Wielkopolska Odyseja Kosmiczna-ukryty wymiar Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wielkopolska Odyseja Kosmiczna-ukryty wymiar Poznania
Skrócony opis projektu
Eksploracja przestrzeni kosmicznej i popularyzacja osiągnięć astronomii, która jest nieobecna w powszechnym wymiarze miasta.
Opis projektu
Celem budowy i uruchomienia jest popularyzacja wiedzy i zagadnień dotyczących astronomii
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Poznania. Wielkopolska Odyseja Kosmiczna - Obserwatorium Astronomiczne Horyzont - ma być całoroczną placówką o charakterze naukowo-edukacyjnym. Obserwacje nieba, które prowadzone będą w porach nocnych, mają stanowić tylko część oferty. W ciągu dnia będą odbywały się głównie wykłady i obserwacje Słońca dla wycieczek, grup szkolnych i przedszkolnych. Obserwacje prowadzone będą w oparciu o specjalistyczny sprzęt do obserwacji Słońca w świetle widzialnym i w paśmie zjonizowanego wodoru. Pozostała część oferty to np.: zajęcia z poznańską młodzieżą szkolną, oprowadzanie zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych czy też współorganizacja oraz wsparcie licznych poznańskich imprez i wydarzeń o charakterze naukowym, w tym pikników naukowych, festiwali naukowych, Nocy Naukowców, Dnia Dziecka oraz szeroko rozumiana popularyzacja nauki. Obserwacje nieba będzie można prowadzić również z tarasu widokowego w czasie rzeczywistym, jak również będzie możliwość rejestracji obrazu i, dzięki sprzętom multimedialnym, późniejszych prezentacji w sali dydaktycznej dla zorganizowanych grup szkolnych. Dla mieszkańców obiekt ma być otwarty, a korzystanie z niego darmowe. Projekt zakłada realizację inwestycji w postaci budowy trzykondygnacyjnego budynku wolnostojącego, podpiwniczonego, z tarasem obserwacyjnym i dostępem do światłowodu. Wymiary budynku: 8/15/10 (długość/szerokość/wysokość) o powierzchni 600 metrów kwadratowych.
Kolejne etapy wymagają: (I) montażu kopuły astronomicznej o średnicy 5,5 m
wraz z kompletnym wyposażeniem i automatyką napędu, (II) zakupu teleskopu głównego
z montażem słupowym (teleskop główny TS-Optics 20" f/8 GSO systemu Ritchey-Chrétien)
i skomputeryzowanym montażem paralaktycznym SW EQ8 SynScan, umożliwiającego
obserwacje wizualne i wykonywanie zdjęć za pomocą dedykowanej kamery astro-fotograficznej SBIG STF-8300C0. Obsługa kopuły i teleskopu głównego jest zsynchronizowana i możliwa manualnie z wnętrza kopuły lub zdalnie poprzez sieć internet, (III) wyposażenia sali dydaktycznej, w której można będzie prowadzić zajęcia i (IV) założenia schodołazu gąsienicowego, który czyni obiekt dostępnym dla osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren przy Rezerwacie Morasko

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Inne miejsce wskazane przez UM w Poznaniu (słabe oświetlenie-ciemne niebo, niskie zabudowania-otwarty horyzont w kilku kierunkach geograficznych, infrastruktura, światłowód).
Potencjalni odbiorcy projektu
Z obserwatorium będą mogły korzystać placówki szkolne na każdym etapie kształcenia,
placówki naukowe, mieszkańcy miasta oraz turyści. Poznańska Odyseja Kosmiczna może być zarówno miejscem do wieczornych i nocnych obserwacji nieba, jak również bazą edukacyjną dla dzieci i młodzieży.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu ma istotny wpływ na poszerzenie świadomości lokalnej społeczności o otaczającym nas wszechświecie oraz popularyzację nauk przyrodniczych wśród uczniów poznańskich szkół.
Promocja miasta Poznania.
 Uruchomienie nowoczesnej jednostki edukacyjnej, która będzie wizytówką Poznania.
 Realizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rozwijająca zainteresowanie
odbiorców astronomią, (astro)fotografią i technikami komputerowymi.
 Aktywizacja istniejących oraz powstanie nowych grup twórczych w ramach oferowanej
działalności edukacyjnej.
 Wykreowanie oferty edukacyjnej dla szkół wszystkich szczebli poprzez możliwość realizacji lekcji fizyki i astronomii w Obserwatorium. Takie "wyjazdowe" zajęcia zrealizowane
przez nauczyciela fizyki, zilustrowane pokazem funkcjonowania aparatury badawczo-pomiarowej i wyników obserwacji astronomicznych, są inspiracją dla uczniów i rozwijają
ich zainteresowania.
 Stymulacja dorosłych pasjonatów astronomii umożliwiająca prowadzenie nocnych
obserwacji obiektów astronomicznych.
 Pokaz wszystkich dostępnych zjawisk astronomicznych w danym roku kalendarzowym.
 Prowadzenie działalności naukowo-popularyzatorskich poprzez współpracę z podobnymi
jednostkami w Polsce.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt i budowa Wielkopolskiej Odysei Kosmicznej (wraz z salą dydaktyczną, tarasem,
pomieszczeniem socjalnym i schodołazem gąsienicowym).
465 000
Wyposażenie Wielkopolskiej Odysei Kosmicznej (kopuła z kompletnym wyposażeniem,
automatyką napędu, sprzętem optycznym – teleskop główny i teleskopy poboczne, filtrami,
lornetką ze statywem, kamerą planetarną, 6 komputerami ze specjalistycznym oprogramowaniem, wideo-projektorem i tablicą multimedialną).
270 000
Zagospodarowanie terenu wokół WOK (zieleń, ławki, oświetlenie, tablice informacyjne, wiata
dla rowerów).
25 000
Monitoring i system alarmowy. 15 000
SUMA: 775 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie Obserwatorium Astronomiczne Horyzont.jpg
Zdjęcie Obserwatorium Astronomiczne Horyzont2.jpg
Zdjęcie Obserwatorium Astronomiczne Horyzont3.jpg
Zdjęcie Obserwatorium Astronomiczne Horyzont4.jpg
Wizualizacja - zdjęcia PBO_2019_Za_cznik-nr-1.odt
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Klimkowska
Telefon +48608378270
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji realizacji przedsięwzięcia, dlatego też powołując się na Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. d - "...inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: (...) - Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu, a wskazał jedynie ogólne założenia (np. teren osiedla, teren całego miasta). Wszystkie projekty wiążące się z inwestycjami, nawet na tzw. małą architekturę, powinny mieć wskazaną określoną lokalizację". notatka GP 26.06.18: projekt przedekretowano na Wydział Rozwoju Miasta w celu pozyskania dodatkowej opinii
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Uzasadnienie (tylko w przypadku odpowiedzi NEGATYWNEJ): Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat określony przez Wnioskodawcę na poziomie 100 000 zł jest niedoszacowany. Podzielenie tej kwoty oznacza, że miesięczny koszt utrzymania to kwota rzędu 1 666 zł. Kwota taka jest wystarczająca na opłaty za media i koszty utrzymania budynku (prąd, gaz, woda, ścieki, wywóz śmieci, podatki, ubezpieczenie i inne), natomiast nie uwzględnia kosztów personelu. Przy niezbędnym minimum obejmującym po 1 etacie: administratora, personelu sprzątającego, ochrony obiektu, konserwatora, operatora urządzeń – wykwalifikowanego pracownika odpowiedzialnego za obsługę teleskopów i specjalistycznego oprogramowania i przy uwzględnieniu płacy minimalnej na poziomie 2 100 zł brutto, miesięczny koszt personelu szacuje się na co najmniej 10 500 zł. Po zsumowaniu miesięcznych kosztów personelu (10 500 zł) i kosztów utrzymania obiektu (1 666 zł) - łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat to szacunek 729 960 zł. Stanowi on 94,2% wartości zgłoszonego projektu, a więc przekracza limit 30% określony w Rozdziale 3 ust.6 lit e) Zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019
  Zespół Obradował w składzie: Iwona Matuszczak-Szulc, Anna Wawdysz, Grażyna Sworek, Katarzyna Plewa, Piotr Wrzyszczyński.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 775 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.