Ratajskie Centrum Sportowe


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Ratajskie Centrum Sportowe
Skrócony opis projektu
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ZSO nr 4 na os. Czecha
Opis projektu
Projekt zakłada budowę boiska o powierzchni 3000 m2 (wymiary 50m x 60m - mniejsze niż w pierwotnym projekcie, ustawione w poprzek terenu) - z możliwościa późniejszej rozbudowy oraz późniejszego dodania elementów uzupełniających (bieżnia, budynki gospodarcze, infrastruktura dodatkowa).


W Poznaniu istnieje niewielka liczba (3) pełnowymiarowych całorocznych boisk piłkarskich, co utrudnia uprawianie piłki nożnej przez cały rok, podczas gdy w mieście funkcjonuje ponad 20 klubów piłkarskich. Będzie to dopiero trzecie takie boisko w mieście, a pierwsze na Ratajach. Ponadto, miejska infrastruktura lekkoatletyczna nie jest zbyt rozbudowana, a dzięki projektowi powstanie miejsce, gdzie będzie można odbywać treningi piłkarskie i lekkoatletyczne. Nie ma żadnej szkoły, która posiadałaby tego typu obiekt. W ten sposób ZSO nr 4 uzyskałoby unikalną infrastrukturę sportową. Dzięki realizacji projektu, znacznie podniesie się jakość oferty edukacyjnej poznańskiej oświaty.

W Ratajskim Centrum Sportowym docelowo:
- organizowane będą turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
- odbywać się będą mogły lokalne święta, np. dni osiedla
- prowadzone będą lekcje wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne
- wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży
- możliwe będzie rozgrywanie meczy piłkarskich (szkolnych oraz ligowych)
- prowadzone będą treningi i zawody lekkoatletycznych (w tym młodzieżowe mistrzostwa miejskie i regionalne).


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, os.Czecha 59, na terenach zielonych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren miejski w zarządzie ZSO nr 4
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci, młodzież i dorośli z Rataj środowisko lokalne osiedla Chartowo społeczność szkolna ZSO nr 4 dzieci, młodzież i dorośli trenujący piłkę nożną i lekką atletykę mieszkańcy Poznania chcący skorzystać z infrastruktury sportowej
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W tak dużej dzielnicy jak Rataje nie ma pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej – najpopularniejszego sportu, uprawianego przez rzesze dzieci, młodzieży i dorosłych. W szczególności na osiedlu Czecha nie ma żadnego boiska, na którym bezpiecznie i bezpłatnie można uprawiać sport przez cały rok. Powstanie tego boiska świetnie uzupełni ofertę sportowo-rekreacyjną dzielnicy. Będzie to również jedno z niewielu takich boisk w Poznaniu, a jedynie jedno z dwóch, na których mogą grać dzieci i młodzież spoza klubów sportowych. Szczególnie ważne jest także umiejscowienie boiska – w bezpośrednim sąsiedztwie dużego skupiska mieszkańców – co umożliwi trenowanie dzieci. Ponadto, stałe, prawie 100% zapełnienie „Orlików” świadczy o wciąż większym niż istniejąca baza zapotrzebowaniu na infrastrukturę sportową. W szczególności, trzeba zwrócić uwagę, że wszystkie obecnie istniejące w Poznaniu boiska są popołudniami w trakcie roku szkolnego zajęte przez grupy zorganizowane, co sprawia, że w niewielkim stopniu mogą z nich korzystać uczniowie po skończeniu zajęć szkolnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Roboty ziemne, przygotowanie terenu 220 000
boisko z trawą syntetyczną 360 000
ogrodzenie 15 000
SUMA: 595 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
projekt boisko bie_nia 325m ratajskie centrum.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Chęciński
Adres email pch-17@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 26.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 580 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nie zgadzamy się z proponowaną w projekcie lokalizacją. Budowa boiska w środku osiedla mieszkaniowego w bliskiej odległości od budynków doprowadzi do konfliktu z mieszkańcami, tak jak ma to miejsce na osiedlu Lecha.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Małgorzata Nowak-Karlińska, Wojciech Szymczak, Elżbieta Świtalska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.