Kropla wody


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Kropla wody
Skrócony opis projektu
Pomoc ptakom miejskim gniazdującym w parku Tysiąclecia w dostępie do wody w okresach letnich
Opis projektu
Ptaki podobnie jak wszystkie zwierzęta potrzebują dostępu do wody zarówno do picia jak w przypadku wróblowatych (Passer) do kąpieli umożliwiających ptakom zachowanie czystości piór. Dostęp do wody w wielu miejscach w Poznaniu jest dla ptaków utrudnionych, ponieważ brakuje naturalnych małych zbiorników wodnych, oczek ale również miejskich fontann, które stanowiły by atrakcję również dla ludzi. Dlatego by zapewnić ptakom dostęp do wody w formie prostych i tanich ceramicznych poidełek w kształcie płaskich donic w kolorze ziemi, które byłby by umieszczone na ziemi, w miejscu w pewnej odległości od głównych dróg w parku. Konkretne miejsca warto skonsultować ze specjalistą (np. ornitologiem). Poidełka byłby napełniane świeżą i czystą wodą w okresie letnim, kiedy temperatury przekraczałby by 25-26 C. Dodatkowo w każdym z poidełek zamieszczono by specjalne ukruszone kamienie tak by młode ptaki – podloty dopiero uczące się samodzielnego życia oraz małe ptaki nie utopiły się podczas korzystania z poidełka. Obecność poidełek dodatkowo korzystnie wpłynie na tworzenie nowych niż i wzmocni działania ochronne już realizowane przez Miasto oraz mieszkańców jak choćby wieszanie budek lęgowych na drzewach. Dodatkowo poidełka mogą zapewnić efekt edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla zwłaszcza młodzieży i dzieci zwiększa wrażliwość na otaczającą przyrodę oraz pozytywnie wpływa na kształtowanie prośrodowiskowych postaw społecznych. Poidełka i karmniki będą wymagały regularnego codziennego oczyszczania oraz wymiany wody na świeżą ze względów higienicznych i epidemiologicznych dla ptaków miejskich. Proponuje się umieszczenie dwóch poidełek w parku Tysiącleia
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Tysiąclecia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park miejski przy Jeziorze Malta
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest do mieszkańców korzystających z Parku Tysiąclecia, którzy pragną odpocząć w parku, dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, zainteresowanych możliwością poznawania okolicznej przyrody. Projekt również jest skierowanych do miejskich ptaków, które towarzyszą mieszkańcom osiedli gniazdując w parku i okolicznych osiedlach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ptaki potrzebują wody zarówno do picie, ochłody oraz do kąpieli potrzebnych im do zachowania czystości piór. Wody zwłaszcza na osiedlach brakuje, ponieważ nie ma małych oczek wodnych czy fontann. Dzięki umieszczeniu prostych poidełek, możemy zapewnić ptakom miejskich lepsze warunki do gniazdowania i składania lęgów. Poidełka będą stanowić dobre miejsca do obserwacji ptaków oraz ich zachowań.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Poidełko ceramiczne (2 sztuki) 140
Ukruszone kamienie do poidełek (3 kg) 3
Koszt wody (5 l) - 8 butli na park 32
Koszt czyszczenia i uzupełniania wody 6 000
SUMA: 6 175
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 852
Dodatkowe załączniki
Poidełka Za_acznik poide_ka.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jakub Kotnarowski
Adres email jakub.kotnarowski.cpe@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym z Wnioskodawcą projektu zmiana rekomendacji na pozytywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie w dniu 18.09.2018 r. godz. 17:20, Wydział Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Zgodnie z materiałami prasowymi z zasobami wodnymi w mieście Poznaniu nie jest dobrze, a nawet patrzeć przez pryzmat tego lata jest tragicznie. Gazeta wyborcza 30 maja 2018 Cyt: „Od początku miesiąca spadło w Poznaniu raptem 15,5 milimetra wody. To co najmniej dwa razy mniej, niż przewiduje norma. Miasto przeżywa właśnie apogeum upałów. „ Głos Wielkopolski 17 lipca 2018 „Susza obejmuje cały kraj. Mimo, że pod koniec zeszłego tygodnia i w poniedziałek padało sytuacja w Poznaniu i okolicach pogarsza się. W mieście i jego bezpośrednim sąsiedztwie deficyt wody wynosi od 260 do 269 mm Poznań bije rekordy niedoboru wody. Klimatyczny Bilans Wodny w stolicy Wielkopolski i terenach przyległych do miasta to minus 260-269 mm. To tyle ile wynosi półroczny bilans średnich opadów dla tej okolicy” Dodatkowo za Strategią Rozwoju Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej 2020 cyt: „Zasoby wodne metropolii są narażone na nadmierną eksploatację dla potrzeb ludności, gospodarki i rolnictwa. Zagrożeniem dla ich jakości są ścieki komunalne i przemysłowe oraz zanieczyszczenia powodowane przez produkcję rolną.” Zatem wbrew twierdzeniom jednostce opiniującej zasobów wody w mieście Poznaniu nie tyle nie przybywa ale zwłaszcza w okresach letnich brakuje jej również do celów bytowych. Można powiedzieć, że to lato jest wyjątkowe i kolejne będą obfitować w opady ale raczej należy się nastawić, że woda będzie towarem deficytowy,. Stowarzyszenie Ptaki Polskie na swojej stronie jestemnaptak.pl w artykule dotyczącym wodę wskazuje iż „woda w miastach jest towarem deficytowym i szybko znika, a jej źródła są dla ptaków na wagę złotą”, przyczyną tego fakt, iż „opady(..) nie są (..) gromadzone i błyskawicznie znikają. Związane jest to z niewielkimi właściwościami retencyjnymi gleb miejskich: jest tu niewiele próchnicy, warstwy gleby są przemieszane, a w jej głębi ciągnie się plątanina rur i kanałów działających jak dreny. Również twarda, wybetonowane, wyasfaltowana bądź wyłożone kostką powierzchnia gleby nie zatrzymuje wody. Woda najzwyczajniej w świecie spływa z niej, a jeśli gromadzi się w jakiś zagłębieniach tworząc kałuże, to utrzymuje się krótko, poddając się szybkiemu parowaniu. Warto zwrócić uwagę, że te uprzykrzające nam życie kałuże są częstokroć oblegane przez ptaki, dla których nierzadko stanowią jedyne źródło wody pitnej - nie zawsze czystej, ulokowanej w bezpiecznym miejscu, ale jedynej dostępnej „Ptaki w Mieście” OTOP Antoni Marczewski: Woda jest ptakom potrzebna do zaspokajania pragnienia oraz do regularnego czyszczenia upierzenia. O czystą wodę w mieście nie jest łatwo, dlatego pożytecznym działaniem jest tworzenie pojników dla ptaków.” „Ochrona Ptaków w Mieście” RDOŚ Gorzów Wlkp. M. Bocheński, O. Ciebierga, P.T. Dolata, L. Jerzak, A. Zbyryt „Woda jest niezwykle ważna dla ptaków występujących w mieście. W tym środowisku jest ona niejednokrotnie znacznie trudniejsza do zdobycia niż pokarm. Dla ptaków dostępna jest na brzegach płytkich zbiorników wodnych i rzek przepływających przez miasta, w kałużach po deszczu itp. Wiele gatunków spija krople rosy, które tworzą się na liściach, a niektóre, jak jaskółki czy jerzyki, piją wodę zbierając ją w locie z powierzchni stawu czy rzeki. Często jednak tego typu źródła wody są dla ptaków niewystarczające, a czasami wręcz niebezpieczne – np. jeśli woda zawiera sól pochodzącą z dróg.” Jak wskazano powyżej, woda w miastach jest źródłem deficytowym, zwiększenie dostępu do wody na terenach parków miejskich mogłaby mieć pozytywny wpływ na populacje ptaków miejskich w tym ptaków żyjących w parkach : szpaków, kosów, rudzików, itd. Poidełka zapewniają również spełnienie drugiej potrzeby jaką jest codzienna pielęgnacja piór która ułatwiałyby kąpiele w poidełkach. Fakt, iż blisko Parku Tysiąclecia znajduje się jezioro Malta nie oznacza, iż jest ono dostępne dla ptaków parkowych, jak wskazała powyżej cytowana przeze mnie literatura, wody jeziora mogą być dostępne prócz ptaków wodnych i wodno-błotnych (kaczki, łabędzie, łyski, itd.) dla jaskółek i jerzyków (które ptakami parkowymi nie są). Propozycja zwiększa atrakcyjność terenu Parku przez możliwość obserwacji ptaków. To, że ptaki radzą sobie w takich upałach czy w okresie suszy nie świadczy o tym, iż nie możemy im tego życia ułatwić. Jak wskazała strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej problem jest również czystość dostępnych zasobów, stąd wskazane działania związane z czyszczeniem wody. Nie mam uwag do wskazania formalnego na odrzucenie wniosku ale nie zgadzam się z uzasadnieniem odnoszącym się do zasobów wodnych oraz ich dostępności dla dzikich ptaków.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit. e). Koszt utrzymania i obsługi poidełek znacznie przekroczyłby koszty ich zakupu i montażu. Poza kosztami zakupu wody, należy uwzględnić również koszty codziennej obsługi, tj. sprawdzania stanu sanitarnego poidełka, czyszczenia go oraz uzupełniania wodą. Koszty rocznego utrzymania poidełka oszacowano na kwotę ok. 30 000 – 40 000 zł. Ponadto ptaki korzystają z naturalnych zasobów wody, znajdujących się w mieście.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 6 175 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 852 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.