Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej 28


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej 28
Skrócony opis projektu
Znaczna poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do Szkoły Podstawowej 28
Opis projektu
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze do Szkoły Podstawowej nr 28 w tym na przejściach dla pieszych na terenie Osiedla Poznań-Kiekrz:
- ul. Wilków Morskich (przy ul. Admiralskiej),
- ul. Podjazdowa (pomiędzy ul.Chojnicką a ul.Jachtową).
Montaż nowoczesnych systemów bezpieczeństwa doświetlenie przejść dla pieszych (słupy z aktywnymi oprawami LED z aktywnym wykrywaniem pieszego), montaż znaków D-6 aktywnych z fotokomórką po wykryciu pieszego zasilanych panelem fotowoltanicznym.

2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez odmalowanie istniejących przejść dla pieszych, montaż dwóch progów wyspowych na ul. Podjazdowej między ul. Bojerową, a ul. Podjazdową nr 14, montaż progów wyspowych przy przejściu dla pieszych na ul. Wilków Morskich (przy ul.Admiralskiej) , wymiana znaku przy przejściu dla pieszych na ul. Wilków Morskich ze znaku D6 na D6 FLORA (przejście dla pieszych przy pętli).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Chojnicka, ul. Wilków Morskich, ul. Podjazdowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

osiedla Poznań - Kiekrz, rejon Szkoły Podstawowej 28 przy ul. Chojnickiej 57 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
główni odbiorcy to dzieci - uczniowie w drodze do Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu oraz pozostali mieszkacy osiedla Poznań-Kiekrz poruszający się po drogach pieszych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rejon Osiedla Poznań-Kiekrz to ukłąd drogowy z lat 1960-70, wykonany w czasie gdy okolica była nieduża z miejscowością z małym ruchem samochodowym. W dniu dzisiejszym infrastruktura drogowa jest nieprzystosowana do bardzo dużego natężenia ruchu (wąskie drogi i chodniki oraz słabe oznakowanie) w wyniku czego dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W ostatnich latach w rejonie przybyło wielu nowych mieszkańców powstało centrum handlowe "Lewiatan" z hotelem, sklep "Biedronka", przedszkole a główna ulica Chojnicka stała się drogą tranzytową do Rokietnicy, Rogierówka, Napachania i dojazdem do obwodnicy S11. Dodatkowo przy ul. Chojnickiej znajduje się Kościół i Szkoła Podstawowa. W związku z powyższym natężenie ruchu zwielokrotniło się o kilkadziesiąt razy. W takiej sytuacji miejscami bardzo niebezpiecznymi w szczególności dla dzieci stały się przejścia dla pieszych. Ten projekt obywatelski ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły Podstawowej nr 28 oraz ochronę pozostałych pieszych mieszkańców, poprzez montaż odpowiednich nowoczesnych urządzeń w rejonie przejść.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
realizacja projektu 300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 55 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Strzyżowski
Adres email tomasz@tekktura.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 20.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 55 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 55 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.