Tajemnice Cytadeli dla turystów i poznaniaków


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Tajemnice Cytadeli dla turystów i poznaniaków
Skrócony opis projektu
Zabezpieczenie i rewitalizacja najciekawszego zespołu podziemi na terenie Cytadeli - Rawelin III Fortu Winiary.
Opis projektu
W tym roku mija 180 lat od momentu wybudowania Rawelinu III w północnym Wielkim Obwodzie Fortu Winiary. Dzieło to jest jednym z nielicznych obiektów fortu, które nadal pozostają czytelne. Dodatkowo we wnętrzu budowli zachował się rozległy system podziemny z prochowniami i klatkami schodowymi a także szybem windy amunicyjnej.
Pomysł rewitalizacji i rewaloryzacji obiektu zakłada zabezpieczenie podziemi przed dostępem osób niepowołanych i dalszą dewastacją. W czole obiektu należy odtworzyć częściowo mury baterii moździerzy i oczyścić klatkę schodową z poterną pod fosą. W rejonie korytarza gwieździstego należy zabezpieczyć szyby przed osuwaniem się ziemi do wnętrza budowli. Dostęp do wnętrza systemu podziemnego zapewniłyby wejścia od strony kazamat w czołach rawelinu a także klatka schodowa z wału głównego. Co istotne, Cytadela Winiarska wpisała się również silnie w historię i lokalną tradycję miasta. Wiele legend przekazywanych kolejnym pokoleniom dotyczy właśnie podziemi tego rozległego kompleksu fortyfikacji, niegdyś górującego nad miastem. Jest ważnym miejscem dla wielu mieszkańców nie tylko pod względem historycznym ale i miejscem wypoczynku dla wielu mieszkańców. Możliwość wejścia do trzewi dawnego fortu byłaby niesamowitą atrakcją dla turystów i mieszkańców szczególnie w upalne letnie popołudnia :)
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cytadela - Fort Winiary na wzgórzu Winiarskim.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren miejski - park.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta wszystkich grup wiekowych i turyści z całego świata. A w szczególności ojcowie i dziadkowie opowiadający dzieciom i wnukom historie dotyczące tajemniczych podziemi na poznańskiej Cytadeli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rawelin III jest jedną z najlepiej zachowanych części Fortu Winiary - Cytadeli. W tym roku będzie obchodził swoje 180-te urodziny. Jest także ciekawym pomnikiem myśli technicznej z początków XIX-tego stulecia i unikalnym zabytkiem architektury militarnej. Jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń musimy przystąpić do energicznych działań. Ząb czasu, woda i mróz oraz "dzika eksploracja" podziemi stanowią obecnie największe zagrożenie dla budowli. Podziemia są również potencjalnym siedliskiem nietoperzy więc zabezpieczenie budowli przed osobami niepowołanymi może mieć znaczenia dla niezakłóconej hibernacji nietoperzy w okresie zimowym. Warto również pamiętać, że budowa twierdzy na wzgórzu winiarskim była potężnym impulsem miastotwórczym - mówiąc krótko bez twierdzy, która tu powstawała Poznań nie byłby dziś metropolią a być może siedziba władz regionu znajdowałaby się w Śremie. Mając tedy wdzięczność dla naszej starej poczciwej Cytadeli starajmy się zachować tę tajemniczą i ciekawą budowlę dla przyszłych pokoleń Poznaniaków. Cytadela leży na Poznańskim Szlaku Fortecznym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace projektowe 50 000
prace budowlane i oczyszczenie obiektu ze śmieci 450 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Porozumienia dla Twierdzy Poznań Rekomendacja_Rawelin_III_Fort_Winiary.pdf
Wnętrze korytarza gwieździstego PODZIEMIA_TWIERDZY.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Konrad Dąbrowski
Adres email k.dabrowski@twierdza.poznan.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 08.08.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Maria Jurczyszyn, Krzysztof Orlik, Halina Owsianna, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski, Zygmunt Woźny
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.