Targowisko na środku pętli PST


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Targowisko na środku pętli PST
Skrócony opis projektu
Stworzenie rynku na środki pętli tramwajowej Sobieskiego w postaci miasteczka kontenerów handlowych.
Opis projektu
Stworzenie rynku na środki pętli tramwajowej Sobieskiego w postaci miasteczka kontenerów handlowych. W miejsce brzydkiego ryneczku na os. Sobieskiego (blisko Lidla) można stworzyć nowy rynek na środku pętli PST. Jest to obecnie puste miejsce o powierzchnik ok 4 tys metrów kwadradowych. Można tam postawić ok 12-14 eleganckich konterów handlowych całorocznych i kilka(naście) straganów do sprzedaży okresowej. Do tego mała architektura i zieleń oraz oczywiście niezbędne media.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Jana III Sobieskiego, między ulicą Smoleńską a Szeligowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka nr 120/10
Potencjalni odbiorcy projektu
Użytkownicy pętli tramwajowej i autobusowej, mieszkańcy okolicznych osiedli, handlarze.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rynek na os. Sobieskiego jest stary, pawilony niezbyt atrakcyjne dla oka i niefunkcjonalne. W dodatku rynek znajduje się z dala od głównych linii komunikacyjnych, a w sąsiedztwie popularnego marketu. Warto rozważyć stworzenie nowego rynku, a środek pętli PST wydaje się być idealnym miejscem do tego by zrobić tam mały osiedlowy rynek. Osoby wracające do domu mogą prosto z tramwaju lub autobusu wstąpić po zakupy na rynek, a odpowiednia zieleń i mała architektura uatrakcyjnią tą przestrzeń.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt inwestycji 599 999
SUMA: 599 999
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Stan aktualny Rynek Sobieskiego StaryRynek.jpg
Stan aktualny PST PSTaktualnie.jpg
Przykładowe kontenery PrzykladKontener.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Ruta
Adres email ruciakos@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Modernizacja targowiska na Świcie wyniosła prawie 4 mln zł. W związku z powyższym proponowana kwota na wnioskowane targowisko jest niewystarczająca. Stworzenie infrastruktury w postaci doprowadzenia do targowiska wszystkich mediów: prądu, wody i kanalizacji wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Projekt nie może zostać zrealizowany z uwagi na brak bezpiecznego dojazdu do potencjalnych punktów handlowych czy utrudnień wynikających z wywozem odpadów komunalnych. Lokalizacja targowiska na pętli tramwajowej stwarza niebezpieczeństwo dla zarówno dla kontrahentów jak i dla kupujących. Nie ma możliwości stworzenia wygodnych i bezpiecznych miejsc parkingowych. Należy również wybudować dużą wiatę śmietnikową, na którą w tej lokalizacji nie ma miejsca.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 599 999 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 4 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.