Z pełną piersią i zdrowym niemowlęciem


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Z pełną piersią i zdrowym niemowlęciem
Skrócony opis projektu
Spotkania dla osób/matek zainteresowanych tematyką prawidłowego karmienia piersią i specjalistyczną opieką nad niemowlęciem
Opis projektu
Celem projektu jest przybliżenie kobietom w ciąży i matkom po porodzie tematyki:
a) karmienia piersią
b) specjalistycznej opieki nad niemowlęciem.
Zajęcia będą prowadzone w salach, do których można wjeżdżać wózkami niemowlęcymi. Będzie również kącik zabaw dla starszych dzieci. Szkolenia będą popołudniami lub w soboty by pracujące kobiety w ciąży również mogły w nich uczestniczyć. Projekt przewiduje 4 cykle w roku. Każdy cykl zawiera 9 dwugodzinnych, cotygodniowych spotkań. Pierwsza godzina ma na celu podniesienie świadomości rodzin nt. karmienia mlekiem kobiecym. Zajęcia poprowadzi certfikowana promotorka karmienia piersią. Przykładowa tematyka dotyczyć będzie: zagadnienia "Karmienie nigdy nie boli", fizjologii karmienia piersią, korzyści dla matki i dziecka, zasad prawidłowego przystawienia oraz właściwych pozycji karmienia. Szczegółowo zostaną omówione wskaźniki skutecznego karmienia i sposoby na efektywne i długotrwałe karmienie w stresie i po porocie do pracy. Uczestniczki zapoznają się z rozszerzeniem diety metodą BLW oraz problemami w laktacji wraz z informacją kiedy i gdzie szukać profesjonalnej pomocy lub wsparcia. Druga godzina prowadzona będzie przez specjalistów dziecięcych tj. fizjoterapeutę, logopedę, dietetyka, psychologa, pediatrę, gastrologa, alergologa, ortopedę i/lub zgodnie z zainteresowaniem uczestniczek. Przewiduje się również spotkanie z prawnikiem (lub osoba od prawa pracy) by mamy wiedziały co je czeka po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Profesjonaliści w swej dziedzinie przybliżą uczestniczką zagadnienia związane z rozwojem dzieci w pierwszych 12 miesiącach. Przedstawią również jak podejmowane działania w okresie niemowlęcym przekładają się na późniejsze okresy życia dziecka. Napotykając problemy młode mamy często nie wiedzą gdzie szukać pomocy a doświadczenia "starszyzny" są niewystarczające lub nieaktualne. Często jedynym doradcą jest internet, czyniący wiele zła na zdrowiu najmłodszego społeczeństwa. Tak nie powinno być. Młode mamy powinny świadomie decydować o losie swoich dzieci w oparciu o wiarygodne informacje i rzetelną wiedzę. Spotkania mają zwiększyć ich świadomość oraz umożliwić reakcje na problemy laktacyjne i zachodzące zmiany rozwojowe ich dzieci, w jak najszybszym czasie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

SP nr 61, nr 63, nr 56, nr 59 lub inna lokalizacja

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dostępne dla wózków dziecięcych; odpowiednio duża sala
Potencjalni odbiorcy projektu
Kobiety w ciąży, po porodzie, wszystkie osoby zainteresowane omawianą tematyką (ojcowie, dziadki, osoby planujące rodzinę)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Z ostatnio przeprowadzonych badań wynika, iż 91% kobiet w ciąży deklaruje chęć karmienia piersią możliwie jak najdłużej. 85% z nich samodzielnie przygotowuje się do karmienia piersią. Dowiedziono również, że medyczna opieka laktacyjna w obecnym systemie nie jest wystarczająca. WHO rekomenduje by 6 miesięcy karmić piersią. Przekłada się to na mniejsze ryzyko wielu schorzeń np. układu immunologicznego (alergie, astma), chorób cywilizacyjnych (serca, nadciśnienie, otyłość) i innych problemów zdrowotnych (cukrzyca, choroby nowotworowe). Najwięcej mam przestaje karmić w 2-3 miesiącu, a średnia karmienia to ok. 4,8 miesiąca co klasyfikuje Polki w jednym z najgorszych wyników w świecie. Standardem jest również zbyt późna reakcja na nieprawidłowości rozwoju u maluszków. Wielu wad rozwojowych można uniknąć dzięki bacznej obserwacji oraz wiedzy co jest fizjologią a co już nieprawidłowością w rozwoju niemowląt. Młodych rodziców nie stać na wszystkie specjalistyczne konsultacje a terminy na NFZ nie wpisują się w słowa przysięgi Hipokratesa "lepiej zapobiegać niż leczyć".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wykładowcy 22 000
koordynacja, administracja, koszty biurowe 15 000
reklama 10 000
wynajęcie sali 9 000
materiały szkoleniowe 4 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Monika Zegiel
Adres email monikazeg@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zakłada zwiększenie świadomości poznanianek na temat karmienia piersią. W ramach działań zaplanowano zajęcia przygotowujące do roli rodzica. Istotne są konsultacje ze specjalistami, poszerzenie wiedzy nt. rozwoju dziecka, karmienia, pięlgnacji, a także ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju, które można zauważyć we wczesnym etapie. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zleca realizację podobnych działań (wsparcie specjalistów dla rodziców w zakresie rozwoju dziecka w ramach otwartego konkursu ofert. Jednakże ze względu na tematykę działań istnieje potrzeba realizacji dodatkowych działań.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Rogacka, Patrycja Szymbrowicz, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: BAŁUT Zenobia, BARTKOWIAK Barbara ,GADOMSKI Kazimierz, GRACZYK Krzysztof,JASZCZYK Tadeusz,KANIA Henryk,SEZONOWICZ Stanisława,STOBIENIECKI Krzysztof.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo rekomenduje realizację projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt dubluje funkcje realizowane bezpłatnie w placówkach na terenie miasta. Podobne projekty są także realizowane w szkołach rodzenia.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Filipiak, Magdalena Filipiak, Zdzisław Kawa, Iwona Kruszona, Irena Najdkowska, Jakub Napierała, Marek Paczkowski, Bożena Przewoźna, Paweł Woźniak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.