STRZESZYN i PODOLANY Stacje Rowerów Miejskich


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
STRZESZYN i PODOLANY Stacje Rowerów Miejskich
Skrócony opis projektu
Instalacja Rowerów Miejskich na STRZESZYNIE (Literacka, Biskupińska) i PODOLANACH (Strzeszyńska, Szarych Szeregów)
Opis projektu
Montaż 4 Stacji Rowerów Miejskich na Strzeszynie i Podolanach wraz z 40 rowerami, wspomagających komunikację miejską i umożliwiających szybki dojazd do przystanków tramwajowych (m.in. Pestka, p)
Zaproponowane lokalizacje:
1) ul. Literacka/Owidiusza przy Poczcie i przystanku autobusowym
2) ul. Biskupińska/Koszalińska przy pętli autobusowej
3) ul. Strzeszyńska przy Galerii Podolany/Lisnerze i przystanku autobusowym
4) ul. Szarych Szeregów przy SGB-Bank/Lidlu i przystanku autobusowym.

Wnosi się o dopisanie drugiego autora wniosku: Wojciech Bratkowski.

Wnioskodawca posiada ustną deklarację Rady Osiedla Strzeszyn i Rady Osiedla Podolany o pokryciu z budżetów osiedlowych kosztów utrzymania przekraczających 30% wartości inwestycji. Stosowne uchwały - uzupełniające wniosek- zostaną podjęte w czerwcu br.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Literacka, ul. Biskupińska, ul. Strzeszyńska, ul. Szarych Szeregów

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wyznaczenie dokładnych lokalizacji na działkach miejskich w gestii odpow. wydziałów miejskich
Potencjalni odbiorcy projektu
- uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci - alternatywny sposób dojazdu do przystanków tramwajowych (komunikacja autobusowa na obu osiedlach niestety "stoi" w korkach i powoduje częste spóźnienia na zajęcia szkolne i akademickie lub bardzo długi powrót po zajęciach do domu),
- pracownicy dużych firm zlokalizowanych na obu osiedlach
- turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rowery miejskie pojawiają się sukcesywnie na kolejnych osiedlach. Strzeszyn i Podolany niestety nadal stanowią "białą plamę" na mapie tego środka transportu, choć uzasadnieniem dla ich powstania jest pilna konieczność wsparcia ruchu lokalnego, umożliwiającego szybki dojazd m.in. do przystanków tramwajowych. Komunikacja miejska na obu osiedlach obsługiwana wyłącznie przez autobusy ma ten minus, że bardzo często "stoi" w korkach. Transport łączony, wsparty rowerami miejskimi, pozwoli mieszkańcom na połączenie drogi do szkoły/pracy z aktywnością fizyczną i lepsze zaplanowanie czasu dojazdu oraz porzucenie samochodów na rzecz ekologicznych środków transportu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
przybliżony koszt utworzenia kompletnej stacji ( wg MPK - 1 terminal, 15 stojaków, 10 rowerów = 120.555,- zł x 4 szt. = 482.220 zł) 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 82 600
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Sobkowiak
Adres email elaso@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. e). Ponadto, Urząd Miasta Poznania, w związku z zakończeniem umowy z obecnym operatorem Poznańskiego Roweru Miejskiego, przy pozytywnej rekomendacji Zarządu Transportu Miejskiego, przyjął koncepcję dalszego rozwoju systemu rowerów miejskich, w ramach budowy systemu 4 generacji (bezstacyjnego). Obecny system 3 generacji (stacyjny) nie będzie dalej rozwijany. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z przyjętą strategią i programami Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. c). Ponadto przedmiotowe zadanie uwzględnione jest w Budżecie Miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej, co jest sprzeczne z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit. c).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 82 600 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 490 220 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 371 700 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.