Pszczele Rójki w Poznaniu


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Pszczele Rójki w Poznaniu
Skrócony opis projektu
Zastąpić chcemy Straż Pożarną w akcjach związanych z wystąpieniem rójki pszczelej na terenie miasta
Opis projektu
Pszczoły w naturalny sposób tworzą rójki uciekające z uli w okresie letnim. Nasza działalność ma zastąpić wozy strażackie angażowane do tych celów. Tworzone rodziny pszczele pod opieką pszczelarzy dostarczą miód, a to może być nagroda dla osób chodujących kwiaty miododajne w kortkach na balkonach i nie tylko. Tak oto ratując pszczoły aktywizujemy społeczność miasta poznania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

lotny - interwencyjny zespół pszczelarzy

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

mobilność terenu
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Miasta Poznania w miejscu wystąpienia rójki pszczelej - bezpieczeństwo.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Co roku występuje zjawisko rojenia się pszczół, koszty wozu strażackiego biorącego udział w akcji są kilkakrotnie droższe od interwencji pszczelarza.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zakup uli 30szt.
15 000
zakup wyposażenia pszczelarskiego 5 000
długoterminowa umowa z kołem pszczelarzy 20 000
Samochód do przeprowadzania akcji 40 000
kloszty nieobjęte kalkulacją 20 000
koszty 30% na następny rok 15 000
SUMA: 115 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mirosław Gryczka
Adres email m_gryczka60@o2.pl
Telefon 501633343
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt uzyskał negatywną rekomendację UMP. Negatywna opinia Wydziału Ochrony Środowiska: Ze względu na to, iż pszczelarz ponosi pełne konsekwencje prowadzonych przez siebie hodowli, systemowa realizacja zadania przez Miasto ze środków publicznych nie jest zasadna. Ponadto składowe wniosku (zakup samochodu, uli, wyposażenia) wskazują na brak efektywności całości zadania, jednocześnie wskazując na jego komercyjności. W sytuacji kryzysowej (niekontrolowany wylot rójki) na terenach publicznych winny reagować służby kryzysowe np. Straż Pożarna. Negatywna opinia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa: Zagrożenie ze strony owadów błonkoskrzydłych obejmuje nie tylko pszczoły lecz przede wszystkim szerszenie i osy. Zadanie to realizuje Państwowa Straż Pożarna wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działającymi na terenie Poznania. Trzy spośród pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Poznaniu (OSP Poznań -Krzesiny, OSP Poznań -Głuszyna i OSP os. Kwiatowe specjalizują się w usuwaniu zagrożeń ze strony owadów błonkoskrzydłych). Ochotnicze Straże Pożarne finansowane są z budżetu Miasta Poznania w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska - Gwóźdź
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 115 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 115 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie dotyczy

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.