Cywilizowane zejście nad jezioro Maltańskie


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Cywilizowane zejście nad jezioro Maltańskie
Skrócony opis projektu
Budowa schodów z parkingu przy ulicy Baraniaka do alejek na północnym brzegu jeziora Maltańskiego
Opis projektu
Projekt zakłada budowę szerokich schodów, wyposażonych w poręcze i zjazd dla wózków, które poprowadzą z parkingu przy ul. Baraniaka do drogi rowerowej na północnym brzegu jeziora Maltańskiego. Aktualnie znajduje się w tym miejscu dzikie zejście w postaci ścieżek wydeptanych między drzewami. Bardziej szczegółowo stan obecny i lokalizację proponowanych schodów obrazują załączniki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Baraniaka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Schody powstałyby na pograniczu dwóch działek należących do miasta: obr/ark: 03/10, nr 15/1 oraz obr/ark: 03/10, nr 22.
Potencjalni odbiorcy projektu
Poznaniacy i turyści, którzy chcą skorzystać z parkingu przy ul. Baraniaka, by pospacerować nad Maltą.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nikomu nie trzeba udowadniać, jak popularne wśród spacerowiczów, rowerzystów, biegaczy, rolkarzy itd. jest jezioro Maltańskie. Wielu z nich dojeżdża na Maltę samochodami. Jednym z niewielu wygodnych miejsc, by zostawić auto na północnym brzegu jeziora, jest niewielki, ogólnodostępny i bezpłatny parking przy ul. Baraniaka, znajdujący się w pobliżu skrzyżowania z ul. Wołkowyską. Niestety, by zejść z tego parkingu nad samo jezioro, trzeba pokonać wydeptaną ścieżkę, która zwłaszcza po deszczu staje się bardzo błotnista i śliska, a przez to niebezpieczna np. dla osób starszych czy mających trudności z poruszaniem. To, że przez tyle lat nie udało się w tym miejscu wybudować cywilizowanego i bezpiecznego zejścia jest tym dziwniejsze, że istniejące już na nadmaltańskiej drodze rowerowej oznakowanie poziomie świadczy o tym, że przewidziano, iż piesi będą tędy schodzić z parkingu nad jezioro.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej 35 000
Prace budowlane przy budowie schodów 150 000
SUMA: 185 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym Google Earth Schody nad Malt_ - zbli_enie.jpg
Stan obecny UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3bed.jpg
Stan obecny - widok z parkingu UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3be6.jpg
Stan obecny - widok znad jeziora UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3bea.jpg
Na czerwono zaznaczono proponowaną lokalizację schodów Schody nad Malt_.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Wesołek
Adres email ewa.pzn@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Sportu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 06.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski, Andrzej Kras, Jarosław Forycki, Tomasz Sobkowiak.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 185 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Rataje
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.