Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mleczowej


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mleczowej
Skrócony opis projektu
Wybudowanie kanalizacji deszczowej w/g ZDM jest warunkiem koniecznym do przebudowy ulicy Mleczowej
Opis projektu
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mleczowej umożliwi odprowadzenie wody opadowej z powierzchni drogi od kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi Królowej do ulicy bez nazwy (łączącą ulice: Cynamonową, Czekoladową, Waniliową i Karmelową) na długości około 400 mb. do odpowiedniego osadnika. Odpowiednie parametry i przekrój rur określą projektanci.
Projekt powinien uwzględniać taki przekrój rur, żeby w przyszłości można było podłączyć kanalizację deszczową z ulicy Anyżowej i i odcinka ulicy Umultowskiej od ulicy Ślazowej do ulicy Anyżowej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Mleczowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ulica Mleczowa
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy ulic: Mleczowej, Cynamonowej, Czekoladowej, Karmelowej i Waniliowej oraz liczni mieszkańcy Poznania i turyści, oczywiście po przebudowie ulicy Mleczowej. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mleczowej jest wymagana do utwardzenia - przebudowy ulicy Mleczowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przebudowa ulicy Mleczowej, czy to jako pieszojezdni, czy droga z chodnikiem - warunkiem koniecznym jest wybudowanie kanalizacji deszczowej. Kanalizacja sanitarna już istnieje. Osiedle Umultowo nie posiada kanalizacji deszczowej za wyjątkiem ulicy Dzięgielowej, obecnie podzielonej na ulice: Dzięgielową i Krygowskiego. Budujący się Zespół Przedszkolno - Szkolny Nr 9 przy ulicy Umultowskiej 114 będzie wymagał utwardzenia przyległych ulic: Ślazowej i odcinka Umultowskiej od ulicy Widłakowej do ulicy Anyżowej. Wybudowana kanalizacja deszczowa w ulicy Mleczowej umożliwi w przyszłości budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Umultowskiej od ulicy Widłakowej do ulicy Anyżowej i samej ulicy Anyżowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mleczowej 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Edmund Śniadek
Adres email edsniad@gmail.com
Telefon 618258045
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ realizacja projektu wiązałaby się z koniecznością regulacji stanów terenowo-prawnych oraz brakiem możliwości wykonania zadania w trakcie roku budżetowego 2019. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12, lit. b i c). Obecnie trwa projektowanie ulicy Mleczowej również z kanalizacją deszczową. Projektanci wystąpili do Ministerstwa Infrastruktury o odstępstwo od warunków technicznych w zakresie rozwiązań drogowych, w związku z tym, termin projektowania się wydłuży. Możliwe jest, że projektanci będą musieli wprowadzić dodatkowe rozwiązania, jeśli decyzja Ministerstwa będzie odmowna. Poza tym inwestycja musi być prowadzona specustawą drogową, konieczne są wykupy gruntów i regulacja pasa drogowego również pod projektowaną kanalizacje deszczową.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.