Bezpieczne dziecko na Naramowickiej


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Bezpieczne dziecko na Naramowickiej
Skrócony opis projektu
Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Naramowickiej, która pozwoli bezpieczniej dotrzeć dzieciom do szkoły
Opis projektu
Projekt polega na budowie sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Naramowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Dzięgielową. Sygnalizacja powinna posiadać regulację inteligentną zależną od pory dnia, a także powinna zostać doposażona w radarowy pomiar prędkości, wymuszający czerwone światło w momencie przekroczenia prędkości dopuszczalnej dla odcinka. Sygnalizacje takie spotykane są w wielu miejscowościach w kraju.
Realizacja zadanie po stronie Zarządu Dróg Miejskich.
Poruszone zagadnienie uzyskało pozytywną opinię Rady Osiedla Umultowo.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Naramowicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Naramowicka / Dzięgielowa
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt istotny przede wszystkim dla mieszkańców Umultowa, Moraska-Radojewa, Naramowic, jak również spoza Poznania wykorzystujących drogę w dojeździe do pracy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnienie projektu to zachowanie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do nowej placówki szkolno-przedszkolnej przy ul. Umultowskiej. Na odcinku umultowskim ulica nie posiada przejścia z sygnalizacją świetlną, a samochody często rozwijają nadmierną prędkość - istnieje możliwość zastosowania sygnalizacji wymuszonej pomiarem prędkości.
Natężenie ruchu w ul. Dzięgielowej powoduje, że skrzyżowanie w praktyce staje się równorzędnym. Brak regulacji powoduje korki w godzinach szczytu, a obie ulice wykorzystywane są przez komunikację autobusową, która notuje notoryczne spóźnienia.

Zastosowanie sygnalizacji umożliwia:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przekraczających ul. Naramowicką w drodze do i ze szkoły.
2. Ograniczenie prędkości poza godzinami szczytu, na odcinku ulicy, na którym prędkość jest notorycznie przekraczana.
3. Efektywne rozładowanie korków ul. Dzięgielowej i Naramowickiej w godzinach szczytu.
4. Łatwiejszy przejazd większych autobusów przez skrzyżowanie Naramowicka/Dzięgielowa (obecnie wjazd każdorazowo wyłącznie dzięki kulturze kierowców)

Projekt realizuje zagadnienia bezpieczeństwa dzieci, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu komunikacji indywidualnej/zbiorowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szczegółową kwotę może przedstawić jednostka do tego powołana ZDM.
Projekt + realizacja
200 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Sobczak
Adres email rafalsobczak@o2.pl
Telefon 512300304
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Błaszczak, Stanisława Ciszewska, Ewa Gabin, Stanisława Ferenc, Izabela Skrobisz-Pajor, Edmund Śniadek, Beata Walczak, Kamil Żmijewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.