Fit Park Kasztelan


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Fit Park Kasztelan
Skrócony opis projektu
Założeniem tego projektu jest wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu do stworzenia strefy rekreacji dla mieszkańców.
Opis projektu
Lokalizacja Fit Parku Kasztelan to niezagospodarowany teren o powierzchni ok. 1344m2
mieszczący się na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu u zbiegu ulic: Bułgarskiej i Miecznikowskiej. Przez cały teren inwestycji przebiegać ma tor biegowy, ze startem i metą. Planowana bieżnia o długości 184m i szerokości 1m, posiadać ma nawierzchnię syntetyczną o odpowiednim stopniu amortyzacji i twardości umożliwiającej dynamiczne odbicie stopy podczas biegu. Wewnątrz pętli toru biegowego zlokalizowano zestaw specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, ułożonych w odpowiedniej kolejności, tak, aby można było z nich korzystać oddzielnie lub w połączeniu z torem biegowym tworzyć różne trasy tzw. ścieżek zdrowia dostosowanych do możliwości danych grup wiekowych. Dodatkowe urozmaicenie toru stanowi naturalny spadek terenu, który można wykorzystać do wspinaczki między barierkami lub po drewnianych schodach, czołgania się pod płotkami i zjazdu tyrolką. Trasę biegu da się podzielić na etapy o różnym stopniu trudności. W zależności od wieku i sprawności fizycznej użytkowników, można rozgrywać wyścigi biegowe po całej bieżni lub tylko jej prostych odcinkach, wprowadzać utrudnienia w postaci prowadzenia trasy przez poszczególne przeszkody, z pokonywaniem wysokości lub tylko po płaskim terenie albo zmieniać kierunek biegu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z toru przeszkód, pod urządzeniami o wysokości swobodnego upadku powyżej 60cm, wyłożona zostanie syntetyczna nawierzchnia bezpieczna.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Trybunalska 17/25

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Szkoły Podstawowej nr 74
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy, rodzice i uczniowie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Podstawowym celem Fit Parku Kasztelan jest sport i rekreacja. Tor przeszkód stanowić ma uzupełnienie oferty sportowej najbliższej okolicy i zachęcać do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu poprzez zabawę i zdrową rywalizację. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego.
Założenie ma służyć szeroko rozumianej społeczności do rozwijania zdolności motorycznych
i ogólnej kondycji fizycznej, poprzez wspólne uprawianie sportu, organizowanie zawodów,
pikników i innych imprez sportowych o charakterze szkolnym i lokalnym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wartość kosztorysowa robót ogółem. 599 949
SUMA: 599 949
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Opis 01_OPIS.pdf
Kosztorys 02_KOSZTORYS.pdf
Wizualizacja 03_wizualizacja.pdf
Rekomendacje 04_rekomendacje.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jolanta Czereśniowska
Adres email jolanta.czeresniowska@sp74.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 599 949 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 585 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe w pełnym składzie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.