Via Warta: Poznań, Czerwonak, Dziewicza Góra


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Via Warta: Poznań, Czerwonak, Dziewicza Góra
Skrócony opis projektu
Budowa kładki pieszorowerowej nad Wartą, w jej północnym przebiegu w Poznaniu.
Opis projektu
Projekt polega na budowie kładki pieszorowerowej na północnym odcinku rzeki w Poznaniu. Zakłada się powiązanie istniejącej infrastruktury Mariny Czerwonak z potencjałem Poznania, który po swojej stronie wraca nad rzekę jedynie w odcinku centralnym.
Połączenie umożliwi swobodę w komunikacji codziennej polegającej na dojeździe do pracy, a także turystycznej i wzajemnego korzystania z walorów: Poznania w północnym obszarze (Rezerwat Morasko, Leśniczówka Naramowice, Poznańskie Forty) oraz Gminy Czerwonak (Dziewicza Góra, Akwen Owińska).
Potencjalnie możliwy jest efekt synergi, wzmocnienia dla istniejącej infrastruktury mariny i drogi rzecznej, a także ww. kompleksu atrakcji turystyki głównie rowerowej.

Projekt wymaga inicjatywy po stronie Poznania oraz uzgodnień z gminą Czerwonak, a także POLSKIE WODY. Realizacja etapowa: koncepcja-projekt, uzgodnienia, wykonanie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miętowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedłużenie ul. Miętowej, na wysokości Mariny Czerwonak
Potencjalni odbiorcy projektu
Poznaniacy i nie tylko, zainteresowani drogą wodną, wypoczynkiem na wodzie, na rowerze, na spacerach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Powrót Poznania nad Wartę.
2. Północny nieemisyjny łącznik Poznań-Czerwonak. (Most Lecha, Most Biedrusko - pomiędzy możliwa kładka dla przeprawy pieszorowerowej)
3. Wykorzystanie codzienne w dojazdach rowerowych do pracy. Możliwość doregulowania odpowiednio komunikacji autobusowej.
4. Wykorzystanie turystyczne wzajemnie i szybko dostępne: Rezerwat Meteorytów Morasko, Biedrusko, Leśniczówka Naramowice, a także Dziewicza Góra, Akwen Tropikana, Rezerwat Śnieżny Jar
5. Wzmocnienie inwestycji Mariny Czerwonak. Poznań Stary Port dopiero się odtwarza w koncepcjach. Na północy istnieje obiekt graniczący z miastem, który warto wykorzystać i dobudować infrastrukturę również po stronie stolicy wielkopolski. Całość w ciekawym kompleksie turystycznym.
6. Kładka sama w sobie również stanowić będzie atrakcję turystyczną.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koncepcja, projekt, wykonanie.
Kładka wąska, lekka nie mająca charakteru deptaka spacerowego.
2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Sobczak
Adres email rafalsobczak@o2.pl
Telefon 512300304
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 20.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Miasto Poznań współpracuje z gminą Czerwonak, gminą Suchy Las i Nadleśnictwem Łopuchówko w zakresie możliwości realizacji kładki pieszo-rowerowej na rzece Warcie w Owińskach. Gmina Czerwonak sporządza projekt kładki pieszo-rowerowej, której koszty szacuje się na 10-12 mln zł. Wniosek także jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ projekt jest sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. e). Poza tym wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 10 445 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.