Froeblowski ogród


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Froeblowski ogród
Skrócony opis projektu
Ogród ten będzie placem zabaw do aktywności ruchowych i badawczych dla dzieci
Opis projektu
"Froeblowski ogród" usytuowany będzie na terenie zielonym przedszkola nr 58, na ul. Wolsztyńskiej 15 w Poznaniu. Ogród podzielony będzie na kilka stref: do zabaw ruchowych, obszar zabaw z piaskiem, zakątek do rozwijania integracji sensorycznej, ogródek warzywno - kwiatowy. Nawierzchnię będą stanowiły: trawa, kostka brukowa, bezpieczna mata. W tym ogrodzie dzieci z Przedszkola nr 58 będą miały okazję korzystać codzienniez możliwości tego miejsca. Natomiast dzieci spoza placówki będą zapraszane kilka razy w roku na dni otwarte - przy okazji zaplanowanych wspólnie z panią Dyrektor Przedszkola nr 58 (mgr Agnieszką Ciszewicz) działań: festyn rodzinny, dzień dziecka, dzień pyry, itp.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Wolsztyńska 15 w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

na terenie zielonym Przedszkola nr 58
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci z przedszkola nr 58 w Poznaniu oraz dzieci wraz z rodzinami odwiedzający ogród podczas dni otwartych i festynów zorganizowanych przez Przedszkole nr 58.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 58 w Poznaniu od wielu lat nie był modernizowany. Chciałabym, żeby na terenie Starego Grunwaldu powstało miejsce, w którym dzieci będą miały możliwość zabawy, korzystając z nowoczesnych urządzeń do różnorodnych aktywności. Będą mogły poznawać otoczenie przyrodnicze, badać je i doświadczać wielozmysłowo. Dzieci będą prowadzić tu obserwacje przyrodnicze posadzonych przez siebie roślin. W porozumieniu z p. Dyrektor Przedszkola (mgr A. Ciszewicz) zgłaszam Przedszkole nr 58 w Poznaniu do całkowitej przebudowy placu zabaw mieszczącym się na terenie tej placówki.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Sprzęty do zabaw z dziećmi 67 530
Ławki z oparciem 2 640
Boisko do gry w piłkę 16 250
Ścieżka sensoryczna 2 500
Nawierzchnia placu zabaw 49 200
SUMA: 138 120
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6 000
Dodatkowe załączniki
Wycena urządzeń, niezbędnych materiałów na plac zabaw 1. Wycena urz_dze_, niezb_dnych materia_w na plac zabaw.pdf
Aktualne zdjęcia placu zabaw 2. Aktualne zdj_cia placu zabaw.pdf
Zdjęcia nowych sprzętów ze specyfikacją 3. Zdj_cia nowych sprz_t_w ze specyfikacj_.pdf
Rzuty placu po zmianie 4. Rzuty plac_w po zmianie.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Magdalena Manyś
Adres email mmanys@o2.pl
Telefon 664992798
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyr.Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyr. Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 138 120 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 6 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 160 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.