Uspokojenie ruchu na ulicach Jeleniogórskiej, Kamiennogórskiej


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Uspokojenie ruchu na ulicach Jeleniogórskiej, Kamiennogórskiej
Skrócony opis projektu
Zainstalowanie na ulicach Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej elementów zmuszających kierowców do zmniejszenie prędkości.
Opis projektu
Ustawianie ograniczeń to droga donikąd, a tworzenie progów zwalniających pogorszy komfort wszystkim kierowcom, także tym jeżdżącym przepisowo. Należy dodać takie elementy, które wymuszą na kierowcach wolniejszą jazdę, bez pogarszania komfortu

Propozycja zadań:
- Na 4 przejściach dla pieszych (2 na ul. Jeleniogórskiej, 2 na Kamiennogórskiej) zamontować gumowe słupki na środku drogi zmuszające do przejazdu dokładnie jednym pasem drogi
- Na skrzyżowaniu ul. Jeleniogórskiej i ul. Kamiennogórskiej utworzyć rondo.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jeleniogórska, Kamiennogórska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przejścia dla pieszych: ul. Jeleniogórska - na wysokości CK, Jump Areny, ul. Kamiennogórska - na wysokości biura Ronson, Sądu
Potencjalni odbiorcy projektu
1. Mieszkańcy ulic Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej,
2. Pracownicy firm z ulic Jeleniogórskie i Kamiennogórskiej,
3. Pracownicy i petenci Sądu Rejonowego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Kierowcy wielu samochodów rozwijają bardzo duże prędkości na tych ulicach. Na ul Jeleniogórskiej żeby zdążyć do świateł, na Kamiennogórskiej żeby wykorzystać długą prostą. Na skrzyżowaniu ulic często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji ze względu na utrudnioną widoczność i wspomniane duże prędkości na ul. Kamiennogórskiej. A pieszym i rowerzystom trudno jest przejść w stronę Lasku Marcelińskiego. Poza problemem bezpieczeństwa, pędzące samochody generują bardzo duży hałasują, szczególnie uciążliwy w nocy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Nie znam się na wycenie projektów drogowych, dlatego proszę o korektę moich szacunków.

- rondo ok. 200 tysięcy złotych
- montaż słupków 4 x ok. 10 tysięcy
240 000
SUMA: 240 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kamil Kujawiński
Adres email kamil@kujawinski.net
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie może zostać zrealizowany ze względu na konieczność regulacji stanów terenowo-prawnych, co jest sprzeczne z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12 lit. b). Nie ma możliwości montażu gumowych słupków na środku drogi zmuszających do przejazdu dokładnie jednym pasem drogi. Pas drogowy jest zbyt wąski i budowa ronda wiązałaby się z koniecznością wykupu gruntów. Ponadto wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 240 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.