Fort 4a - zielone płuca Naramowic


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Fort 4a - zielone płuca Naramowic
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie terenu fortecznego na cele rekreacyjne dla mieszkańców z wyeksponowaniem walorów historycznych i przyrodniczych.
Opis projektu
Fort 4a jest jedną z 18-tu poznańskich warowni pierścienia fortecznego okalającego miasto. Warownia powstała jako dzieło pośrednie, mające wspierać w walce sąsiednie główne forty, zewnętrznego obwodu Twierdzy Poznań. Fort podczas działań wojennych został nieznacznie uszkodzony i później opuszczony. Po wojnie warownię częściowo wysadzono w powietrze i poddano rozbiórce. W latach 80-tych i 90-tych zwożono na teren fortu ziemię z wykopów pod fundamenty oraz odpady budowlane, zasypując nimi częściowo fosy fortu oraz kaponiery.
Mimo zniszczeń fort jest jednym z ciekawszych obiektów twierdzy. Dzięki wysiłkowi miłośników fortyfikacji i wolontariuszy z kilku organizacji, opiekujących się warownią od ponad dwudziestu lat, obiekt został udostępniony turystycznie. Oczyszczono pomieszczenia z gruzu i zbierane są regularnie śmieci z terenu przyległego. Na terenie fortu powstał "Skansen forteczny - Fort 4a: 1878-1945" w którym znajduje się izba pamięci z lapidarium fortecznych kamieni granicznych. Udostępniana jest również do zwiedzania część podziemi i obwałowań fortu. W pomieszczeniach warowni znajduje się również harcówka z której korzystają różne środowiska harcerskie i skautowe. Fort był również zapleczem wielu wydarzeń adresowanych do mieszkańców.

Prace planowane do wykonania:
- odkopanie części zasypanych fos z odsłonięciem elewacji zabytkowych kaponier,
- naprawa uszkodzonych murów wybranych fragmentów warowni,
- przywrócenie pierwotnego wyglądu części obiektu przez odtworzenie elementów metalowych takich jak kraty czy żelazne wrota,
- ogrodzenie terenu i zabezpieczenie urwisk oraz zwysoczonych fragmentów budowli,
- prace pielęgnacyjne na części drzewostanu i plantowanie terenu,
- stworzenie zaplecza sanitarnego dla harcerzy i wolontariuszy opiekujących się obiektem,
- zabezpieczenie obiektów kubaturowych przed osobami niepowołanymi i dewastacją,
- wytyczenie ścieżki dydaktycznej historyczno-przyrodniczej po obwałowaniach warowni.

Warownia sąsiaduje przez rzekę z terenami zabytkowej strzelnicy garnizonowej porośniętej interesującym starodrzewem. Zarówno fort jak i tereny strzelnicy oraz pobliskie łęgi to użytek ekologiczny "Wilczy Młyn". Wartości kulturowe jakimi są dawne fortyfikacje w połączeniu z bogactwem przyrodniczym sprawiają, że udostępnienie tychże wartości ma doniosłe znaczenie dla lokalnej społeczności
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Fort 4a - Wilczy Młyn

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren należy do miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu
Poznaniacy w każdym wieku ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców nowych osiedli powstających w okolicy oraz mieszkańców Wilczego Młyna i Naramowic. Turyści odwiedzający miasto Poznań i wędrujący Poznańskim Szlakiem Fortecznym. Miłośnicy przyrody oraz wodniacy pływający na pobliskiej rzece warcie i sąsiadującym z fortem starorzeczu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Okolice fortu to dynamicznie rozwijające się osiedla a także zabudowa szeregowa. Dawne tereny przemysłowe i rolnicze zabudowywane są blokami mieszkalnymi. Porośnięty starodrzewem teren fortu to atrakcyjna przestrzeń dla rekreacji mieszkańców pozwalająca odpoczywać przy śpiewie ptaków czy cieszyć się z uroków spacerów w ciekawym historycznie i krajobrazowo terenie. Zróżnicowane kulturowo społeczności zamieszkujące pobliskie osiedla potrzebują okazji na budowanie więzi społecznych i poczucia przynależności do swojej "małej ojczyzny". Dzięki zagospodarowaniu terenów fortu znajdującego się w pobliżu rzeki, mieszkańcy zyskają nową ciekawą przestrzeń do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz możliwość wspólnego spędzania czasu. Fort z zapomnianej ruiny dzięki staraniom wolontariuszy został przywrócony do życia. Dotychczas wykonane prace pozwoliły na przywrócenie warowni poznaniakom. Jednak część prac, które warto byłoby wykonać na obiekcie, przerasta możliwości wolontariuszy, stąd pomysł by ubiegać się o środki w budżecie obywatelskim. Fort znajduje się na trasie Poznańskiego Szlaku Fortecznego. Wyeksponowanie jego fragmentów zwiększy atrakcyjność szlaku dla turystów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace ziemne i wywiezienie śmieci 80 000
Prace budowlane i zabezpieczające 250 000
Zaplecze sanitarne 30 000
Ścieżka dydaktyczna 30 000
Prace pielęgnacyjne na drzewostanie 50 000
Ogrodzenie terenu

Realizacja prac będzie wykonywana do wysokości środków
100 000
SUMA: 540 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Porozumienia dla Twierdzy Poznań Rekomendacja_Fort_4a_Wilczy_M_yn.pdf
Brama główna fortu FORT_4A.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Konrad Dąbrowski
Adres email k.dabrowski@twierdza.poznan.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się co prawda w zasobie nieruchomości Miasta Poznania niemniej jest ona we władaniu podmiotu zewnętrznego na podstawie umowy o korzystanie dlatego też zgodnie z Zasadami PBO19 rozdział 2, pkt 12 b. projekt jest opiniowany negatywnie. Ponadto na terenie Fortu 4a trwają już prace inwestycyjne, których zakres w znaczącej części pokrywa się z tym co proponuje Wnioskodawca.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 08.08.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Po spotkaniu zmieniono decyzję na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze w dniu 19.09.2018
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Maciej Wojtkowiak, Michalina Rachelska - Gwóźdź
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W związku z uzyskaniem negatywnej oceny, dotyczącej mojego projektu sformułowanej przez wydział merytoryczny, składam od niej odwołanie. Poniżej treść informacji przesłanej przez WGN: "WGN w odpowiedzi na Państwa wątpliwości podtrzymuje wcześniejsze stanowisko co do negatywnej oceny projektu. Aktualnie obiekt jest własnością Miasta Poznania a władającym jest (tak jak również to Wnioskodawca opisuje) organizacja pozarządowa. W związku z powyższym, powołując się na Zasady PBO19 rozd.2, pkt 12 b- Do PBO można składać projekty (...) w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych), które spełniają warunek, że teren, na którym projekt będzie realizowany, musi znajdować się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Poznania)". Zatem projekt nie może zostać oceniony pozytywnie przez WGN, ze względu na władanie". Omawiając stan faktyczny dla nieruchomości objętej projektem w oparciu o treść regulaminu "Zasady PBO" i przywołanego przez pracownika merytorycznego, punktu tego dokumentu, należy stwierdzić, że wyżej wymieniony projekt spełnia kryteria PBO. Nieruchomość bowiem, znajduje się w zasobie Miasta Poznania a nie jest nieruchomością Skarbu Państwa. Jestem przekonany, że wszelkie ewentualne wątpliwości, będziemy mogli rozwiać na spotkaniu konsultacyjnym, na które oczekuję z niecierpliwością. Korzystając ze sposobności wyrażam nadzieję, że w kolejnych edycjach PBO pracownicy merytoryczni będą lepiej merytorycznie przygotowani do obsługi wniosków pomysłodawców - znając i rozumiejąc treść regulaminu PBO jaki mają w praktyce stosować. Z poważaniem Konrad Dąbrowski
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja znajduje się co prawda w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej jest ona we władaniu podmiotu zewnętrznego na podstawie umowy o korzystanie, dlatego też, zgodnie z Zasadami PBO19 rozdział 2, pkt 12 b., projekt jest opiniowany negatywnie. Ponadto na terenie Fortu 4a trwają już prace inwestycyjne, których zakres w znaczącej części pokrywa się z propozycją Wnioskodawcy.
  Zespół Obradował w składzie: Karolina Kubis, Michalina Rachelska - Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.