Automaty na butelki i puszki


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Automaty na butelki i puszki
Skrócony opis projektu
10 miejskich eko-automatów do zbiórki butelek PET oraz aluminiowych puszek po napojach
Opis projektu
10 eko-automatów funkcjonujących na zasadzie maszyn vendingowych przyjmujących określony produkt - służących do zbiórki plastikowych butelek PET oraz aluminiowych puszek po napojach, jedna z opcji jest urządzenie identyfikuje butelkę/puszkę na podstawie kodu kreskowego i kształtu, następnie po naciśnięciu odpowiedniego przycisku wydaje paragon, który na podstawie odpowiedniej umowy/regulaminu może upoważniać do odbioru określonego upominku lub ustalonej kwoty kaucji
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

miejsca często użytkowane przez mieszkańców: okolice dworca, tereny nad Wartą, okolice Starego Rynku, wejścia do centrów handlowych lub marketów

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

okolice dworca, tereny nad Wartą, okolice Starego Rynku, wejścia do centrów handlowych lub marketów, uczelni oraz szkół
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Poznania oraz przyjezdni
Uzasadnienie dla realizacji projektu
automaty umożliwiają wydajną segregację odpadów, dzięki której mniej odpadów trafia na wysypisko, automaty maja również charakter edukacyjny, motywują mieszkańców do recyklingu odpadów
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zakup automatów 650 000
opracowanie i wdrożenie zasad odbioru 300 000
marketing, promocja, środki przeznaczone na upominki/kaucje 250 000
SUMA: 1 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 360 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Michalak-Pietkiewicz
Adres email agmm@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Na obszarze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, a w szczególności na terenie miasta Poznania od wielu lat zorganizowany jest system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zakresie odzysku makulatury, tworzyw sztucznych i szkła. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i ich mieszkańcy oraz właściciele i użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych mają zapewnioną możliwość gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny „u źródła” do pojemników bądź worków, przeznaczonych do selektywnej zbiórki, które dostarczane są przez operatorów działających na rzecz ZM „GOAP”. Selektywna zbiórka odpadów w mieście uregulowane jest przepisami prawa krajowego oraz miejscowego. Zorganizowany system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych uwzględnia w pełni frakcje odpadowe, o których mowa w przedmiotowym wniosku do PBO2019. W uzasadnieniu do wniosku podano argument, że dzięki takim automatom mniej odpadów trafi na wysypisko. Obecnie odpady zmieszane z terenu miasta Poznania trafiają do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, czyli do spalarni odpadów w Poznaniu. Odpady zbierane w sposób selektywny poddawane są odzyskowi. Dzięki tak zorganizowanemu systemowi gospodarki odpadami komunalnymi z roku na rok wzrasta poziom odzysku makulatury, tworzyw sztucznych i szkła. Dla przykładu w roku 2016 dla całego obszaru ZM „GOAP” odzyskano: - papieru i tektury 15 701,506 [MG] (w Poznaniu 12 691.096 [MG]), osiągając poziom odzysku 35%, - tworzyw sztucznych 12 036,460 [MG] (w Poznaniu 88 867,249 [MG]), osiągając poziom odzysku 27%, - szkła 16 852,970 [MG] (w Poznaniu 13 650,380 [MG]), osiągając poziom odzysku 38%. Natomiast wymagany poziom odzysku dla w/w frakcji na rok 2016 wynosi 18%, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.2167). Z powyższych wyników wynika jednoznacznie, że na Obszarze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” jak i też miasta Poznania prowadzone są odpowiednie działania w zakresie wywiązania się z nałożonych obowiązków w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Kwestie ustawiania eko-automatów oraz zasady ich funkcjonowania nie zostały uregulowane w przepisach prawnych obowiązujących w naszym kraju. Ministerstwo Środowiska podjęło dopiero analizę różnych rozwiązań w tym zakresie, aby uregulować tę kwestię na obszarze kraju, natomiast Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zleciła firmie doradczej Deloitte sprawdzenie, czy w Polsce jest możliwe wprowadzenie takich rozwiązań pod kątem finansowym, organizacyjnym i prawnym oraz czy to będzie zasadne.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Jan Roth, Agata Chęcińska,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 360 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 360 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.