Rowerowy pakiet 2019: Ogrody-Sołacz-Winiary-Wola


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Rowerowy pakiet 2019: Ogrody-Sołacz-Winiary-Wola
Skrócony opis projektu
Remont dziurawych ciągów pieszo-rowerowych ulic Witosa-Niestachowska (Sołacz-Winiary) oraz montaż stacji rowerowych (Ogrody-Wola)
Opis projektu
Celem projektu jest wymiana nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, które są w fatalnym stanie technicznym na granicy Sołacza i Winiar. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerem nie tylko w obrębie wymienionych osiedli, ale także dla rowerzystów jadących od strony Woli i Piątkowa. Ponadto projekt zakłada montaż stacji naprawy rowerów na Ogrodach oraz Woli.

Na projekt składa się:

1. Wymiana nawierzchni po zachodniej stronie ul. Witosa na odcinku od ul. Wojska Polskiego do al. Solidarności.
2. Wymiana nawierzchni po wschodniej stronie ul. Niestachowskiej na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Wojska Polskiego.
3. Wymiana nawierzchni po wschodniej stronie ul. Witosa na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Szydłowskiej.

Kolejność powyższych odcinków określa priorytety realizacji i wymiana nawierzchni sfinansowana byłaby do wysokości środków.

4. Ustawienia dwóch stacji naprawy rowerów w następujących lokalizacjach:
- Wola: przy wyjeździe z Osiedla Lotnictwa Polskiego od strony ul. Dąbrowskiego (przy drodze pieszo-rowerowej),
- Ogrody: północno-zachodni róg skrzyżowania Dąbrowskiego/Żeromskiego (od strony stacji paliw Lotos).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Witosa i Niestachowska (wymiana nawierzchni), Dąbrowskiego/Żeromskiego i wyjazd na ul. Dąbrowskiego z os. Lotnictwa Polskiego (stacje naprawy rowerów)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wymiana nawierzchni: Witosa (zachodnia strona: odcinek od Wojska Polskiego - al. Solidarności), Witosa (wschodnia strona: odcinek od Wojska Polskiego do Szydłowskiej), Niestachowska (wschodnia strona: odcinek od Św. Wawrzyńca do Wojska Polskiego) stacje naprawy rowerów: północno-zachodni róg Dąbrowskiego/Żeromskiego, wyjazd z os. Lotnictwa Polskiego (przy drodze pieszo-rowerowej, okolice przystanku autobusowego "Bużańska")
Potencjalni odbiorcy projektu
- rowerzyści,
- rolkarze,
- piesi
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ostatnim czasie proste i szybkie wymiany nawierzchni najbardziej zniszczonych odcinków pieszo-rowerowych ulic Przepadek i Hetmańskiej pokazały, że stosunkowo niskim nakładem finansowymi można poprawić warunki jazdy rowerem na mocno uczęszczanych trasach wzdłuż głównych ulic miasta. Dlatego warto wziąć przykład i wykonać podane remonty na kolejnych ulicach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Wymiana nawierzchni:
1.1. po zachodniej stronie ul. Witosa na odcinku od ul. Wojska Polskiego do al. Solidarności.
1.2. po wschodniej stronie ul. Niestachowskiej na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Wojska Polskiego.
1.3. po wschodniej stronie ul. Witosa na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Szydłowskiej.

Kolejność powyższych odcinków określa priorytety realizacji i wymiana nawierzchni ma być sfinansowana do wysokości środków.
584 000
2. Montaż stacji naprawy rowerów na Ogrodach i Woli 16 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
lokalizacja dróg pieszo-rowerowych do remontu mapa CPR Witosa-Niestachowska(1).png
lokalizacje stacji naprawy rowerów mapa stacji naprawy rower_w.png
zniszczona nawierzchnia Niestachowskiej stan nawierzchni ul. Niestachowska.jpg
zniszczona nawierzchnia Witosa PhotoGrid_1528146857325.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniel Malecki
Adres email danny.leinad@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Ogrody
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna UCHWAŁA NR 28/VII/2018 ZARZĄDU OSIEDLA SOŁACZ z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd opiniował w składzie: Paweł Szwaczkowski - przewodniczący zarządu Osiedla Sołacz, Bogumiła Rosińska - zastępca przewodniczącego zarządu Osiedla Sołacz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie -
  Zespół Obradował w składzie: Robert Kołaczyk Przewodniczący Zarządu RO Winiary
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.