Rowerowa Północ


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rowerowa Północ
Skrócony opis projektu
Budowa ścieżek rowerowych w północnej części Poznania w celu skomunikowania Piątkowa z sąsiednimi dzielnicami.
Opis projektu
Budowa ścieżek rowerowych w północnej części Poznania w celu skomunikowania rowerowego dzielnic: Strzeszyna, Podolan, Piątkowa, Naramowic, Winiar, Sołacza i Jeżyc. Zaproponowany układ komunikacyjny w formie litery T umożliwiałby dogodny przejazd rowerzystom na osi wschód zachód (Kiekrz - Naramowice) i przemiemieszczanie się w osi północ - południe (Piątkowo - Jeżyce). Proponowana trasa pozwoli zlikwidować białą plamę na rowerowej mapie Poznania jaka istnieje obecnie w północnej części Poznania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Omańkowskiej, Kaczmarka, Firlika, Jaroczyńskiego, Wojciechowskiego, Śniegockiego, Suszki, Obornicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wytyczenie drogi rowerowej w parku na os. B. Chrobrego
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy wszystkich północnych dzielnic Poznania (Winiar, Sołacza aż do Jeżyc i Grunwaldu).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Proponowany układ ścieżek rowerowych uzupełnia niedostateczną infrastrukturę dróg rowerowych w północnej części Poznania poprzez skomunikowanie Piątkowa z resztą dzielnic. Ponadto rozwiązanie to łącząc odseparowane od siebie fragmenty dróg rowerowych w osi wschód-zachód i północ-południe utworzyło by spójną sieć w północno-zachodniej części miasta. Ponadto projekt ten stanowiłby kontynuację już rozpoczętej inwestycji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Witosa do Ronda Obornickiego. Realizacja projektu "Rowerowa Północ" wiązała by się z relatywnie niskimi kosztami, ponieważ już istnieją odpowiednie utwardzone trasy, należałoby tylko na nich dopuścić ruch rowerowy poprzez odpowiednie oznakowanie (np wzdłuż ul. Jaroczyńskiego).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej (po stronie wschodniej) na odcinku od Ronda Obornickiego do ul. Suszki (374m* 300zł/m). 112 200
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kaczmarka na odcinku od ul. Omańkowskiej do ul. Kaczmarka (381m* 300zł/m). 114 300
Cząstkowe poszerzenie, oraz oznakowanie poziome i pionowe pozostałej części dróg rowerowych wchodzących w skład projektu (Kaczmarka 490m *300zł/m Firlika 244m Jaroczyńskiego 700m Wojciechowskiego 548m Śniegockiego 254m Suszki 172m, Park B. Chrobrego 632m). 370 000
SUMA: 596 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Rowerowa Północ - mapka Rowerowa P_noc - mapka.jpg
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym z Wnioskodawcą projektu zmiana rekomendacji na pozytywną. Projekt został przekwalifikowany do puli projektów ogólnomiejskich.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie w dniu 18.09.2018 r. godz. 18:10, Wydział Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołuję się od decyzji, ponieważ uważam, że wyliczenia Wydziału Transportu i Zieleni są niepoprawne (zawyżone). Inwestycja ta w głównej mierze ma polegać na wprowadzeniu oznakowania dopuszczającego ruch rowerowych na istniejących już chodnikach. Przypuszczam, że obliczenia Wydziału Transportu i Zieleni opierają się na budowie dużych fragmentów drogi rowerowej od zera, co jest w mojej ocenie niepotrzebne.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 596 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 195 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.