Bezpieczny przystanek PST Lechicka/Poznań Plaza


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Bezpieczny przystanek PST Lechicka/Poznań Plaza
Skrócony opis projektu
Pakiet drobnych usprawnień ułatwiających lub umożliwiających bezpieczne dotarcie na przystanek PST Lechicka/Poznań Plaza.
Opis projektu
Projekt ma na celu wykonanie drobnych usprawnień umożliwiających dogodne i bezpieczne dojście do przystanku PST Lechicka/Poznań Plaza z różnych kierunków.
1) Przejście na przystanek przez ul. Mieszka I.
2) Bezpośrednie dojście do przystanku z południowej części ul. Lechickiej
3) Wymiana schodów technicznych na schody zapewniające bezpieczne poruszanie się.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lechicka/Mieszka I

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Okolice przystanku PST Lechicka/Poznań Plaza
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy południowego Piątkowa.
Pracownicy biur i sklepów znajdujących się przy ul. Lechickiej.
Mieszkańcy osiedla Botanika.
Mieszkańcy ul Tymienieckiego i okolic.
Wszyscy korzystający z przystanku PST.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie przystanek PST jest odcięty od południowej części Piątkowa. Wobec braku infrastruktury dla pieszych mieszkańcy wydeptali system ścieżek. W wielu miejscach muszą przechodzić lub przebiegać przez niebezpieczne ulice lub poruszać się schodami technicznymi. Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do komunikacji miejskiej i realizację programu zrównoważonego transportu.
Dodatkowo, trwa zabudowa mieszkaniowa terenów w obszarze oddziaływania przystanku oraz planowane są kolejne inwestycje, co zwiększy grono odbiorców proponowanych rozwiązań. Dojścia do przystanku PST umożliwią obecnym i nowym mieszkańcom osiedla korzystanie z komunikacji miejskiej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt i realizacja 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Projekt - Schemat Projekt.jpg
Projekt - Opis Projekt-opis.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marek Makowski
Telefon 691363932
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Dzień dobry, Element 1. Prawo o ruchu drogowym, art 13 punkt 2 "Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m." wyraźnie mówi, że w miejscu wskazanym w projekcie można zgodnie z prawem przekraczać jezdnię. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i możliwość dojścia na przystanek PST przez wymalowanie "zebry" na wysokości przystanku. Jeśli są jakieś wątpliwości odnośnie prędkości pojazdów i widoczności pieszych to dlaczego miasto podniosło dopuszczalną prędkość na tym odcinku do 70km/h? To właśnie jest działanie zmniejszające bezpieczeństwo, a nie wymalowanie zebry w miejscu, gdzie można przejść zgodnie z prawem i gdzie piesi regularnie przechodzą przez jezdnię, ponieważ nie mają żadnej alternatywy. Kwestię widoczności pieszych czy cienia rzucanego przez wiadukt można rozwiązać za pomocą odpowiedniego oświetlenia. Mamy 21 wiek i elektryczność! Piesi w tym miejscu (w odróżnieniu do innych przystanków PST) nie mają możliwości bezkolizyjnego przejścia na przystanek PST kładką, ponieważ na górę (kładkę) prowadzą tylko schody techniczne zastawione barierkami. Przystanek powstał w czasach, gdy dookoła były pola i nieużytki, ale przez lata ta sytuacja się zmieniła. Powstało CH Plaza, wybudowano Biedronkę, trwa rozbudowa osiedla Botanika. Przystanki PST, ze względu na charakter trasy tramwajowej są od siebie mocno oddalone. Mieszkańcy i tak muszą pokonać dość dużą odległość żeby do nich dojść. Wymyślanie kolejnych, kilkusetmetrowych obejść i utrudnień jest sprzeczne z polityką zrównoważonego transportu nie mówiąc już o zdrowym rozsądku. Element 2. Bardzo dobra uwaga, ale prosta do rozwiązania. Załączony przeze mnie schemat nie jest projektem drogowym (nie posiadam takich umiejętności i uprawnień). Ma przedstawić jedynie ideę, która jest taka, żeby można było dojść jak najkrótszą drogą na przystanek bez konieczności niepotrzebnego (i proponowanego) krążenia dookoła. Jak pokazałem na zdjęciach piesi poruszają się takim ciągiem. Są tam wydeptane ścieżki. Zaproponowane w projekcie przejście oczywiście można wyznaczyć odsunięte od DK92 (praktycznie do wysokości słupa wysokiego napięcia) zostawiając wolne miejsce na samochody przepuszczające pieszych. Element 3. Infrastruktura o której Państwo piszą już istnieje lub za chwilę będzie wybudowana (Promenada Piątkowsko-Winogradzka - PBO 2017). Rampa po stronie wschodniej istnieje, po stronie zachodniej będzie wybudowana w ramach projektu BO. Jeśli się nie mylę, to zaczęły się już prace geodezyjne. Dojście od podstawy schodów technicznych do platformy przystanku również zawarte jest w realizowanym projekcie. Brakuje samych schodów, aby sprawni fizycznie mogli zejść prosto na przystanek bez konieczności korzystania z długich (kilkusetmetrowych) ramp. Inne, zwycięskie projekty z budżetu obywatelskiego, takie jak wspomniana promenada zawierały w swoich projektach przebudowę skarpy i to w znacznie większym zakresie niż budowa prostych schodów, a pomimo tego zostały pozytywnie zarekomendowane, zwyciężyły i będą realizowane. Dodam jeszcze, kolejny raz powołując się na prawo o ruchu drogowym, że piesi mogą poruszać się poboczem, jeśli nie ma innej infrastruktury i tak właśnie jest w tym przypadku. Mieszkańcy wieżowców os. Bolesława Chrobrego 37, 38, i 39, pracownicy biurowca przy Lechickiej, pracownicy i klienci sklepu Biedronka codziennie poruszają się w tym miejscu, aby dojść na przystanek. Niedawno zaczęły się przygotowania (dojazd, ogrodzenie, wycinka drzew) do kolejnej budowy przy ul. Lechickiej. Mieszkańcy bloków 37, 38, 39 chodzą na spotkania z władzami miasta i od lat, za każdym razem bezskutecznie proszą o zapewnienie dojścia do przystanku. Niedawno byli na spotkaniu w sprawie przygotowania "MPZP Osiedle Bolesława Chrobrego – cześć południowa". Proponowany projekt przynajmniej częściowo ułatwi dojście mieszkańcom. Niedawne Dni Twierdzy Poznań zachęcające do zwiedzania fortyfikacji przyciągnęły wielu zwiedzających. Jak można dojść do Fortu Va z przystanku PST? Jedynie po schodach technicznych! Południowa cześć Piątkowa jest całkowicie odcięta od przystanku PST Lechicka/Poznań Plaza i to zarówno po stronie wschodniej jak i zachodniej ul. Mieszka I ten projekt ma to zmienić. Projekt specjalnie podzielony jest na kilka niezależnych od siebie elementów, żeby w zależności od wyceny można było zrealizować to, co mieści się w założonym budżecie. Z ubolewaniem przyjmuję negatywne nastawienie do projektów ułatwiających korzystanie z komunikacji zbiorowej. Miasto, które chwali się strategią zrównoważonego transportu, które zachęca kampanią "Przesiądź się" do korzystania z publicznych środków komunikacji zamiast promować, wspierać i pomagać w dostosowaniu projektu do wymagań technicznych czy prawnych wydaje negatywną decyzję. Mam nadzieję, że po ponownym przeanalizowaniu projektu decyzja zostanie zmieniona. Pozdrawiam, Marek Makowski
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 oraz z przyjętą strategią i programami Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. c i d). Wyznaczenie przejścia dla pieszych przy zjeździe z DK 92 do Centrum Handlowego Plaza nie jest możliwe, ponieważ wjeżdżający po łuku kierowcy samochodów mogą nie zauważyć idących pieszych. Z drugiej strony, zatrzymujący się samochód na drodze krajowej nr 92 stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników dróg. Piesi mogą korzystać z przejścia zlokalizowanego na wysokości wejścia do CH Plaza. Ponadto nie ma możliwości wymiany schodów, ponieważ są one przeznaczone tylko do obsługi technicznej obiektu. Przebudowa schodów na ogólnodostępne związane byłoby z przebudową skarp, budową ramp podestów, dodatkowo należałoby wybudować całą infrastrukturę. Tak duża inwestycja przekracza możliwości finansowe PBO19. Wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mieszka na wysokości PST nie jest możliwe do zrealizowania ze względów bezpieczeństwa. Na ulicy Mieszka jest bardzo duże natężenie ruchu samochodowego. Samochody poruszają się ze znaczną prędkością, a istniejąca kładka rzuca cień na jezdnię, co sprawi, że piesi nie będą widoczni przez kierujących. Piesi mają możliwość bezpiecznego przejścia kładką na przystanki PST.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.