krzewy zamiast kupy na jeżyckich chodnikach


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
krzewy zamiast kupy na jeżyckich chodnikach
Skrócony opis projektu
Główną ideą projektu jest wykorzystanie miejsc pod drzewami na chodnikach Jeżyc do zazieleniania dzielnicy
Opis projektu
Propozycja dotyczy wykorzystania miejsca pod drzewami na chodnikach i obsadzenia ich krzewami, na przykład z gatunku Berberis thunbergii. Roślina ta osiąga ok 1m wysokości i charakteryzuje się odpornością na suszę i dużą tolerancją podłoża.

Pomysł zakłada zazielenienie jeżyckich ulic dzięki wykorzystaniu wydzielonych miejsc na drzewa. Każde drzewo rosnące na chodniku ma wydzielone około 2,5m2 które można obsadzić dodatkową roślinnością.

Zwykle te małe wysepki ziemi służą jako toaleta dla czworonogów, można wykorzystać to naturalne źródło związków organicznych dla dodatkowej zieleni
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

przykładowe ulice: Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego, Prusa, Szamarzewskiego, Jackowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

miejsca pod drzewami rosnącymi na chodnikach
Potencjalni odbiorcy projektu
wszyscy mieszkańcy Jeżyc
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zwykle te małe wysepki ziemi służą jako toaleta dla czworonogów, można wykorzystać to naturalne źródło związków organicznych dla dodatkowej zieleni
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1 sadzonka to około 6,5zł
1 drzewo- około 16 sadzonek = 104zł na drzewo

104zł x około 200 drzew = 20800zł

20 800
SUMA: 20 800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dorota Płażewska
Adres email dorotaplazewska@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit. e). Realizacja projektu jest niemożliwa do wykonania ze względu na brak możliwości wykonania obsadzeń krzewami w systemach korzeniowych drzew i zbyt mała powierzchnia mis na drzewa, w tym: • przestrzenie mis dla drzew na jeżyckich ulicach nie spełniają parametrów umożliwiających posadzenie pod nimi zieleni niskiej, są niewielkie, • krzewy utrzymają się jedynie w pasach zieleni o stosunkowo dużej powierzchni biologicznie czynnej, a nie w misach drzew, • nieuniknione zadeptywanie terenów zieleni i psie odchody, • niemożliwe dokonanie wymiany gruntu w obrębie misy drzewa na głębokość 30-40 cm ze względu na korzenie drzew, które zostałyby zniszczone w trakcie prowadzenia wymiany gruntu, • brak możliwości utrzymania niewielkich skrawków krzewów i brak korzystnych warunków by tę zieleń podlać, • konieczność dodatkowych kosztów w postaci zabezpieczenia matami słomianymi w związku z zagrożeniem obumierania roślin na skutek solnego zimowego utrzymania chodników i jezdni, • wygrodzenie każdej misy drzewa słupkami (koszty), • zachowanie widoczności, • posadzenie krzewów nie jest antidotum na psie odchody- jest to problem świadomości mieszkańców podobnie jak najeżdżanie kołami samochodów w misy drzew i zagęszczenie gruntu w obrębie korzeni powodujące obumieranie drzew przy ulicach, • koszty utrzymania niewspółmierne do realizacji, która niestety skończy się niepowodzeniem ze względu na tak trudne warunki terenu jakim jest pas drogowy,
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 20 800 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.