Finansowanie kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Finansowanie kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich
Skrócony opis projektu
Pełne finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji 1000 zwierząt właścicielskich w Poznaniu.
Opis projektu
Projekt zakłada pełne finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji 1000 zwierząt właścicielskich: 250 kotek, 250 suczek, 250 kotów i 250 psów we współpracy z wyznaczonymi placówkami weterynaryjnymi na terenie Miasta Poznania.

Akcja jest skierowana do wszystkich mieszkańców Poznania i dotyczy zwierząt, które osiągnęły dojrzałość płciową oraz kwalifikują się do wykonania znieczulenia ogólnego.

Zabieg powinien objąć: wizytę kwalifikującą, wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji, zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, wizytę kontrolną obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Projekt uwzględnia także akcję edukacyjno-informacyjną mająca na celu uświadomienie mieszkańcom Poznania, jakie korzyści dla zdrowia zwierząt niesie zabieg sterylizacji i kastracji oraz w jaki sposób projekt przekłada się na ograniczenie bezdomności i cierpień zwierząt, a także ograniczanie wydatkowania środków publicznych na utrzymanie schronisk.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania będący właścicielami psów i kotów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Liczne analizy pokazują, że kastracja, sterylizacja i czipowanie psów i kotów właścicielskich jest jedyną skuteczną i humanitarną metodą zapobiegania bezdomności zwierząt, której głównymi przyczynami są: niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt oraz ucieczki.

Miasta i gminy w Polsce, gdzie została wprowadzona metoda ograniczenia i zapobiegania bezdomności poprzez całkowite finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, zminimalizowały lub wyeliminowany problem bezdomności.*

Choć wydawać się może, że wydatki na sterylizację i czipowanie zwierząt właścicielskich są wysokie, to patrząc długofalowo jest to niezwykle racjonalny i ekonomicznie uzasadniony sposób zarządzania środkami podatników. Sterylizacja i kastracja zwierząt włąscicielskich przynosi w perspektywie kilku lat radykalny, sięgający 50-70% spadek zwierząt bezdomnych i tym samym ograniczenie wydatkowania środków na utrzymanie schronisk.

Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że kastracja i sterylizacja zwierząt właścicielskich daje największą efektywność w zakresie ograniczenia liczby zwierząt stających się bezdomnymi.

* Na podstawie badań prowadzonych przez Fundację Karuna - Ludzie Dla Zwierząt
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zabieg sterylizacji 250 kotek /250 zł za zabieg
62 500
Zabieg sterylizacji 250 suczek / 350 zł za zabieg 87 500
Zabieg kastracji 250 kotów / 150 zł za zabieg 37 500
Zabieg kastracji 250 psów / 350 zł za zabieg 87 500
Akcja promocyjna: projekt i druk plakatów 3 000
SUMA: 278 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Odwołanie Odwo_anie.pdf
Skutki wdrożenia kastracji i steryzlizacji zwierząt właścicielskich na przykładzie gminy Myszków Skutki wdro_enia kastracji i chipowania zwierz_t w_a_cicielskic_Myszk_w.png
Porównanie kosztów kastracji z innymi metodami ograniczania populacji zwierząt Kastrujemy bezdomno__koszty por_wnanie.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Popławska
Adres email kpoplawska01@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie w wyniku spotkania odwoławczego zmieniono decyzję na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odbyło się w dniu 20/09/18
  Zespół Obradował w składzie Dagmara Woźniak, Ziemowit Borowczak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołanie do projektu wpłynęło od Wnioskodawcy 14 września br. - ze względu na dużą objętość odwołania, zostało ono zawarte w załączniku nr 3 do projektu pn.: Odwołanie
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W ocenie Wydziału Gospodarki Komunalnej projekt nie jest skierowany dla wszystkich zainteresowanych właścicieli psów i kotów – ograniczenie się do limitu 1000 zwierząt może spotkać się z krytyką osób, które nie będą w stanie skorzystać z zabiegów. Obecnie w Miejskim Rejestrze Psów jest zarejestrownych 41 957 psów. Wprowadzone przez Miasto Poznań obowiązkowe znakowanie obejmuje jedynie psy - Miasto nie posiada danych dotyczących ilości kotów przebywających na terenie Poznania ze swoimi włascicielami lub opiekunami. W związku z powyższym szacując jedynie potencjalne zainteresowanie 20 % właścicieli psów byłaby to liczba 8 391 sterylizacji lub kastracji przy cenie podanej we wnioisku tj. 350 zł za zabieg daje to kwotę potrzebną w wysokości 2 936 850 zł. Raz jeszcze należy podkreslić, że Miasto Poznań nie zna ilości kotów posiadających swojego właściciela lub opiekuna i tym samym nie jest znana wysokości budżetu niezbędnego na wykonanie zabiegów tych zwierząt dla wszystkich zainteresowanych osób, a tylko taka akcja miałaby praktyczny sens w postaci ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Monika Woźniak, Mikołaj Szumski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 278 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.