Wolontariat "bez windy"


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Wolontariat "bez windy"
Skrócony opis projektu
Zapewniamy towarzystwo seniorom uwięzionym we własnych mieszkaniach i tworzymy sieć nieformalnych znajomości oraz samopomocy.
Opis projektu
Projekt ma przeciwdziałać samotności osób starszych, które z powodu złego stanu zdrowia i barier architektonicznych (brak wind) nie mogą samodzielnie opuścić swojego mieszkania. Osoby te skarżą się na samotność, która jest dla nich gorsza niż cierpienie fizyczne. Projekt zakłada utworzenie sieci kontaktów towarzyskich zarówno pomiędzy uwięzionymi we własnych domach seniorami jak i zapewnienie im towarzystwa wolontariuszy w różnym wieku(edukacja rówieśnicza i międzypokoleniowa). Zależy nam aby samotni mieszkańcy Łazarza i Jeżyc mieli okazję do samodzielnego zawarcia nowych znajomości. W efekcie znajomości z projektu mogłyby przerodzić się w nieformalne znajomości i przyjaźnie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lokal znany społeczności lokalnej i dostępny dla osób niepełnosprawnych i starszych, np. Centrum Bukowska na Jezycach lub Klub Krąg na Łazarzu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Koordynacją projektu powinna zająć się organizacja mająca doświadczenie w pracy z wolontariuszami. Działania powinny polegać na: - promowaniu pomysłu wśród seniorów i ich bliskich; - zbieraniu informacji o seniorach zainteresowanych projektem, zarówno o osobach poszukujących towarzystwa jak i wolontariuszach chętnych do spotkań z uwięzionymi seniorami; - tworzeniu bazy danych osób zainteresowanych wolontariatem; - łączeniu ze sobą osób w projekcie w dwojaki sposób, po pierwsze inic
Potencjalni odbiorcy projektu
Seniorzy mieszkający w rejonie Łazarza i Jeżyc, którzy z powodów barier architektonicznych (brak wind, mieszkanie na wysokim piętrze) i z powodu własnych ograniczeń zdrowotnych i ruchowych nie są w stanie samodzielnie opuszczać mieszkania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu mieszka ponad 140 tys. seniorów. W naszej dzielnicy niestety wielu seniorów mieszka w starych kamienicach i blokach pozbawionych wind oraz z innymi barierami architektonicznymi. Z rozmów z seniorami, pracownikami socjalnymi MOPR oraz pracownikami Centrum Inicjatyw Senioralnych i innymi przedstawicielami organizacji działającymi na rzecz seniorów wiadomo, że bariery architektoniczne wielu seniorom uniemożliwiają samodzielne opuszczenie własnych mieszkań, które stają się dla nich więzieniem. Niestety wiele z tych osób nie posiada już bliskiej rodziny, a sąsiadów nie znają. W takiej sytuacji są wykluczeni z jakiegokolwiek życia społecznego i towarzyskiego. Samotność jest dla tych osób dojmująca i powoduje szybkie i głębokie pogorszenie kondycji psychicznej i cierpienie. Niejednokrotnie samotni seniorzy twierdzą, że samotność jest gorsza od bolesnych chorób fizycznych. Potrzeby samotnych seniorów nie są zaspokajane. Obecnie prowadzone działania tylko w niewielkim stopniu zabezpieczają rzeczywiste potrzeby seniorów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie koordynatora, etat, 3000 brutto/MIESIĄC 36 000
Promocja (np. projekty graficzne, wydruk materiałów promocyjnych) 1 500
Obsługa informatyczna 1 500
Koszty wynajmu lokalu i inne administracyjne 24 000
Koszty szkoleń i ubezpieczeń dla wolontariuszy 8 000
SUMA: 71 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kamila Lenczewska
Adres email kamilalenczewska@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest propozycją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów, zwłaszcza samotnych. Istotny jest również aspekt międzypokoleniowy uwzględniony w projekcie
  Zespół Obradował w składzie: Lidia Płatek, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 71 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 71 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała Rady Osiedla Św.Łazarz z dnia 5 września 2018 r.rekomendująca projekt do realizacji.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.