Centrum dla Rodziny "Cali Mali"


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Centrum dla Rodziny "Cali Mali"
Skrócony opis projektu
Szkoła Radzenia, konsultacje ze specjalistami, warsztaty dla Rodziców, zajęcia dla Rodzin z małymi Dziećmi.
Opis projektu
Opieką zostaną otoczone całe Rodziny: Rodzice/Opiekunowie, a przede wszystkim Dzieci w wieku 0-3 lat.

Proponujemy stworzenie miejsca, gdzie bezpłatnie można uczestniczyć w "Szkole Radzenia Cali Mali" - jedynej w Poznaniu szkole rodzenia, która skupia się nie tylko na porodzie i pierwszych dniach życia dziecka, ale przygotowuje do pełnienia ważnej roli: Rodzica wspierającego rozwój malucha. W ramach Szkoły Radzenia Rodzice spotykają się z: logopedą, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju, pedagogiem, psychologiem, dietetykiem i fizjoterapeutą. Każdy Rodzic wybierze tematy spotkań, które go zainteresują i wzbogacą jego wiedzę.

Dodatkowo proponujemy cykliczne "Wsparcie na starcie" - konsultacje indywidualne ze specjalistami: fizjoterapeutą dla Dziecka, fizjoterapeutą dla Kobiety ciężarnej oraz w połogu, logopedą, psychologiem, psychodietetykiem i pedagogiem. Rodzice wraz z Dzieckiem, będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w indywidualnej konsultacji, żeby odpowiednio monitorować jego rozwój w pierwszych trzech latach życia, które są kluczowe dla dalszego funkcjonowania. Rodzic otrzyma wskazówki do dalszej pracy.

Kolejną propozycją są bezpłatne zajęcia grupowe dla Rodzin z dziećmi w wieku 0-3 lat "Rozwojowo to i owo":
- logorytmika
- czytanie na dywanie
- zajęcia wielozmysłowe
- śpiewanki i rymowanki
- zajęcia kulinarne
- zabawy podłogowe
- EKOzabawy z recyklingiem
- Gordonki - zajęcia umuzykalniające
- Rozwój przez Ruch - metoda W. Sherborne
W celu dostosowania zajęć do potrzeb i możliwości dzieci, będzie wprowadzony podział na grupy wiekowe (przewidujemy trzy grupy: 3-12mies., 12-24mies., 24-36mies.).

Następnym elementem projektu będzie grupa wsparcia "MAMY WSPARCIE" dla Rodzin z małymi dziećmi - cotygodniowe spotkania dla Rodzin, na których poruszane będą tematy problemów wychowawczych, rozwojowych, przy karmieniu ale także rady dotyczące zdrowia Dzieci, porady dla Rodziców na temat polecanych zabaw, zabawek, książek, gadżetów wartych zakupienia lub wykonanych samodzielnie. Będziemy zapraszać Ojców równie serdecznie jak Mamy.

Ostatnią propozycją są zajęcia "Między nami" dla Dziadków i Wnucząt.
Zaprosimy ich na cykliczne zabawy oraz warsztaty, aby jak najmocniej wspierać więź międzypokoleniową.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

lokalizacja wybrana w dalszym etapie realizacji i wyboru realizatora projektu.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Parking przy budynku, brak płatnej strefy parkowania, dojazd komunikacją do Ronda Śródka, wejście od ulicy, dostosowane do wózków oraz osób niepełnosprawnych.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą Rodziny z Poznania, w tym:
-Rodzice spodziewający się Dziecka;
-Rodzice małego Dziecka;
- Dzieci w wieku 0- 3 lat;
- Mamy oraz Ojcowie małych Dzieci, uczestniczący w grupie wsparcia;
- Dziadkowie wraz z Wnukami
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Fundacja "Cali Mali" wspiera Rodziny z małymi Dziećmi z Poznania i okolic. Zwiększamy zaangażowowanie Rodziców w proces wychowania oraz wspierania rozwoju Dziecka od najmłodszych lat. Oferowane zajęcia to profilaktyka wad wymowy, wad postawy, opóźnień i zaburzeń rozwoju, problemów wychowawczych oraz zaburzeń zachowania. Od trzech lat organizujemy w Poznaniu bezpłatne zajęcia dla Dzieci oraz warsztaty dla Rodziców, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zatem projekt ten jest bezpośrednią odpowiedzią na wskazywane przez nich w ankietach zwrotnych potrzeby zbierania doświadczeń oraz poszerzania wiedzy z zakresu odpowiedniego monitorowania oraz stymulowania rozwoju swojego Dziecka. Wielu Rodziców nie wie, gdzie udać się po pomoc oraz wsparcie dla Dziecka, lub ich problem jest bagatelizowany przez pediatrów na zbyt krótkich wizytach. Dzięki naszym bezpłatnym konsultacjom, Rodzic będzie miał szansę na skrupulatne sprawdzenie stanu rozwoju swojego Malucha. Projekt odpowiada również na potrzebę budowania relacji między rówieśnikami oraz Rodzinami poprzez spotkania i zajęcia, a także budowanie więzi między pokoleniami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szkoła Radzenia dla przyszłych Rodziców oraz Rodziców małych Dzieci (4 edycje: I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII. 2019)
Każda edycja to 10 warsztatów (po 2h każdy)
40 warsztatów x 250 zł
10 000
Wsparcie na starcie- konsultacje dla przyszłych Rodziców oraz Rodziców małych Dzieci.
6 specjalistów: logopeda, fizjoterapeuta, psycholog, psychodietetyk, pedagog, fizjoterapeuta dla kobiet ciężarnych i w połogu lub doradca laktacyjny- w zależności od potrzeb.
Każdy specjalista będzie miał dyżur raz w miesiącu, który trwać będzie 4 godz. (w tym czasie specjalista przyjmie ok 3-4 chętnych)
6 specjalistów x 12 miesięcy x 400 zł (100 zł/ h pracy) = 72 konsultacje x 400 zl
28 800
Rozwojowo to i owo- zajęcia grupowe dla Rodzin z małymi dziećmi. W każdym tygodniu odbędą się dwa zajęcia (tematyka podana w opisie) Każde zajęcia będą trwać ok 1h-1,5h.
12 miesięcy x 4 tygodnie x 2 zajęcia = 96 zajęć x 200 zł
19 200
Mamy wsparcie- grupa wsparcia dla Rodzin z małymi dziećmi. Odbywać się będzie raz w tygodniu w wyznaczone - stałe dni i godziny. Każde spotkanie poprowadzi specjalista i trwać będzie ok 2 h.
12 miesięcy x 4 tygodnie= 48 zajęć x 200 zł
9 600
Między nami - spotkania międzypokoleniowe dla Dziadków i Wnucząt.
W miesiącu odbędzie się jedno spotkanie połączone z warsztatem plastycznym/ muzycznym/ artystycznym.
12 miesięcy x 1 spotkanie x 250 zł
3 000
Materiały i wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach "Centrum dla Rodziny":
-materiały plastyczne 12 miesięcy x 200 zł= 2400 zł
-materace dla Dzieci i Rodziców 15 sztuk x 120 zł= 1800 zł
-pufy do siedzenia dla kobiet w ciąży oraz Mam z małymi Dziećmi 15 sztuk x 200 zł= 3000 zł
Koszty utrzymania lokalu: 12 miesięcy x 600 zł= 7200
14 400
SUMA: 85 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agata Kalina
Adres email agata.kalina87@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W Poznaniu działa Centrum Inicjatyw Rodzinnych, które skupia wszelkie działania wspierające rodziny, jak również informacyjno-doradcze. Działania proponowane przez organizację są zaplanowane do realizacji w budżecie (zawarte także w programach: polityka prorodzinna, poznański program). Jednakże ze względu na tematyke projektu istnieje potrzeba realizacji dodatkowych działań.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Rogacka, Patrycja Szymbrowicz, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 85 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 75 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.