Tu wolno! Odnowa Ogrodu Jordanowskiego nr1


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Tu wolno! Odnowa Ogrodu Jordanowskiego nr1
Skrócony opis projektu
Gruntowna odnowa i modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1. Budowa nowego zaplecza, modernizacja elementów zabawowych.
Opis projektu
W samym Centrum Poznania, tuż przy Wzgórzu Świętego Wojciecha, ukryty wśród zieleni ,znajduje się wyjątkowe miejsce spotkań dzieci i młodzieży - Ogród Jordanowski nr 1. Każdego dnia, aż do godziny zamknięcia słychać tam gwar i radosne okrzyki.
Jest to miejsce szalenie ważne dla okolicznych mieszkańców, o czym świadczą listy dzieci do Prezydenta z prośbą by go nie likwidować i aktywne działanie sąsiadów w momencie wywołania prac nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niestety ze względu na aktualny stan budynku świetlicy i zaplecza socjalnego konieczny jest natychmiastowy remont, by korzystanie z Ogrodu nie zostało w dramatyczny sposób ograniczone. Część obiektów została już kategorycznie wyłączona z użytku. Boiska i niektóre elementy zabawowe pamiętają jeszcze pierwszych użytkowników - dzisiaj często pokolenie 40 i 50 latków. Miejsce to mogłoby na nowo rozkwitnąć, stać się miejscem spotkań nie tylko dzieci i młodzieży, ale również rodziców oraz seniorów, których wokół mieszka coraz więcej. Ma ku temu wszelkie atuty, a lokalizacja dodatkowo wymaga by była to wizytówka Poznania, w końcu często mogą tutaj "zabłądzić" odwiedzający Miasto turyści. Do tego niezbędne są jednak pilne inwestycje. Do najważniejszych z nich należy modernizacja boisk, budowa nowego zaplecza ze świetlicą, montaż nowych elementów zabawowych i rekreacyjnych takich jak huśtawki, kolejka linowa, statek atrakcji, wieża ze zjeżdżalnią, ławki, kosze na śmieci. Zwieńczeniem odnowy byłaby realizacja budynku kawiarenki, ukrytej we wzgórzu. Stałaby się ona miejscem spotkań mieszkańców, wystaw prac dla dzieciaków, a jej wynajęcie przyniosłoby środki na utrzymanie ogrodu. Dzięki pozyskanym dotychczas środkom i wsparciu Rady Osiedla Stare Miasto, pierwsze zmiany powinny być widoczne jeszcze w tym roku. Niestety środki te są niewystarczające. Pieniądze z budżetu obywatelskiego pozwoliłby na realizację kolejnych etapów i ukończenie ODNOWY Ogrodu tak by stał się miejscem otwartym na wszystkich mieszkańców.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

solna 2

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

stare miasto
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalni odbiorcy to wszyscy okoliczni mieszkańcy, a także wszyscy Poznaniacy, odwiedzający Stare Miasto. Ogród po odnowie może stać się miejscem spotkań rodziców z dziećmi, odpoczynku seniorów na wolnym powietrzu, bezpiecznych zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, miejscem do gry w piłkę kolegów z pracy czy spotkania na kawę
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aktualny stan infrastruktury sportowej i zaplecza jest dramatyczny i wymaga natychmiastowego przystąpienia do prac. Część obiektów została już wyłączona z użytku, a część dopuszczono jedynie warunkowo z sugestią konieczności szybkiej rozbiórki. Brakuje ławek, śmietników, elementów zabawowych. Niewielkie coroczne inwestycje pozwalają na utrzymanie i kontynuację działalności, jednak by Ogród powrócił do czasów swojej świetności konieczne są większe środki, którymi nie dysponuje ani szkoła zarządzająca Ogrodem, ani Rada Osiedla Stare Miasto, która stara się każdego roku wspierać wysiłki zarządzających. Kompleksowa modernizacja wraz z realizacją kawiarni nie tylko poprawiłaby jakość Ogrodu, ale mogłaby stać się szansą na to, że Ogród potrafiłby zarobić na siebie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Statek atrakcji- 62 000 zł
Wieża ze zjeżdzalnią - 100000 zł
Street workout - 40000 zł
Stoliki szachowe - 7 x 1840.29 zł= 12 882 zł
Drewniane urządzenia do wspinaczki -2 x 28890 zł =57780 zł
Huśtawki- 3200 zł x 2 = 6400 zł
Podesty drewniane - 4 x 9850.43 zł = 39 402 zł
Kosze na śmieci- 3970 zł x 5= 19 850 zł
Karuzela okrągła trójramienna- 2950 zł
Bramy przesuwne na plac zabaw - 10 000 zł x 4 = 40 000 zł
Bujaki sprężynowe - 2 x 1690 zł = 3380 zł
Koparki - infrastrukturalna do zabawy- 3 x 2080 zł = 6240 zł
Ławki drewniane- 2150 zł x 19 = 40850 zł
Kawiarnia we wzgórzu- 550000 zł
Nasadzenia zieleni- 25000 zł
Nawierzchnia bezpieczna żwirowa zł/m2- 71,46 zł x 330= 23582 zł
Nawierzchnia betonowa zł/m2- 170,95 zł x 550=94023 zł
Wyburzenie i budowa zaplecza części sportowej- 650 000 zł
1 999 338
SUMA: 1 999 338
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
5 Ogr_d 5.jpg
2 Ogr_d 2.jpg
3 Ogr_d 3.jpg
1 Ogr_d .jpg
4 Ogr_d 4.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Magdalena Wypusz
Adres email mwypusz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 999 338 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 849 338 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Natalia Chojara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.