Stwórzmy Park przy Nowej Naramowickiej


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Stwórzmy Park przy Nowej Naramowickiej
Skrócony opis projektu
Zapewnijmy mieszkańcom bufor zieleni - naturalną izolację od hałasu i spalin ulicy Nowej Naramowickiej!
Opis projektu
Wyczekiwane od lat nowe rozwiązania komunikacyjne - trasa tramwajowa i ulica Nowa Naramowicka stwarzają szansę na poprawę funkcjonowania dzielnicy. Ich realizacja niesie za sobą różne konsekwencje, o których warto zawczasu pomyśleć. Wielu mieszkańców obawia się wzrostu natężenia hałasu – szczególnie ze strony ruchu samochodowego. Dlatego postuluję stworzenie Parku przy Nowej Naramowickiej - swego rodzaju buforu zieleni, który zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa drogi, ponadto pozytywnie wpłynie na estetykę oraz mikroklimat dzielnicy i zredukuje oddziaływania akustyczne. Park będzie doskonale współgrać z planowanym targowiskiem przy skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i Nw. Naramowickiej i stworzy szansę na poprawę warunków życia w gęsto zabudowanym, centralnym obszarze dzielnicy - na odcinku po obu stronach Nw. Naramowickiej, pomiędzy ul. Łużycką a planowanym skrzyżowaniem z ul. Nową Stoińskiego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszary po obu stronach ulicy Nowej Naramowickiej na odcinku między ul. Łużycką a planowanym skrzyżowaniem z ul. Nw. Stoińskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren znajduje się w całości na miejskiej działce nr 5/11, obr. 50, ark. 17. Jest ograniczony od zachodu os. Łokietka, od wschodu blokami ul. Naramowickiej oraz planowanego targowiska. Ograniczają go również tereny samej inwestycji trasy tramwajowej i ul. Nw. Naramowickiej, z ktorymi sąsiaduje, a dokładniej precyzując, które go przecinają na pół. Jest on dokładnie przedstawiony na załączonej mapie.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, w szczególności osiedla Łokietka oraz bloków wielorodzinnych przy ul. Jasna Rola, Naramowicka oraz Sarmacka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zieleń jest naturalnym sprzymierzeńcem człowieka - poprawia mikroklimat i wpływa pozytywnie na jakość życia. Park zapewni mieszkańcom izolację od hałasu i spalin z ulicy Nowej Naramowickiej, co jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów środowiskowych. Poprawi także estetykę przestrzeni centralnej części dzielnicy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dokumentacja projektowa uwzględniająca stan obecny istniejącej zieleni 31 000
Nasadzenia min 200 sztuk drzew o wysokości min 3 m gatunków wskazanych w dokumentacji projektowej - do wyboru klon polny, grab, platan, wiśnia ozdobna lub inne, wskazane przez projektanta 140 000
Nasadzenia 1000 sztuk krzewów ozdobnych gatunków wskazanych przez projektanta 40 000
dostawa i montaż 10 ławek do siedzenia z oparciami 18 000
dostawa i montaż 10 koszy na śmieci 10 000
Wykonanie ścieżek o nawierzchni wskazanej przez projektanta 120 000
SUMA: 359 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Obszar Parku image.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Sowa
Adres email starosta12@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział zgadza się na realziacje projektu zgodnie z zamierzeniami co do zachodniej części działki. Miasto posiada plany co do części na wschód od Nowej Naramoickiej dlatego też projekt moze być realziowany tylko an części zachodniej. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 17.08.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, projekt Parku przy Nowej Naramowickiej odpowiada lokalnym potrzebom oraz spełnia wszelkie wymagania PBO2019. Inwestycja może być realizowana na części obszaru, ze względu na jego wielkość. Nikt nie będzie w trakcie budowy lokował pod samymi blokami mieszkalnymi ciężkiego sprzętu. Ochrona przed hałasem i spalinami jest kluczowa i należy zrobić wszystko, by zadośćuczynić mieszkańcom sąsiedztwa nowej ulicy. Znając dotychczasowy przebieg edycji PBO, pierwszy rok (2019) zajmie samo projektowanie Parku i uzyskiwanie biurokratycznych zgód, dopiero drugi (2020) może minąć pod znakiem budowy i nasadzeń. Tymczasem budowa Nowej Naramowickiej i tramwaju zacznie się fizycznie już w drugim-trzecim kwartale 2019, co oznacza, że będzie wiadomo gdzie i w jakim zakresie będą umieszczone place budowy. Nie ma zatem żadnej przeszkody dla realizacji projektu. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku zamówień, można przyjąć, że nie starczy środków finansowych na realizację całości, czyli będzie możliwe wykonanie tylko części parku. Ewentualna kolizja z placem budowy zostanie w ten sposób naturalnie wyeliminowana, a część Parku położona bliżej zabudowy będzie cieszyć oko mieszkańców i ułatwi im codzienne życie. Z wyrazami szacunku, Paweł Sowa
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ zrealizowanie przedmiotowego zadania jest niemożliwa w ciągu 2 lat (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 12, lit. c). Ponadto wskazana lokalizacja położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej do realizacji budowy ulicy Nowej Naramowickiej. Realizowane projekty, w tak bliskim sąsiedztwie inwestycji, powinny zostać odpowiednio skoordynowane.W pierwszej kolejności należy zrealizować budowę ulicy Nowej Naramowickiej i dopiero wówczas, w zależności od potrzeb realizować inne zadania, takie jak budowa parku czy zagospodarowanie zielenią terenów sąsiednich. Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt, że tak duża inwestycja jak budowa ulicy Nowej Naramowickiej będzie wymagała dużego zaplecza logistycznego, w tym organizacji placów budowy. Ewentualna realizacja projektu mogłaby z tym kolidować. Projekt jest bardzo ciekawy i wart uwagi, ale przy odpowiednim skoordynowaniu realizowanych inwestycji.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 359 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.