Oświetlenie deptaku Dębiec wraz z Ryneczkiem


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Oświetlenie deptaku Dębiec wraz z Ryneczkiem
Skrócony opis projektu
Oświetlenie najczęściej uczęszczanych miejsc położonych w centrum Osiedla.
Opis projektu
Ustawienie lamp ulicznych wzdłuż deptaku Dębiec od Kościoła św.Trójcy do Galerii Dębiec wraz z Dębieckim Ryneczkiem. Droga ta stanowi podstawowy trakt komunikacyjny dla osób korzystających z komunikacji publicznej (tramwaj,autobus,rowermiejski) i kierujących się w stronę swoich domów,a także centrów handlowych i Ryneczku.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. 28 czerwca 1956 na odcinku od ul.Czechosłowackiej do Kozowej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dz.nr 38/84, 38/61, 38/89, 39/1, 3/35, 10/31, 10/30, 10/47, 16/5
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Zielony Dębiec oraz osoby korzystające z Ryneczku i centrów handlowych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak oświetlenia tego rejonu Osiedla Zielony Dębiec jest bardzo uciążliwy dla jego mieskzańcó szczególnie w okresie jesieni, zimy i wiosny. Teren ten jest pełen wspaniałej zieleni co jednak przy krótkich dniach i wcześnie zapadającym zmroku powoduje, że ludzie nie czują się bezpiecznie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
24 lampy uliczne (20.000 szt.) 480 000
ułożenie kabla (około 1 km) 120 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
lokalizacja oświetlenia mapa lokalizacja o_wietlenia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maria Stasiakiewicz
Adres email paulas@amu.edu.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 20.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie może zostać zrealizowany, ponieważ nie ma możliwości montażu oświetlenia na wnioskowanym terenie z uwagi na gęstą i obustronną aleję kilkudziesięcioletnich drzew, która biegnie przez całą długość deptaka. Wykonanie oświetlenia na deptaku wiązałoby się z koniecznością przycięcia korzeni i koron drzew, co spowodowałoby pogorszenie kondycji zdrowotnej drzew, a nawet ich zamieranie. Równolegle do Deptaka Dębiec, wzdłuż ul. 28 czerwca 1956r., na odcinku od Czechosłowackiej do Łozowej, biegnie chodnik na którym ustawione są latarnie. W związku z powyższym deptak nie jest jedynym ciągiem komunikacyjnym na tej trasie i poruszanie się po nim po zmroku nie jest koniecznością. Ponadto dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy warunków pracy Spółka Targowiska na zarządzanym przez siebie terenie zamontowała w 2017 roku lampy oświetleniowe.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.