Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada dalszą rewitalizację plaż miejskich nad Jeziorami - Kierskim, Strzeszyńskim i Rusałka.
Opis projektu
Kontynuacja wspólnego projektu mieszkańców Sołacza, Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna i Podolan pn. „Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz”, realizowanego w ramach PBO 2016. Celem wniosku jest uzupełnienie rewitalizowanych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Poznania i okolic w najładniejszych zakątkach północno-zachodniej części Miasta. Proponuje się uzupełnienie podstawowej infrastruktury i ścieżek komunikacyjnych, zgodnie z wykonanym w ramach PBO2016 Projektem "Plażojada" oraz objęcie nowo wyposażonych miejsc monitoringiem miejskim (szczegóły w ZAL.1).

Nad Jeziorem Kierskim proponujemy:
1) na plaży „Parkowej”:
1a) budowę wiaty wg projektu wraz z wyposażeniem jej w stoły i ławki;
1b) wyposażenie plaży w leżaki stacjonarne;
1c) park wodny, jako uatrakcyjnienie plaży. Park wodny nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a znakomicie uzupełnia ofertę czynnego wypoczynku nie tylko dla dzieci i młodzieży. Przykłady parków wodnych przedstawiono w ZAL. 2;
1d) uzupełnienie plaży w ławki i kosze na śmieci;
1e) ścieżkę pieszą (kontynuacja zgodnie z projektem) oraz rowerową przez były ośrodek policyjny i parking;
1f) zainstalowanie monitoringu.
2) Na plaży „Smoczej” :
2a) budowę wiaty wraz ze stołami i ławkami;
2b) posadowienie 4 lamp;
2c) budowę stanowiska do food-trucka;
2d) zainstalowanie monitoringu.

Nad Jeziorem Strzeszynek, na plaży „Malibu”, proponujemy:
a) budowę wiaty wraz ze stołami i ławkami;
b) uzupełnienie wyposażenia plaży w ławki oraz kosze na śmieci;
c) wyposażenie plaży w leżaki stacjonarne;
d) rewitalizację oświetlenia zgodnie z wykonanym Projektem;
e) postawienie parasoli plażowych;
f) zainstalowanie monitoringu.

Nad jeziorem Rusałka, na plaży „Dzika”, proponujemy:
a) budowę wiaty wraz ze stołami i ławkami;
b) uzupełnienie wyposażenia plaży w ławki oraz kosze na śmieci;
c) odtworzenie zniszczonej ścieżki spacerowej poprzez odtworzenie odpływów wody i wyrównanie nawierzchni.

Trasy turystyczne łączące jeziora:
a) uzupełnienie tras leśnych w ławki oraz kosze na śmieci- ZAL.3.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Nawrota, Koszalińska, Słupska, Botaniczna, Plaże Miejskie w Zachodnim Klinie Zieleni

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

1) Plaża „Parkowa” nad Jeziorem Kierskim obr. 27, ark.10, dz.: 537/20 oraz część 544/3, 2) Plaża „Smocza”- nad Jeziorem Kierskim obr. 22, ark.07, dz.:5, 3) Plaża „Malibu” nad jeziorem Strzeszynek obr. 25 ark.08 dz.: 12/4, 4) Plaża „Dzika” nad jeziorem Rusałka obr. 20, ark.24 dz.: 3/4.
Potencjalni odbiorcy projektu
Połączone kompleksy plażowe powinny zapewniać miejsce do spotkań, wypoczynku, rekreacji sportowej i ekoedukacji szerokiemu spektrum mieszkańców miasta, pobliskich gmin, turystom (pieszym i rowerowym, biegaczom) oraz kuracjuszom szpitali sanatoryjnych usytuowanych w okolicy Jeziora Kierskiego. Projekt pozwoli na zaspokojenie potrzeb każdej grupy wiekowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Poznania i przyległych gmin oraz turystów przez uatrakcyjnienie ogólnodostępnych plaż o różnorodnym charakterze i ich połączenie trasą turystyczną. Wniosek jest uzupełnieniem projektu realizowanego z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 pn. Plażojada. W granicach Poznania znajdują się cztery jeziora i tylko cztery kąpieliska. Polepszenie oferty rekreacyjno-sportowej poprzez dokończenie rozpoczętej rewitalizacji plaż i połączenie ich ścieżkami turystycznymi pozwoli na szersze zainteresowanie się tym obszarem. Przyczyni się do tego także bezpłatny i ogólnodostępny charakter proponowanych miejsc rekreacji. Niewątpliwą atrakcją będzie również park wodny, który zwiększy zainteresowanie wypoczynkiem nad Jeziorem Kierskim. Otoczenie lasów, parków i jezior stanowi naturalne tło dla odpoczynku.Ponadto wniosek wpisuje się w główne nurty strategii rozwoju Poznania, jako ośrodka sportowego i gospodarza prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych i masowych oraz Miasta, które dba o podniesienie poziomu jakości życia poprzez systematyczny i stały rozwój elementów infrastruktury oraz zróżnicowaną ofertę form spędzania czasu wolnego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
rewitalizacja zgodnie z kosztorysem szczegółowym- ZAL. 4 1 914 096
SUMA: 1 914 096
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 85 000
Dodatkowe załączniki
ZGODA WNIOSKODAWCY Zgoda.pdf
PARK WODNY ZAL 2.pdf
LEŚNE TRASY TURYSTYCZNE ZAL 3.pdf
KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY ZAL 4 kosztorys szczegolowy.xlsx
OPIS PROJEKTU ZAL 1.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Bogusławska
Adres email floriada.floriada@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski, Andrzej Kras, Karol Seweryn.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 914 096 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 85 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 914 096 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 85 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Sławomir Fiszer, Andrzej Fiszer, Andrzej Dworzyński, Jan Szelągiewicz, Teresa Jackowiak, Jolanta Effenberg, Urszula Filimon- Kucharska, Ireneusz Dolata, Katarzyna Proniewicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: UCHWAŁA NR LXXIII/335/VII/2018 RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE z dnia 3 września 2018 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna UCHWAŁA NR 28/VII/2018 ZARZĄDU OSIEDLA SOŁACZ z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd opiniował w składzie: Paweł Szwaczkowski - przewodniczący zarządu Osiedla Sołacz, Bogumiła Rosińska - zastępca przewodniczącego zarządu Osiedla Sołacz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Arleta Matuszewska , Marcin Klemenski , Małgorzata Bogusławska, Wojciech Bratkowski, Małgorzata Ćwiertnia ,Dominika Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk ,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.