Rowerowe Winogrady: Wilczak-Szeląg-Wartostrada


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Rowerowe Winogrady: Wilczak-Szeląg-Wartostrada
Skrócony opis projektu
Remont alejki pieszo-rowerowej w Parku Szelągowskim, ułatwienia dla rowerzystów na Armii Poznań
Opis projektu
Projekt polega na:
1) wymianie nawierzchni alejki parkowej i dopuszczenie ruchu rowerowego w Parku Szelągowskim w miejscu istniejącego przedeptu i drogi z płyt betonowych, co stworzy rowerowe połączenie Wartostrady z Al. Szelągowską - alejka biegnie od plaży miejskiej Na Szelągu od wylotu ul. Ugory w kierunku ul. Winogrady (ok. 190 metrów);
2) budowie drogi dla rowerów za przystankiem Armii Poznań (ok. 50 m), dzięki czemu pasażerowie autobusu będą mieli bezpieczne dojście przez peron przystanku do autobusu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szelągowska/Ugory oraz Armii Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Szelągowski oraz przystanek Armii Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Rowerzyści, mieszkańcy Winograd, Winiar, Piątkowa, pozostali mieszkańcy dojeżdżający rowerem do Cytadeli od strony Jeżyc, mieszkańcy dojeżdżający rowerem do Plaży na Szelągu; mieszkańcy DPS Ugory, korzystający z programu „Rowerzyści dla Seniorów”
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wartostrada wciąż jest słabo połączona z otaczającą siecią ulic, a wjazd na nią jest możliwy tylko w kilku miejscach. Projekt zapewni dodatkowy wjazd na Wartostradę dla osób podróżujących z północy w kierunku Cytadeli i ul. Słowiańskiej. Projekt eliminuje konieczność korzystania z ul. Ugory, która ze względu na zwoje nachylenie jest niebezpieczna i niewygodna dla rowerzystów. Mieszkańcom Winograd da wygodny, bezpośredni dojazd do plaży Na Szelągu. Ponadto projekt eliminuje niekorzystny z punktu widzenia pasażerów autobusów i rowerzystów ruch rowerowy przez platformę przystankową na Al. Armii Poznań.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Alejka w Parku Szelągowskim 350 000
Droga dla rowerów za przystankiem autobusowym Aleja Wielkopolska 200 000
Projektowanie 50 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Szeląg Szelag 2.jpg
Armii Poznań Armii Poznan.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Karol Raniszewski
Adres email karol.ranis@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Zmiana na rekomendację pozytywną decyzją Pana Macieja Wudarskiego - Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania podjętą w dniu 21.09.2018 r.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni, ul. 3 Maja 46, Poznań
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, proszę o ponowne rozpatrzenie wniosku nr 307 „Rowerowe Winogrady: Wilczak-Szeląg-Wartostrada”, złożonego przeze mnie do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Podstawy negatywnej opinii wystawionej przez wydział wiodący nie są zgodne z zasadami PBO i nie mogą stanowić podstawy niedopuszczenia wniosku do głosowania. Projekt bo zmodyfikowaniu go przez Wnioskodawcę zakłada dwa elementy: 1) wymianę nawierzchni alejki parkowej i dopuszczenie ruchu rowerowego w Parku Szelągowskim w miejscu istniejącego przedeptu i drogi z płyt betonowych, co stworzy rowerowe połączenie Wartostrady z Al. Szelągowską - alejka biegnie od plaży miejskiej Na Szelągu od wylotu ul. Ugory w kierunku ul. Winogrady (ok. 190 metrów); 2) budowę rowerowego obejścia przystanku autobusowego celem poprawy bezpieczeństwa i unikania kolizji między pieszymi i rowerzystami -za przystankiem Armii Poznań, dzięki czemu pasażerowie autobusu będą mieli bezpieczne dojście przez peron przystanku do autobusu. Wcześniej projekt zakładał dodatkowo wyznaczenie nowej alejki w Parku Szelągowskim. Dnia 24.07.2018 otrzymałem pisemną informację od p. Barbary Parowicz, inspektora Zarządu Zieleni MIejskiej o negatywnym zaopiniowaniu części projektu obejmującego Park Szelągowski. Wskazała ona w opinii, że „Park Szelągowski jest terenem wymagającym szczególnej troski z uwagi na aspekty historyczne i przyrodnicze. Nie można umieszczać żadnych nowych elementów i funkcji przed powstaniem kompleksowego projektu rewitalizacji tego terenu. Wprowadzanie jakichkolwiek elementów w sposób przypadkowy i nieprzemyślany doprowadzi do chaosu kompozycyjnego i może zniszczyć unikatowy charakter parku.” Zgadzając się częściowo z argumentacją pani inspektor dokonałem modyfikacji projektu, polegającą na rezygnacji z budowy nowej alejki w miejscu istniejącego przedeptu, natomiast podtrzymałem postulat wymiany nawierzchni na istniejącej alejce, czyli prowadzącej od przystanku Winogrady NŻ, poniżej DPS "Ugory" do początku ul. Ugory. Zmiana ta nie będzie ingerować w aktualną kompozycję parku, a będzie to tylko podniesienie funkcjonalności istniejącej infrastruktury i dostosowanie jej do potrzeb użytkowników parku. Odpowiedź ta została wysłana tego samego dnia, tj. 24.07.2018, jednak nie otrzymałem odpowiedzi na zaproponowaną modyfikację. W dniu 27.07.2018 otrzymałem pisemną informację od „Zespołu ds. PBO Zarządu Dróg Miejskich” o negatywnej rekomendacji projektu. Uzasadnieniem było twierdzenie, że „Realizacja zadania w zakresie obejścia przystanku przy ulicy Armii Poznań wymaga wycinki drzew co jest sprzeczne ze strategią Miasta. Sprzeczne z zasadami PBO rozdział 2 pkt. 13. p. pkt. c.”. W dniu 21.08.2018 odbyło się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich spotkanie w celu omówienia projektów odrzuconych w toku opiniowania przez jednostki podległe Wydziałowi Transportu i Zieleni. W spotkaniu tym uczestniczyli również inspektorzy Zarządu Zieleni MIejskiej, którzy podtrzymali negatywną rekomendację części projektu, argumentując podobnie jak w pierwotnej opinii, że do czasu stworzenia projektu kompozycji Parku Szelągowskiego nie można wprowadzać żadnych elementów kompozycji ani remontować istniejących. Przyznali również, że obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do stworzenia takiego projektu. Wydziały merytoryczne opiniujące projekt nie mogą opiniować go negatywnie kierując się przesłankami nieuwzględnionymi w regulaminie PBO. Jeśli projekt spełnia wymogi regulaminu, wydziały nie mają podstaw do wydania negatywnej opinii. Kryteria weryfikacji merytorycznej projektu PBO przez wydział wiodący są zawarte w Załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 318/2018/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 26.04.2018 r. "ZASADY POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019" w Rozdziale 3, pkt. 6 lit a)-f). Argumentacja, ze “być może w przyszłości stwierdzimy, że Park Szelągowski ma wyglądać inaczej, dlatego nie możemy wyremontować istniejącej już trasy w Parku Szelągowskim” - nie ma żadnego oparcia w Regulaminie PBO. Projekt mógłby zgodnie z Regulaminiem PBO zostać niedopuszczony do głosowania, gdyby: opracowywany był plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu - z taką sytuacją nie mamy do czynienia; Projekt byłby sprzeczny ze Strategią Rozwoju Miasta; zgłoszony projekt nie jest sprzeczny z dokumentem - Strategią Rozwoju Miasta Ponadto z Regulaminu PBO wynika, że w ramach PBO nie mogą być zgłaszanie projekty: które są sprzeczne z przyjętą strategią i programami Miasta Poznania; zgłoszony projekt nie jest sprzeczny z żadną strategią ani programem Miasta Poznania’ które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście planami - politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu) i innymi uchwałami Rady oraz zarządzeniami Prezydenta - Projekt nie stoi w sprzeczności z żadnym obowiazującym w mieście planem, polityką, programem, zarządzeniem Prezydenta; w zakresie rowerowego obejścia przestanku autobusowego projekt realizuje wrecz wymogi postawione w zarządzeniu Prezydenta wprowadzającym standardy rowerowe. Sam fakt, że dla Parku Szelągowskiego brak jest istniejącego kompleksowego projektu rewitalizacji parku nie jest wystarczającą przesłanką w świetle regulaminu PBO do negatywnego zaopiniowania Projektu. Ważną dodatkową motywacją stojącą za przygotowanym projektem jest wprowadzenie ułatwienia, pozwalającego realizować unikatowy w skali kraju projekt Stowarzyszenia "Rowerowy Poznań" - "Rowerzyści dla seniorów". Jest to projekt polegający na aktywizacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Ugory" dzięki wspólnym przejazdom rikszą rowerową z wolontariuszami, podczas której seniorzy mają możliwość opuszczenia murów domu pomocy i odwiedzenia zielonych terenów miejskich - Cytadeli, Wartostrady a nawet Malty, jak również zawiązanie relacji interpersonalnych między seniorami a wolontariuszami. Dzięki remontowi alejki znacznie polepszyłby się wyjazd z DPS Ugory, co pozytywnie wpłynęłoby na wygodę seniorów uczestniczących w przejazdach. Obecnie wyjazd z DPS Ugory rikszą rowerową jest bardzo trudny właśnie ze względu na bardzo zły stan nawierzchni w tym miejscu. Brak w opublikowanym uzasadnieniu negatywnej rekomendacji opinii Zarządu Dróg Miejskich, dotyczącej części projektu będącego w gestii ZDM. Przyjmując jednak treść uzasadnienia otrzymanego w dn. 27.07.2018 ponownie wskazuję na brak merytorycznych podstaw do przyznania negatywnej rekomendacji. Twierdzenie, że realizacja inwestycji drogowej wymagającej wycinki drzew jest sprzeczna ze strategią Miasta jest oczywistym nadużyciem. Nie istnieje dokument stanowiący politykę czy strategię Miasta Poznania, który by wskazywał na taką sprzeczność. Podczas wielu inwestycji aktualnie prowadzonych zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów, przykładowo podczas budowy chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza czy przebudowy ul. Św. Marcin w ramach Programu Centrum-etap I. W takiej sytuacji wykonuje się nasadzenia kompensacyjne, w szczególności, gdy drzewa przeznaczone do wycinki nie stanowią wysokiej wartości przyrodniczej, jak w przypadku kilkuletnich drzew znajdujących się za wiatą przystankową Armii Poznań. W Karcie oceny projektu na stronie: https://pbo2019.um.poznan.pl/d/654 wszystkie kryteria zasadnicze zostały ocenione jako zgodne z zasadami PBO, a podstawą do negatywnego zaopiniowania była tylko ocena Zespołu opiniującego. Jest to niezgodne z kryteriami weryfikacji projektów przez wydział wiodący, zawarty w Zarządzeniu Prezydenta, a więc stanowi przekroczenie zakresu kompetencji wydziału. Zwracam również uwagę, że nawet opracowanie w przyszłości projektu rewitalizacji Parku Szelągowskiego, którego założenia zmienią aktualne zagospodarowanie tego terenu nie jest przeszkodą do dopuszczenia tymczasowego polepszenia warunków przebywania i przemieszczania się po parku. Park Szelągowski leży pomiędzy popularnymi trasami rowerowymi na Al. Szelągowskiej i na Wartostradzie. Trasy te są połączone obecnie jedynie ulicą Ugory, która ze względu na nachylenie dochodzące do kilkunastu procent jest niebezpieczna dla rowerzystów poruszających się w dół ku Wartostradzie, a w drugą stronę - podjazd od Wartostrady ze względu na wspomniane nachylenie jest również niemożliwy dla mniej sprawnych rowerzystów. Remont alejki podnosiłby zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort dojazdu do Wartostrady dla mieszkańców tej części Poznania. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie argumenty wpłyną na pozytywną rekomendację i dopuszczenie projektu do głosowania. Z poważaniem, Karol Raniszewski
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie może zostać zrealizowany, ponieważ Park Szelągowski jest terenem szczególnie chronionym z uwagi na aspekty historyczne i przyrodnicze. Przed powstaniem kompleksowego projektu rewitalizacji nie umieszcza się żadnych nowych elementów oraz nowych funkcji parku. Wprowadzanie jakichkolwiek elementów w sposób przypadkowy i nieprzemyślany doprowadzi do chaosu kompozycyjnego i może zniszczyć unikatowy charakter parku. Ponadto z parkiem sąsiadują ścieżka rowerowa i Wartostrada, a w samym parku ruch rowerów po alejkach spacerowych jest już dopuszczony, pod warunkiem zachowania bezpiecznej prędkości.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.