Gołębniki pod kontrolą 2


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Gołębniki pod kontrolą 2
Skrócony opis projektu
Wybudować gołębniki, przenieść do nich gołębie, kontrolować rozród.
Opis projektu
Proponuję wybudować gołębniki/w Europie są Francja/ choć u nas nikt o tym nic nie wie i tam przenieść gołębie po uprzednim ich zaobrączkowaniu. Takie gołębniki przez jakiś czas muszą być ogrodzone wolierą, ażeby gołębie przyzwyczaiły się do miejsca i powinny być dokarmiane nasionami a nie chlebem. Warunkiem jest żeby osoba opiekująca się gołębnikami gospodarowała lęgami i zamieniać jajka na atrapy. Umiejscowienie pierwszego gołębnika proponuję pomiędzy przystankiem Jana III Sobieskiego a ul.Szymanowskiego. Drugiego gołębnika pomiędzy przystankiem na ul.Szymanowskiego a Kurpińskiego, Trzeciego gołębnika pomiędzy przystankiem na ul.Kurpińskiego a Lechicką. Dobrym wyjściem byłoby zagospodarowanie niektórych małych fortów np. przy ul. Tymienieckiego od str. zachodniej ?Schron piechoty JIIF/Cyryl-18--3-0037?Miejski Konserwator Zabytków. Wystarczyłaby tylko woliera. Drugi np.przy ul.Hawelańśkiej a Ziarnistą - Schron piechoty J1VIII a z 1903 r.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

pomiędzy przystankami PST Lechicka do Słowiańskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań Winogrady
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Piątkowa, studenci oraz wszyscy przejezdni
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Proponuję gołębniki po to, żeby odgołębnić przystanki PST i okoliczne bloki. Obecnie wygląda to strasznie. Plastikowe kolce, daszki, kruki a nawet stalowe spirale nie pomogły na wiatach. W całych spiralach porobiły gniazda i wysiadują jaja a wokół jest pełno odchodów spadających także na ludzi. Siatki na suficie przez formę Drogi i Mosty też już rozrywają. Na trakcji elektrycznej siedzą od lat a odhody spadają na torowisko. Te odchody wysychają i pylą na pasażeró MPK co jest bardzo szkodliwe dla zdrowi. Gołębie przenoszą wiele chorób a przebywanie na przystankach to tak samo jak w gołębnikach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Lechicka-Al.Solidarności 1 gołębnik 5 000
Al.Solidarności-Słowiańska 1 gołębnik 5 000
robocizna, koszt utrzymania: przez 0,5 roku dokarmianie a potem kontrola rozrodczości 3 500
SUMA: 13 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
wykaz chorób wykaz chor_b.pdf
odręczny projekt odr_czny projekt.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Teresa Targowska
Adres email anastazja2.2@wp.pl
Telefon 608162058
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt z merytorycznego punktu widzenia nie może zostać zrealizowany w zakresie wskazanym przez Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 52 ust 1 pkt 15 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.) nie jest możliwe przeniesienie założonych i funkcjonujących gniazd gołębi. Z prawnego punktu widzenia: ruszanie, przenoszenie lub niepokojenie wysiadujących ptaków jest niedozwolone. Nie jest również możliwe „wskazanie” parom przystępującym do lęgu miejsca do założenia gniazda. Gołębie są przez mieszkańców dokarmiane na przystankach PST, w związku z tym te lokalizacje przyciągają ptaki. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. g).
  Zespół Obradował w składzie: Monik Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 13 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 9 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 3 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.