Rekreacja pod chmurką - etapy II-III


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Rekreacja pod chmurką - etapy II-III
Skrócony opis projektu
Miejsce spędzania wolnego czasu całych rodzin. Kontynuacja budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w południowej części Poznania.
Opis projektu
Kontynuacja pierwszego etapu projektu "Rekreacja pod chmurką", który został wybrany przez mieszkańców Poznania do realizacji w jednej z poprzednich edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

W 2019 roku w ramach pierwszego etapu zbudowane zostaną place zabaw i słownie zewnętrzne. Prace w kolejnych etapach obejmują między innymi:
- powstanie nowych nasadzeń zieleni,
- powstanie łąki kwietnej,
- rekultywację istniejących trawników,
- montaż elementów małej infrastruktury - kosze na śmieci, tablice edukacyjne, stojaki na rowery, itp.,
- budowę hotelu dla owadów,
- budowę ścieżek spacerowych.

Wszystkie prace zostały już zaprojektowane i skosztorysowane przy projektowaniu pierwszego etapu inwestycji, zatem nie jest konieczne wykonywania nowej dokumentacji projektowej. Pełna dokumentacja jest w posiadaniu Zarządu Zieleni Miejskiej.

Prace w 2 i 3 etapie wycenione zostały łącznie na 595.279,28 złotych. Założono jednak wzrost wartości inwestycji do 600.000,00 złotych, z uwagi na ogólną tendencję wzrostową cen inwestycji. Część zieleni, która została skosztorysowana do pielęgnacji, została zniszczona trakcie burz, a jej pozostałości usunięto, zatem koszty te nie są konieczne do poniesienia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obręb Krzesiny, arkusz 40, działki 15, 26/11

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ulica Świątniczki, teren wokół stawku
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, w szczególności Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki. Już teraz wiele rodzin spaceruje ze swoimi pociechami dookoła stawku, a po powstaniu nowych ścieżek spacerowych i stanowisk edukacyjnych spacery byłyby dużo ciekawsze.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W okolicach terenu planowanego pod inwestycję brak jest miejsc rekreacyjnych, na których rodziny z dziećmi mogłyby spędzać czas wolny. Głosy mieszkańców w jednej z poprzednich edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego świadczą o potrzebie powstawania takich miejsc na terenie Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki. Docelowy projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie całego terenu, zatem istnieje potrzeba dokończenia inwestycji, której pierwszy etap zostanie w 2018 roku zrealizowany ze środków pochodzących z jednej z poprzednich edycji PBO. Z uwagi na zwiększenie atrakcyjności z nowej infrastruktury mogliby korzystać nie tylko bezpośredni sąsiedzi terenu, ale również mieszkańcy z bardziej odległych od tego miejsca domostw.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Etap II - wykonanie nawierzchni
(w tym nawierzchnia mineralna, pasy z kamienia polnego, trawniki, mała architektura, prace renowacyjne)
395 000
Etap III - prace ogrodnicze
(w tym prace w drzewostanie, nasadzenia, łąka kwietna, pielęgnacja istniejących krzewów, trawniki, pielęgnacja)
205 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Projekt zagospodarowania terenu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa Projekt zagospodarowania terenu zieleni ul. Swiatniczki.pdf
Projekt zagospodarowania terenu - mapa 1.2 Projekt zagospodarowania terenu_Swiatniczki Poznan.pdf
Projekt zieleni 1.3 Projekt zieleni_Swiatniczki Poznan.pdf
Kosztorys - etap II Kosztorys inwestorski - Zagosp. terenu _wi_tniczki Poznan - pr. brukarsko-budowlane.pdf
Kosztorys - etap III Kosztorys inwestorski - Zagospod. terenu Swi_tniczki Pozna__prace przy nowym za_o_eniu zieleni.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Błażej Daracz
Adres email blazejdaracz@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Maciej Wojtkowiak, 20.06.2018 r.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 20.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zdecydowanie tak - projekt jest kontynuacją działań z PBO 2016. Uzupełnia istniejącą infrastrukturę wokół stawku znajdującego się w Krzesinkach, czyniąc to miejsce atrakcyjnym miejscem spotkań i spacerów dla mieszkańców Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Ciesielski, Krzysztof Filipiak, Magdalena Filipiak, Zdzisław Kawa, Iwona Kruszona, Irena Najdkowska, Jakub Napierała, Marek Paczkowski, Bożena Przewoźna, Paweł Woźniak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.