Wszystko, co chcecie wiedzieć o Jeżycach


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Wszystko, co chcecie wiedzieć o Jeżycach
Skrócony opis projektu
Kto tu mieszka, czego pragnie, czym jeździ, ile aut tu wjeżdża, wyjeżdża - sprawdźmy!
Opis projektu
Od lat trwają dyskusje dotyczące Jeżyc: kto i dlaczego się tu sprowadza? Kto i dlaczego stąd ucieka? Kto tu mieszka, kto pracuje, korzysta lub kupuje, a kto tylko tędy przejeżdża? I jakich Jeżyc chcemy: przyjaznych dla pieszych, dla samochodów, dla rowerzystów? Dla seniorów, dzieci, kupców? Co o tym myślą młodsi i starsi, starzy i nowi mieszkańcy?

Przestańmy snuć domysły. Sprawdźmy, jak jest! Zlećmy przeprowadzenie badania, które obejmie:
1. Pomiar ruchu wjazdowego, tranzytowego i wyjazdowego.
Kiedy: trzy dni w trakcie tygodnia, godziny szczytu porannego i popołudniowego.
Co: pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z Jeżyc, wraz z identyfikacją tych samych tablic rejestracyjnych (i tym samym określenie, ile aut co rano i popołudnie przejeżdża przez Jeżyce i którędy, ile wyjeżdża i którędy oraz ile przyjeżdża i którędy).
2. Badanie klientów wybranych jeżyckich sklepów, straganów i restauracji.
Kiedy: trzy dni w trakcie tygodnia, godzinny poranne i popołudniowe.
Kto: co n-ta osoba wychodząca ze sklepu/lokalu.
Co: miejsce jej zamieszkania i sposób przybycia.
3. Reprezentatywne badanie sondażowe na próbie mieszkańców Osiedla Jeżyce, liczącej co najmniej 1000 osób, obejmujące następujące kwestie:
a. Cechy mieszkańców i ich domostw: wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj gospodarstwa domowego, zamieszkiwana część Jeżyc.
b. Sposób poruszania się po mieście: forma dojeżdżania do pracy i szkoły, częstość korzystania z różnych środków transportu, liczba posiadanych pojazdów i rodzaj miejsca ich parkowania.
c. Sposób korzystania z Jeżyc: miejsca, w których się przebywa i jak często, typowe trasy poruszania się po Jeżycach.
d. Dzieci: posiadanie i/lub planowanie, preferencje i opinie dotyczące żłobków, przedszkoli i szkół, sposób dowożenia lub zaprowadzania dzieci.
e. Historia, plany i preferencje mieszkaniowe: długość zamieszkiwania na Jeżycach, powody skłaniające do wprowadzenia się tutaj oraz do wyprowadzania się stąd.
f. Opinie na temat Jeżyc i pożądanych kierunków ich rozwoju w zakresie transportu, parkowania, kształtowania przestrzeni publicznej i edukacji. Potrzeby i marzenia.
4. Analizę i udodstępnienie danych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Jeżyce

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Badanie dotyczy całego obszaru Osiedla Jeżyce, w tym 10 miejsc wjeżdżania/wyjeżdżania na/z Jeżyc
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Jeżyc, zwłaszcza biorący udział w dyskusjach na temat ich przyszłości oraz władze i urzędnicy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dobra polityka powinna opierać się na rzetelnej wiedzy. Tej jednak brakuje. W dyskusjach dotyczących Jeżyc i przy podejmowaniu decyzji, jak powinny się one rozwijać, ciągle pojawiają się raczej domysły i przypuszczenia. W większości kwestii można odwoływać się co najwyżej do badań sprzed kilku, a nawet kilkunastu lat i/lub wykonanych wśród niewielkiej liczby jeżyczan oraz dotyczących tylko niektórych kwestii kluczowych dla rozwoju tego miejsca (np. PLANTAP, Diagnoza mieszkaniowa, fragmentaryczne i zagregowane pomiary ruchu, dane GUS). Tak poważne decyzje, jak kształtowanie planów zagospodarowania przestrzennego, tworzenie projektów organizacji ruchu, finansowanie inwestycji powinny opierać się na lepszej podstawie. Proponowane badanie będzie też mogło rozstrzygnąć niekończące się spory o to, jak faktycznie wygląda życie codzienne na Jeżycach i sposób poruszania się po tej części miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie operacjonalizacji i narzędzi badawczych 5 000
Dobór próby 5 000
Realizacja badania - praca ankieterów, koordynacja, nadzór 70 000
Sporządzenie i publikacja bazy danych (otwarty dostęp) 7 000
Opracowanie wyników - wersji papierowej dla każdego mieszkańca oraz interaktywnego zestawienia internetowego 20 000
SUMA: 107 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Filip Schmidt
Adres email schmidt.filip@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź, Karolina Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 107 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 120 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.