaleźć się na terenie szkoły, przyległym do zielonego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Aktualnie znajduje się tam spękany asfalt, poprzerastany trawą. Zainstalowanie w tym miejscu torów do minigolfa nadałoby temu obszarowi charakter kompleksowego terenu do zajęć sportowych dla dzieci. Podniosłoby to atrakcyjność nie tylko przerw międzylekcyjnych, zachęcając dzieci do aktywności fizycznej, ale byłoby też ciekawą ofertę spędzania czasu po lekcjach.
Ponadto, w rejonie całego osiedla Grunwald Południe nie ma miejsca do uprawiania tego sportu, atrakcyjnego niezależnie od wieku. Daje on możliwość doskonalenia umiejętności koncentracji i precyzji ruchów. Rozgrywany w formie zespołowych zawodów, dostarcza zdrowych emocji sportowych, dając jednocześnie okazję do rozwijania strategicznego myślenia. Dodatkowo, realizowany na terenie szkoły projekt AWF Trener Osiedlowy, zapewnia fachową opiekę i instruktaż sportowy dla mieszkańców osiedla Grunwald Południe, chcących spędzić swój wolny czas aktywnie na świeżym powietrzu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wykonanie torów do minigolfa 9 sztuk 64 636
ścieżka i opaska z kostki betonowej 33 517
ogród 7 318
trawnik z rolki 8 179
wykonanie ogrodzenia 10 332
Akcesoria (kije, piłki, tablica wyników, tablica regulaminu itp.) 3 936
SUMA: 127 918
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 11 070
Dodatkowe załączniki
oferta z kosztorysem Oferta Szko_a 90.pdf
wizualizacja projektu rv 2018-05-10 20-21-12-99.jpg
zdjęcia z miejsca realizacji projektu ZDJ_CIA.docx
Oświadczenie Grupy Mobino O_wiadczenie Grupy Mobino.pdf
Rekomendacja Rady Rodziców przy SP 90 REKOMENDACJA Rady Rodzic_w dla projektu MINIGOLF dla KA_DEGO(1).jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bogna Kozanecka
Adres email kozaneckabogna@gmail.com
Telefon 61 867 20 67
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 127 918 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 11 070 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 155 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.