Rowerem przez Grunwald na osiedle Kopernika


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Rowerem przez Grunwald na osiedle Kopernika
Skrócony opis projektu
Budowa rowerowych połączeń z os. Kopernika przez ulice Grunwaldu do centrum, Łazarza i j.Rusałka.
Opis projektu
1. Pogodną do centrum
Drobne inwestycje w rejonie ul. Pogodnej pozwolą stworzyć alternatywną trasę rowerową w kierunku centrum po spokojnych uliczkach od Rembertowskiej przy Os. Kopernika aż po Chociszewskiego na Łazarzu.

1.1. Wykonanie krótkiej, kilkunastometrowej drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu ul. Pogodnej z ul. Ściegiennego w kierunku centrum (do ślepego zakończenia ulicy).

1.2. Dołączenie przejazdu rowerowego do przejścia dla pieszych przez ulicę Grochowską (na wysokości skrzyżowania z ulicą Pogodną) wraz z budową łączników - od jednej strony droga dla rowerów łącząca się z ulicą Pogodną, a z drugiej strony droga dla rowerów prowadząca do ślepego zakończenia ul. Chociszewskiego.

2. Dopuszczenie ruchu rowerowego na buspasie na ul. Promienistej. Obecnie zgodnie z przepisami rowerzysta powinien jechać lewym pasem w kierunku centrum - drobna zmiana oznakowania zdecydowanie poprawi tutaj bezpieczeństwo.

3. Dopuszczenie ruchu rowerowego po wschodniej stronie drogi wewnętrznej i na chodniku Jugosłowiańska-Taczanowskiego (od Grunwaldzkiej do Podchorążych). Zadanie polega na wprowadzeniu nowej stałej organizacji ruchu (przejazdy rowerowe wraz z pozostałym niezbędnym oznakowaniem); a także należy obniżyć krawężniki (także od strony prostopadłych ulic: Gwiaździstej i Podchorążych) oraz bezpiecznie przeprowadzić ruch rowerowy w rejonie przystanków autobusowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pogodna, Promienista, Jugosłowiańska, Taczanowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Grunwald Południe - Osiedle Kopernika
Potencjalni odbiorcy projektu
Rowerzyści - przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Kopernika oraz sąsiednich grunwaldzkich osiedli
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest stworzenie legalnych i bezpiecznych tras rowerowych dla mieszkańców Osiedla Kopernika. Projekt ma wyjątkowo duże znaczenie w przededniu budowy trasy rowerowej na ulicy Grunwaldzkiej. Dzięki temu mieszkańcy osiedla o dużym stopniu zagęszczania ludności zyskają dogodne połączenia m.in. z centrum miasta oraz w kierunku jeziora Rusałka oraz Górczyna i Łazarza.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Pogodną do centrum:
1.1. wykonanie kilkunastometrowej drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu Pogodnej z Ściegiennego w kierunku centrum (do ślepego zakończenia ulicy)
1.2. dołączenie przejazdu rowerowego do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Pogodnej i Grochowskiej, a także dróg rowerowych (w postaci łączników) z ulicą Pogodną i ulicą Chociszewskiego
380 000
2. Dopuszczenie ruchu rowerowego na buspasie na ul. Promienistej 20 000
3. Dopuszczenie ruchu rowerowego po wschodniej stronie drogi wewnętrznej i na chodniku Jugosłowiańska-Taczanowskiego (od Grunwaldzkiej do Podchorążych) oraz wyznaczenie przejazdów rowerowych. 200 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
pkt 1.1 Pogodna Ściegiennego pkt-1-1-Pogodna-Sciegiennego.jpg
Mapa - zakres projektu mapa-zakresPBO382.png
pkt 1.2 Pogodna Grochowska pkt-1-2-Pogodna-Grochowska.jpg
pkt 2 Promienista pkt-2-Promienista.jpg
pkt 3 Jugosłowiańska Taczanowskiego pkt-3-Jugoslowianska-Taczanowskiego.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniel Malecki
Adres email danny.leinad@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 20.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe w pełnym składzie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.