Rowerowe i piesze Naramowice


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rowerowe i piesze Naramowice
Skrócony opis projektu
Naramowicka: Ciąg pieszo-rowerowy od Łużyckiej do Rubież. Kontraruch na cichych uliczkach. Ławki i stojaki.
Opis projektu
Najważniejszym elementem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż pobocza ul. Naramowickiej od ul. Łużyckiej (na północ od skrzyżowania) do ul. Rubież po stronie wschodniej. To nie tylko połączenie ważne w skali osiedla, ale również szerzej, bo to tędy poprowadzony jest Nadwarciański Szlak Rowerowy. Szybki ruch samochodowy nie sprzyja tutaj jednak bezpiecznemu i wygodnemu poruszaniu się.
Inwestycja powinna uwzględniać miejsca parkingowe oraz zieleń.
II. KONTRARUCH ROWEROWY
Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na spokojnych, jednokierunkowych, lokalnych uliczkach (bez wytyczania osobnych pasów). Dzięki temu rowerzyści spokojnie i legalnie przejadą nimi pod prąd, dojeżdżając szybciej do domów, skracając sobie trasę i unikając ulic z intensywnym ruchem samochodowym. Rozwiązanie znane z innych krajów i miast sprawdza się w ostatnich latach również w Poznaniu.
Dotyczy ulic:
Dalemińska
Kupały
Ruska
Słubicka
III. ŁAWKI WŚRÓD ZIELENI
Nowe ławki przy ważnych szlakach pieszych wraż z aranżacją zieleni dookoła poprawiającą estetykę miejsca i komfort odpoczynku.
Lokalizacje:
Naramowicka/Łużycka
Naramowicka/Karpia
Łużycka/Dziewanny
Stoińskiego/Umultowska
Stoińskiego/Łużycka
IV. STOJAKI PRZY SZKOŁACH
Dodatkowe stojaki U-kształtne wraz z wiatami przy szkołach:
Szkoła Podstawowa nr 48, Sarmacka 105
Szkoła Podstawowa nr 60, Boranta 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, osiedle Władysława Łokietka 10
Stojaki U-kształtne lepiej chronią przed kradzieżą i są wygodniejsze w użytkowaniu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Naramowicka, Sarmacka, Biranta, os. Łokietka, Łużycka, Stoińskiego, Dalemińska, Kupały, Ruska, Słubicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

lokalizacja na terenach miejsckich
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy północnych osiedli Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
ajważniejszym elementem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż pobocza ul. Naramowickiej od ul. Łużyckiej (na północ od skrzyżowania) do ul. Rubież po stronie wschodniej. To nie tylko połączenie ważne w skali osiedla, ale również szerzej, bo to tędy poprowadzony jest Nadwarciański Szlak Rowerowy. Szybki ruch samochodowy nie sprzyja tutaj jednak bezpiecznemu i wygodnemu poruszaniu się.
Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na spokojnych, jednokierunkowych, lokalnych uliczkach (bez wytyczania osobnych pasów). Dzięki temu rowerzyści spokojnie i legalnie przejadą nimi pod prąd, dojeżdżając szybciej do domów, skracając sobie trasę i unikając ulic z intensywnym ruchem samochodowym. Rozwiązanie znane z innych krajów i miast sprawdza się w ostatnich latach również w Poznaniu.
Nowe ławki przy ważnych szlakach pieszych wraż z aranżacją zieleni dookoła poprawiającą estetykę miejsca i komfort odpoczynku.
Nowe stojaki przy szkołach umożliwią parkowanie przy nich rowerów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ławki 30 000
CPR wzdłuż Naramowickiej 300 000
kontraruchy 50 000
stojaki 80 000
SUMA: 460 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Janowski
Adres email rowerowyprojekt@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 20.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Realizacja projektu przekracza możliwości finansowe projektu rejonowego.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 460 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.