Kontynuacja letniego kina na północy Poznania


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Kontynuacja letniego kina na północy Poznania
Skrócony opis projektu
Cykl plenerowych pokazów filmowych odbywających się na boisku centralnie położonego ZSP na Naramowicach.
Opis projektu
Cykl obejmuje pokaz filmów kina familijnego nagradzanych na festiwalach filmowych, a także krótkie pozycje z pogranicza filmu i innych dziedzin sztuki. Istotne dla cyklu, aby stworzyć wartościowy i różnorodny program, który będzie atrakcyjny dla szerokiego grona mieszkańców i mieszkanek o zróżnicowanym przedziale wiekowym. Założeniem jest uzależnienie od kultury północnej części miasta, szeroko pojęta integracja międzypokoleniowa, której pozytywne efekty mogą posłużyć, jako bodziec do kolejnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem jest stawianie intelektualnych wyzwań, prowokowanie do dyskusji dotyczących także ważnych kwestii społecznych, budowanie postaw otwartości i tolerancji, wchodzenie w polemikę z twórcami. Spektrum przedstawianych problemów będzie charakterystyczne dla osób w każdym wieku. Dzięki projektowi nastąpi wzmocnienie poczucia przynależności do lokalnej społeczności. Ważną rolę odegra zmniejszenie przestrzennych i ekonomicznych barier w dostępie do kultury. Projekcje będą miały charakter otwarty, co wpłynie także na zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. Projekt wzmocni możliwość uczestniczenia w kulturze wszystkim zainteresowanym mieszkankom i mieszkańcom bez względu na zasobność portfela. Fakt korzystania przez mieszkańców z podobnych wydarzeń w poprzednim roku rozbudził apetyt na kontynuację. Szkolnego boisko może zmienić się podczas seansów filmowych w mini przestrzeń kultury. Do realizacji projektu konieczna będzie instalacja dużego ekranu, projektor filmowy, korzystanie z źródeł energii elektrycznej, przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych wraz z omówieniem prezentowanych filmów, każdorazowy montaż widowiska wraz z obsługą, wykupienie praw do licencji filmowych z listą dialogową, bądź przygotowanie listy dialogowej, aranżacja przestrzeni, słowo wstępne - wprowadzenie. Przed seansami możliwe warsztaty - poprzez wspólne działania w przestrzeni. Gry terenowe, historia dzielnicy w pigułce, flora i fauna nad rzeką, spacerem przez dzielnicę. Ogólny koszt projekty 45 tys złotych. Projekt zaaprobowany przez dyrekcję ZSP nr 1 os Łokietka 104
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

W rejonie ulicy Łużyckiej i os. Łokietka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Boisko szkolne z dostępem do mediów. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych można przenieść seans do auli szkolnej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalni odbiorcy projektu wyczerpują wszystkie grupy wiekowe od najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież, osoby dorosłe i seniorów, osoby z niepełnosprawnościami ze względu na brak barier architektonicznych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ożywienie przestrzeni ważnego punktu komunikacyjnego na północy Poznania, łączącego centrum miasta z jego przedmieściami. Budowanie poczucia więzi wśród członkiń i członków lokalnej wspólnoty na przestrzeni nie tylko Naramowic ale także Umultowa, Moraska-Radojewa, wraz z sąsiadującą "sypialnią" osiedli wielomieszkaniowych. Pokazanie dzieciom i młodzieży stojącym przed ważnymi decyzjami, dotyczącymi najczęściej wyboru dalszej drogi, możliwości wspomagania się poprzez edukację kulturalną mającą pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny. W grupie osób dorosłych zaspakajanie potrzeb estetycznych ale także umożliwianie dialogu z młodym pokoleniem. W grupie seniorów łatwy dostęp do lokalnej integracji poprzez uczestniczenie w wartościowych wydarzeniach kulturalnych. Wspólnie spajanie różnych grup wiekowych otwartych i poszukujących możliwości spędzenia wolnego czasu w poszanowaniu własnej różnorodności emocjonalnej, intelektualnej i sprawnościowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koncepcja programowa, prelegenci, obsługa produkcyjna, obsluga księgowo-administracyjna projektu 10 tys 10
Wynajem ekranu z aparaturą 20 tys 20
zabezpieczenie sanitarne i sprzątanie terenu - 4 seanse 4 tys 4
warsztaty integracyjne 6 tys 6
koszty promocji 2
zabezpieczenie techniczne 3
SUMA: 45
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Wachowska-Kucharska
Adres email anna.wachowska-kucharska@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Marcin Kostaszuk Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 45 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 45 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Michał Kucharski, Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Paweł Nowak, Maciej Moszyński, Paweł Sowa, Elżbieta Skrzypczyńska, Alicja Staniszewska, Ewa Porada
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.