Na stulecie Ułan Poznański jak nowy.


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Na stulecie Ułan Poznański jak nowy.
Skrócony opis projektu
Profesjonalna konserwacja Pomnika Ułanów Poznańskich z przywróceniem projektu Adama Ballenstaedta dla najbliższego otoczenia.
Opis projektu
Pomnik wystawiony poległym żołnierzom 15. Pułku Ułanów Poznańskich w roku 1927 przy znaczącym udziale Miasta Poznania był prawdziwą ozdobą poznańskiej Starówki. Zniszczony przez niemieckiego okupanta w 1939 roku, przez całe dziesięciolecia nie mógł być przywrócony miejskiej przestrzeni. Odbudowany w roku 1982 wyłącznie z woli i składek społecznych, z powodu ograniczonych środków finansowych, nigdy nie został przywrócony do swojej pierwotnej formy. Nie przywrócono na trzonie cokała listy poległych ułanów, na kartuszach brakuje miejscowości i dat stoczonych bitew. Skute brutalnie w 1939 roku krzyże Orderu Wojennego Virtuti Militari również nie powróciły na swoje miejsce. Wykorzystane podczas odbudowy materiały również nie mogły spełniać odpowiednich standardów, co spowodowało w krótkim czasie pojawianie się odbarwień i zacieków. Przeprowadzona kilkanaście lat temu pobieżna konserwacja i prowadzone na bieżąco pospieszne naprawy, również nie przyniosły odpowiedniego rezultatu. Nie tylko pomnik, ale całe jego otoczenie wymagają kompleksowej konserwacji i remontu. Projekt podchodzi kompleksowo do uporządkowania całej przestrzeni w formie, w jakiej zaprojektował ją wybitny architekt poznański Adam Ballenstaedt. Przewiduje nie tylko konserwację i upiększenie tego miejsca, ale profesjonalne okresowe lustracje z ewentualnymi naprawami i przeglądy po upływie pięciu lat.
Projekt obejmuje również wykonanie pamiątek-cegiełek z wizerunkiem pomnika, które powinny być dystrybuowane w miejskich punktach, a środki w ten sposób uzyskane dadzą środki na utrzymanie tego miejsca w należytym stanie.
Tak, by to wyjątkowe z punktu widzenia miejskiego krajobrazu miejsce, znów było jedną z jego wizytówek.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Paderewskiego u zbiegu z ulicą Ludgardy.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pomnik jest zlokalizowany przy głównym ciągu spacerowym poznańskiej Starówki.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania i wszyscy turyści udający się trasą Plac Wolności - Stary Rynek ulicą Paderewskiego lub w stronę Zamku Królewskiego na Wzgórze Przemysła ul. Ludgardy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W jubileuszowym roku stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i powołania do życia 1. pułku Ułanów Wielkopolskich / 15. Pułku Ułanów Poznańskich, nadarza się wyjątkowa okazja na przywrócenie temu miejscu jego pierwotnego wyglądu. Tak by cieszyło oko mieszkańców i gości.
Współwnioskodawcą projektu jest p. Adam Sokół
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- profesjonalna konserwacja pomnika 329 540
- mur oporowy i balustrada od strony kościoła oo. franciszkanów 52 890
- mur oporowy skweru przed pomnikiem (od ul. Ludgardy) 45 510
- remont schodów i płaszczyzny placu przed pomnikiem 56 580
- wykonanie pamiątek / cegiełek 22 140
- iluminacja placu 20 000
SUMA: 526 660
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 92 250
Dodatkowe załączniki
Strona tytułowa opracowania konserwatorskiego. poznan_pomnik_ulanow_poznanskich_strona_tytulowa_pieczatka.pdf
Widok pomnika przed zniszczeniem. SM0_1-U-5104.jpg
Brakujące szczegóły na cokole. napisy_kontrast.jpg
Rekomendacja Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Rekomendacja_Tb_iP15PUP.pdf
Widok pierwotnego założenia. SM0_1-W-1414-1.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Andrzejak
Adres email ulan.poznanski@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Miejski Konserwator Zabytków popiera projekt konserwacji pomnika 15 Pułku Ułanów w ramach edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Pomnik wykonany z piaskowca i granitu, odsłonięto w 1927 r., a zaprojektował go wraz z jego otoczeniem architekt Adam Ballenstaedt; projektantem i twórcą rzeźby był Mieczysław Lubelski. Rzeźba ułana, zniszczona przez okupanta w 1939 r., została odtworzona w 1982 r. według przekazów ikonograficznych, przy udziale poznańskich rzeźbiarzy Józefa Murlewskiego i Benedykta Kaszni. Pomnik zdecydowanie wymaga przeprowadzenia w trybie pilnym kompleksowych prac konserwatorskich łącznie z nawierzchnią placu, na którym się znajduje oraz z murem oporowym od strony klasztoru oo franciszkanów i murem od ul. Ludgardy. Pomnik jest bardzo zanieczyszczony, miejscami spękany, ma ubytki mechaniczne, nosi ślady nieprofesjonalnych uzupełnień, jest porośnięty licznymi glonami; konieczna jest także rekonstrukcja wykutej w kamieniu listy poległych żołnierzy, która znajdowała się na kolumnie pomnika. Celem konserwacji jest przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych i historycznych pomnika jak również podkreślenie walorów przestrzennych wschodniej pierzei ul. Ludgardy, opracowanej w formie wydłużonego placu o zróżnicowanym nachyleniu terenu z umieszczonym w jego centrum pomnikiem ustawionym na szerokim cokole, monumentalizującym przestrzeń placu. Decyzją nr 153/Wlkp/B z dnia 30 czerwca 2009 r. pomnik 15 Pułku Ułanów wpisano do rejestru zabytków ruchomych miasta Poznania. Pomnik stoi na gruncie miejskim.
  Zespół Obradował w składzie: Iwona Błaszczyk - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Zuzanna Nadolna - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 526 660 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 92 250 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 526 660 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 92 250 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Natalia Chojara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.