Naukowy Plac Zabaw przy SP 84


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Naukowy Plac Zabaw przy SP 84
Skrócony opis projektu
Nowoczesny sposób podejścia do stymulowania rozwoju nastolatków, utrwalania wiedzy poprzez zabawę na świeżym powietrzu
Opis projektu
Główną cechą projektu budowy publicznego naukowego placu zabaw jest nowoczesny sposób podejścia do stymulowania rozwoju nastolatków (klasy 4-8), utrwalania ich wiedzy i inspirowania ich. Zachęcamy do nauki poprzez zabawę na świeżym powietrzu. Zwiększa się motywacja do uczenia się, pracy w grupie i kreatywności. Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni poprawia jakość życia wszystkich okolicznych mieszkańców. Odpowiednio przygotowana i uporządkowana przestrzeń powoduje, że nauka odbywa się niejako automatycznie (wg zasad M. Montessori)
Projekt naukowego placu zabaw ma na celu powstanie przestrzeni służącej rozwojowi i spędzaniu czasu na powietrzu przez dzieci i młodzież. Plac przyszkolny (od ul. św. Szczepana) zostałby zabudowany całorocznymi konstrukcjami takimi jak: ksylofon, koła optyczne, wielka kołyska Newtona, gongi, cymbały, peryskopy, wiry wodne, wielkoformatowe gry, panel muzyczny, film animowany, głuchy telefon, tablica do pisania lustrzanego, ściana do pisania, naukowy Hex, kuchnia błotna. Urządzenia te nie tylko świetnie rozwijają zdolności muzyczne i artystyczne. Dzięki nim można wytłumaczyć uczniom ideę rozchodzenia dźwięku, zasady dynamiki Newtona, złudzenia optyczne, lustrzane pismo dzieci i rozwój ich mózgu – pamięci. Ćwiczą zdolności logiczne, rozwiązywanie problemów, wyczucie rytmu i cierpliwość.
Zabawa zestawem wymienionych elementów zachęca do przebywania na świeżym powietrzu w ciekawy sposób, a co za tym idzie zapobiega otyłości (i innym chorobom). Dzieci adaptują się do wszystkich warunków klimatycznych, poznają naturę, co czyni je samodzielnymi, odważnymi i wrażliwymi. Prawidłowo wykształcają się ich narządy zmysłów. Poznają pracę zespołową, praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej w szkole i ocenę ryzyka. Konstrukcje całoroczne naukowego placu zabaw powodują, że mogą korzystać z nich rodziny naszych dębieckich sąsiadów (plac zabaw przyjazny dzieciom i dorosłym), a nasza szkoła staje się szkołą przyszłości.
W celu zapewnienia dzieciom dobrej zabawy, bezpieczeństwa, a przede wszystkim niezawodności sprzętu, pragniemy założyć monitoring w celu ochrony obiektu. Dosadzimy rośliny i postawimy ławki umilające pobyt na tym terenie. Sama przestrzeń zyska intrygujący i ciekawy wygląd, co uatrakcyjni tereny między zabudowaniami.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren wokół szkoły podstawowej nr 84, ul. św. Szczepana 3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przed szkołą podstawową nr 84 i wokół istniejącego placu zabaw - boiska
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami są uczniowie, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 84 (zwłaszcza klas 4-8) oraz okolicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodzice, dziadkowie a także wszyscy mieszkańcy Wildy zainteresowani eksperymentami naukowymi.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zauważyliśmy, że starsze dzieci i nastolatki nie mają swojego miejsca na spotkania. Jest nisza w wyposażeniu placów zabaw dla nich – są siłownie, ale brakuje miejsc, gdzie mogliby utrwalić swoją wiedzę. Konstrukcje całoroczne pozwolą wzajemnie się uczyć, zarazem przebywając na świeżym powietrzu. Dla rodziców, dziadków, sąsiadów – okolicznych mieszkańców pojawiłaby się możliwość ciekawych spacerów. Podczas wspólnego eksperymentowania wszyscy zyskują i pojawiają się dawno utracone więzi. Urządzenia intrygują młodzież i na nowo aranżują dobrze znaną im przestrzeń.
Na niewielkiej powierzchni mogą stanąć całoroczne urządzenia, które młodzież może dotknąć, uruchomić i samodzielnie poznać prawa rządzące przyrodą i otaczającym je światem. Nie musimy zmieniać podłoża - urządzenia są tak skonstruowane, że można je zamontować na istniejącym trawniku.
Dzieci (zwłaszcza z klas 4-8) uczą się przez zabawę w plenerze – walka z otyłością i chorobami cywilizacyjnymi. Stymulowanie ich rozwoju fizycznego i psychicznego pozwoli zdobyć kompetencje przyszłości: kreatywność, podejmowanie decyzji, dzielenie się wiedzą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szacunkowe koszty urządzeń edukacyjnych (eko-memory, film animowany, głuchy telefon, gong i cymbały w jednym, koło optyczne napędzane korbką, kołyska Newtona, ksylofon, naukowy HEX, panel muzyczny, peryskop, pisanie lustrzane, ściana do pisania, wir wodny, tabliczki informacyjne, kuchnia błotna) 200 000
Montaż i transport urządzeń 40 000
zakup i założenie monitoringu (4 kamery) 5 000
nasadzenie roślin i zakup 6 ławek parkowych, ewentualne wyrównanie powierzchni, doprowadzenie instalacji 60 000
utrzymanie roczne placu zabaw pomnożone przez 5 lat (koszty energii, pielęgnacji roślin, wody, naprawy urządzeń itp) 60 000
uzupełnienie uszkodzonych elementów przez 5 lat 60 000
SUMA: 425 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 120 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowa wizualizacja za_cznik do wniosku obywatelskiego sp84 pozna_-2.pdf
lokalizacja obok szkoły SP84_plac_zabaw_obok_szkoly.png
lokalizacja przed szkoła SP84_plac_zabaw_przed_szkola.png
oświadczenie Dyrekcji o_wiadczenie - projekt nr 145.PDF
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Hoppe-Wawrzyniak
Adres email agnieszka.hoppe.wawrzyniak@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 425 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 120 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 570 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 120 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartz-Ciesielska Anna, Gajny Bogdan, Hoppe Mateusz, Kaiser Filip, Kempski Krzysztof, Poprawka Zuzanna, Ratajczak Piotr, Sasinowska-Sikorska Krystyna, Zaremba Anna.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.