URBANATOR Bezpieczna droga do szkoły [ŁawicaKwiatoweJunikowoGorczynFabianowo]


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
URBANATOR Bezpieczna droga do szkoły [ŁawicaKwiatoweJunikowoGorczynFabianowo]
Skrócony opis projektu
"Bezpieczna droga do szkoły"ma poprawić poczucie bezpieczeństwa pieszych&rowerzystów w codziennym ruchu, szczególnie wśród dzieci.
Opis projektu
Jaki jest cel projektu? Ulice przecinające główne ciągi ruchu pieszego, szczególnie do szkół i przedszkoli, stały się zbyt niebezpieczne w odczuciu wielkiej grupy mieszkańców nie tylko dla samodzielnego poruszania się uczniów, ale i dla dorosłych. Dlatego uspokojenie ruchu na ulicach lokalnych i zbiorczych, szczególnie tych, po których prowadzą drogi do szkół i przedszkoli, jest kluczowe dla wychowania obywateli kochających miasto. Projekt zasadniczo nie ingeruje w ruch na ulicach głównych. Przy dzisiejszej zapaści systemu transportowego Poznania niezbędne jest przywrócenie wielofunkcyjności ulic lokalnych i zbiorczych. Nie mogą służyć one tylko ruchowi samochodów. Muszą być przyjazne pieszym oraz ludziom na rowerach, by zachęcić do zostawienia samochodu pod domem. Trzeba skoncentrować ruchu przelotowy na ulicach głównych. Projekt jest dobrym pierwszym krokiem ku temu celowi.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulice dalszego dawnego Grunwaldu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wszystkie osiedla rejonu 11
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci i dorośli
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Bezpieczna droga do szkoły" to projekt mający na celu przywrócić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dziec, ich opiekunów, ale i po prostu dorosłych w poruszaniu się w przestrzeni ulic w swojej okolicy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
szczegółowy opis i koszty w załączniku 588 000
SUMA: 588 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
opis projektu PBO2019-Rejon11 FabianGorczynJunikowKwiatowLawica.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Włodzimierz Nowak
Adres email klak@gmx.ch
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 20.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 w ramach projektu rejonowego (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Ponadto przedmiotowe zadanie jest już uwzględnione w budżecie Miasta Poznania, co jest sprzeczne z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 3 pkt. 6 lit. c). ZDM w latach 2018-2019 realizuje zadanie pn. " Bezpieczna droga do szkoły" , który swoim zasięgiem obejmuje całe miasto. Jest to projekt o podobnym charakterze , który ma na celu poprawę bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu szczególnie w obrębie szkół. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Miejskiego Inżyniera Ruchu, Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Oświaty, Wydziału Transportu i Zieleni i ZDM. Przeprowadzono audyty bezpieczeństwa wokół poznańskich szkół, rozesłano do Dyrektorów szkół ankiety na temat bezpieczeństwa ruchu. Zlecone zostały już projekty zmiany organizacji ruchu celem poprawy bezpieczeństwa. Część ulic już objęta jest projektami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa między innymi: ul. Rawicka, ul. Krośnieńska, ul. Ziębicka, ul. Wieruszowska, ul. Bełchatowska.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 588 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.