Polejcie im na Ratajach


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Polejcie im na Ratajach
Skrócony opis projektu
Pomoc ptakom miejskim gniazdującym w ratajskich parkach w dostępie do wody w okresie letnim.
Opis projektu
Ptaki podobnie jak wszystkie zwierzęta potrzebują dostępu do wody zarówno do picia jak w przypadku wróblowatych (Passer) do kąpieli umożliwiających ptakom zachowanie czystości piór. Dostęp do wody w wielu miejscach w Poznaniu jest dla ptaków utrudnionych, ponieważ brakuje naturalnych małych zbiorników wodnych, oczek ale również miejskich fontann, które stanowiły by atrakcję również dla ludzi. Dlatego by zapewnić ptakom dostęp do wody w formie prostych i tanich ceramicznych poidełek w kształcie płaskich donic w kolorze ziemi, które byłby by umieszczone na ziemi, w miejscu w pewnej odległości od głównych dróg w parku. Konkretne miejsca warto skonsultować ze specjalistą (np. ornitologiem). Poidełka byłby napełniane świeżą i czystą wodą w okresie letnim, kiedy temperatury przekraczałby by 25-26 C. Dodatkowo w każdym z poidełek zamieszczono by specjalne ukruszone kamienie tak by młode ptaki – podloty dopiero uczące się samodzielnego życia oraz małe ptaki nie utopiły się podczas korzystania z poidełka. Obecność poidełek dodatkowo korzystnie wpłynie na tworzenie nowych niż i wzmocni działania ochronne już realizowane przez Miasto oraz mieszkańców jak choćby wieszanie budek lęgowych na drzewach. Dodatkowo poidełka mogą zapewnić efekt edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla zwłaszcza młodzieży i dzieci zwiększa wrażliwość na otaczającą przyrodę oraz pozytywnie wpływa na kształtowanie prośrodowiskowych postaw społecznych. Poidełka i karmniki będą wymagały regularnego codziennego oczyszczania oraz wymiany wody na świeżą ze względów higienicznych i epidemiologicznych dla ptaków miejskich. Po 2 poidełka na park. Proponowane miejsca to Park Rataje, os. Armii Krajowej i os. Oświecenia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Polan, Osiedle Armii Krajowej, Osiedle Oswiecenia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Parki miejskie istniejące oraz projektowany (Park Rataje)
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest do mieszkańców osiedli, którzy pragną odpocząć w parku, dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, zainteresowanych możliwością poznawania okolicznej przyrody. Projekt również jest skierowanych do miejskich ptaków, które towarzyszą mieszkańcom osiedli gniazdując na osiedlach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ptaki potrzebują wody zarówno do picie, ochłody oraz do kąpieli potrzebnych im do zachowania czystości piór. Wody zwłaszcza na osiedlach brakuje, ponieważ nie ma małych oczek wodnych czy fontann. Dzięki umieszczeniu prostych poidełek, możemy zapewnić ptakom miejskich lepsze warunki do gniazdowania i składania lęgów. Tak popularny kiedyś w mieście wróbel zwyczajny (Passer domesticus) może wrócić na Ratajskie Osiedla.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Poidełko ceramiczne (6 sztuk po dwie na park) 420
Ukruszone kamienie do poidełek (3 kg) 3
Koszt wody (5 l) - 8 butli na park 96
Koszt czyszczenia poidełek i wymiany wody (miesięcznie) 9 000
SUMA: 9 519
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jakub Kotnarowski
Adres email jakub.kotnarowski.cpe@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym z Wnioskodawcą projektu zmiana rekomendacji na pozytywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie w dniu 18.09.2018 r. godz. 17:20, Wydział Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Zgodnie z materiałami prasowymi z zasobami wodnymi w mieście Poznaniu nie jest dobrze, a nawet patrzeć przez pryzmat tego lata jest tragicznie. Gazeta wyborcza 30 maja 2018 Cyt: „Od początku miesiąca spadło w Poznaniu raptem 15,5 milimetra wody. To co najmniej dwa razy mniej, niż przewiduje norma. Miasto przeżywa właśnie apogeum upałów. „ Głos Wielkopolski 17 lipca 2018 „Susza obejmuje cały kraj. Mimo, że pod koniec zeszłego tygodnia i w poniedziałek padało sytuacja w Poznaniu i okolicach pogarsza się. W mieście i jego bezpośrednim sąsiedztwie deficyt wody wynosi od 260 do 269 mm Poznań bije rekordy niedoboru wody. Klimatyczny Bilans Wodny w stolicy Wielkopolski i terenach przyległych do miasta to minus 260-269 mm. To tyle ile wynosi półroczny bilans średnich opadów dla tej okolicy” Dodatkowo za Strategią Rozwoju Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej 2020 cyt: „Zasoby wodne metropolii są narażone na nadmierną eksploatację dla potrzeb ludności, gospodarki i rolnictwa. Zagrożeniem dla ich jakości są ścieki komunalne i przemysłowe oraz zanieczyszczenia powodowane przez produkcję rolną.” Zatem wbrew twierdzeniom jednostce opiniującej zasobów wody w mieście Poznaniu nie tyle nie przybywa ale zwłaszcza w okresach letnich brakuje jej również do celów bytowych. Można powiedzieć, że to lato jest wyjątkowe i kolejne będą obfitować w opady ale raczej należy się nastawić, że woda będzie towarem deficytowy,. Stowarzyszenie Ptaki Polskie na swojej stronie jestemnaptak.pl w artykule dotyczącym wodę wskazuje iż „woda w miastach jest towarem deficytowym i szybko znika, a jej źródła są dla ptaków na wagę złotą”, przyczyną tego fakt, iż „opady(..) nie są (..) gromadzone i błyskawicznie znikają. Związane jest to z niewielkimi właściwościami retencyjnymi gleb miejskich: jest tu niewiele próchnicy, warstwy gleby są przemieszane, a w jej głębi ciągnie się plątanina rur i kanałów działających jak dreny. Również twarda, wybetonowane, wyasfaltowana bądź wyłożone kostką powierzchnia gleby nie zatrzymuje wody. Woda najzwyczajniej w świecie spływa z niej, a jeśli gromadzi się w jakiś zagłębieniach tworząc kałuże, to utrzymuje się krótko, poddając się szybkiemu parowaniu. Warto zwrócić uwagę, że te uprzykrzające nam życie kałuże są częstokroć oblegane przez ptaki, dla których nierzadko stanowią jedyne źródło wody pitnej - nie zawsze czystej, ulokowanej w bezpiecznym miejscu, ale jedynej dostępnej „Ptaki w Mieście” OTOP Antoni Marczewski: Woda jest ptakom potrzebna do zaspokajania pragnienia oraz do regularnego czyszczenia upierzenia. O czystą wodę w mieście nie jest łatwo, dlatego pożytecznym działaniem jest tworzenie pojników dla ptaków.” „Ochrona Ptaków w Mieście” RDOŚ Gorzów Wlkp. M. Bocheński, O. Ciebierga, P.T. Dolata, L. Jerzak, A. Zbyryt „Woda jest niezwykle ważna dla ptaków występujących w mieście. W tym środowisku jest ona niejednokrotnie znacznie trudniejsza do zdobycia niż pokarm. Dla ptaków dostępna jest na brzegach płytkich zbiorników wodnych i rzek przepływających przez miasta, w kałużach po deszczu itp. Wiele gatunków spija krople rosy, które tworzą się na liściach, a niektóre, jak jaskółki czy jerzyki, piją wodę zbierając ją w locie z powierzchni stawu czy rzeki. Często jednak tego typu źródła wody są dla ptaków niewystarczające, a czasami wręcz niebezpieczne – np. jeśli woda zawiera sól pochodzącą z dróg.” Na terenie proponowanym objęciem projektem tj. Osiedle Polan, Osiedle Armii Krajowej, Osiedle Oświecenia z wyjątkiem fontanny w projektowym Parku Rataje brak jest małych zbiorników z wodą, nie ma małych cieków wodnych, kałuże w przypadku terenów parku przy Armii Krajowej pojawiają się w okresach dużych opadów, a tego w okresach lata brakowało. Zatem powstaje pytanie w oparciu o jakie dane pracownicy jednostki oceniającej stwierdzają, iż zasoby wodne w mieście Poznaniu są wystarczające dla populacji dzikich ptaków, iż stosowanie poidełek nie przyniesie ptakom miejskim korzyści. Jak wskazały cytowana powyżej literatura, problem jest nie tylko w braku dostępnej dla ptaków wody do picia ale brak czystej wody. A to jak wskazała Strategia dla Aglomeracji Poznań problem czystości zasobów wodnych jest problem dla Aglomeracji Poznańskiej. W propozycji zawarłem również inną potrzebę, kąpieli dla ptaków w celu utrzymania czystości skrzydeł, prócz tego zwiększenie atrakcyjności parków na Ratajach ze względu na łatwiejsze obserwację ptaków. Zatem apeluje o przemyślenie argumentacji o dostępności zasobów wodnych chyba, że jednostka miejska uznaje, iż miasto Poznań odbiega w tej dostępności od innych miast w Polsce i ma na to dowody w postaci badań naukowych a nie tylko twierdzeń i opinii osób, które oceniały wniosek. Proszę podać zatem źródła wiedzy lub wycofać ten argument przeciwko projektowi. Co do wskazania warunków formalnych nie mam uwag.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit. e). Koszt utrzymania i obsługi poidełek znacznie przekroczyłby koszty ich zakupu i montażu. Poza kosztami zakupu wody, należy uwzględnić również koszty codziennej obsługi, tj. sprawdzania stanu sanitarnego poidełka, czyszczenia go oraz uzupełniania wodą. Koszty rocznego utrzymania poidełka oszacowano na kwotę ok. 30 000 – 40 000 zł. Ponadto ptaki korzystają z naturalnych zasobów wody, znajdujących się w mieście.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 9 519 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Rataje
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie -
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Kapustka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.