"Hydrofor Kultury" - II edycja


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
"Hydrofor Kultury" - II edycja
Skrócony opis projektu
"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania
Opis projektu
Hydrofor Kultury II” –to druga edycja projektu, który zakłada organizację różnorodnych działań kulturalnych dla mieszkańców osiedli: Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Strzeszyn, Podolany. Po sukcesie pierwszej edycji, zrodził się pomysł, aby kontynuować z entuzjazmem przyjęte działania na terenie osiedli peryferyjnych. Założeniem projektu jest stworzenie spójnych działań kulturalnych, które wpiszą się w tkankę konkretnej przestrzeni miejskiej. W ramach przedsięwzięcia, wzorem 2017 roku, odbędą się koncerty jazzowe/muzyki filmowej/world music itp., różnorakie warsztaty wraz z piknikami dla dzieci i dorosłych, widowiska teatralne, animacje w przestrzeni miejskiej na wyżej wymienionych terenach, projekcje plenerowego kina letniego zarówno dla dzieci, jak i ambitnego oraz autorskiego dla dorosłych. Imprezy będą się odbywać cyklicznie, w wybranych miejscach, optymalnych do organizacji tego typu przedsięwzięć. Wydarzenia, będą się odbywać w miejscach wypoczynku i rekreacji, dzięki czemu będą stanowić ciekawe urozmaicenie dla spędzania wolnego czasu. Wszystkie imprezy byłyby spójne pod kątem artystycznym oraz niepowtarzalne. Czas realizacji od lipca do końca września.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chojnicka, Koszalińska, Biskupińska, Braniewska, Nad Jeziorem, ks. E. Nawrota, (Osiedle Kiekrz, Krzyżowniki- Smochowice, Strzeszyn, Podolany)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny rekreacyjne
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania a w poszczególnych osiedli: Kiekrz, Krzyżowniki- Smochowice, Strzeszyn oraz Podolany, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na niewielką ilość działań kulturalnych na terenie zachodniej części Miasta Poznania i wychodzi na przeciw zapotrzebowaniom mieszkańców na kulturę tzw. "wysoką. I edycja w roku 2017 pokazała, że tego typu działania są pożądane jako urozmaicenie czasu wolnego. stają się one alternatywną formą spędzania wolnego czasu wobec innych działań tego typu organizowanych w pozostałych częściach miasta. Osiedla peryferyjne do tej pory stanowią dla mieszkańców miejsce rekreacji turystycznej oraz są tzw. "sypialnią" miasta, a nie posiadają w swojej ofercie regularnych działań kulturalnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koncerty: honoraria artystów, technika sceniczna, backline, ochrona, koszty porządkowe, obsługa, produkcja, transport, logistyka, promocja wydarzeń, ZAiKS, x 5 koncertów (40000 PLN/koncert) 200 000
kino plenerowe: wynajem projektora o dużej jasności, ekran (wynajem - np. pneumatyczny), odtwarzacz blue-ray lub DCP, nagłośnienie, oświetlenie, leżaki, koszty porządkowe, obsługa, transport, logistyka x 10 seansów (4500 PLN na jedno wydarzenie) 45 000
warsztaty i animacje dla dzieci i dorosłych x 4 (3000 PLN na jedno wydarzenie) 12 000
widowiska teatralne x 2 (10000 PLN na jedno widowisko) 16 000
SUMA: 273 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
plakat z I edycji hydrofor2.jpg
plakat koncertu z I edycji hydrofor4.jpg
zdjęcie z koncertu podczas I edycji hydrofo1.jpg
koncert nad J.Kierskim (foto Estrada Poznańska) hydrofor6.jpg
Animacje dla najmłodszych (foto Estrada Poznańska) hydrofor5.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sławomir Fiszer
Adres email slawomir.fiszer@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Marcin Kostaszuk Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 273 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 273 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Sławomir Fiszer, Andrzej Fiszer, Andrzej Dworzyński, Jan Szelągiewicz, Teresa Jackowiak, Jolanta Effenberg, Urszula Filimon- Kucharska, Ireneusz Dolata, Katarzyna Proniewicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: UCHWAŁA NR LXXIII/335/VII/2018 RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE z dnia 3 września 2018 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Arleta Matuszewska , Marcin Klemenski , Małgorzata Bogusławska, Wojciech Bratkowski, Małgorzata Ćwiertnia ,Dominika Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk ,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.