Wehikuł Kultury


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wehikuł Kultury
Skrócony opis projektu
Wyobraź sobie centrum kultury na wyciągnięcie ręki!
Opis projektu
Poznań jest miejscem pełnym wydarzeń kulturalnych. Niestety skupiają się one głównie w centrum miasta. Wiele osiedli peryferyjnych cierpi na zupełny brak wydarzeń kulturalnych oraz ogólnodostępnych miejsc, które integrowałyby mieszkańców. Stwórzmy więc centrum kultury na kołach, które odwiedzać będzie poznańskie kulturalne pustynie. Wehikuł Kultury będzie ogólnodostępnym pojazdem, przywożącym w dane miejsce mnóstwo kulturalnej energii, pomysłów i inicjatyw. Wehikuł będzie zaopatrzony m.in. w mobilne kino plenerowe oraz mobilną scenę, na której występować będą np. lokalni artyści. Wokół pojazdu organizowane będą warsztaty dla dzieci, wymiana książek, promocja czytelnictwa czy też dyskusje na wybrane tematy związane z kulturą.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cały obszar Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Cały obszar Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem osiedli peryferyjnych, na których brakuje miejsc i wydarzeń kulturalnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poznań potrzebuje kultury nie tylko w swoim centrum, ale także na osiedlach peryferyjnych. Wehikuł Kultury ma szansę zaspokoić tę potrzebę.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup pojazdu 100 000
Adaptacja pojazdu do funkcji mobilnego centrum kultury 50 000
Wyposażenie pojazdu (mobilne kino, leżaki, stoliczki, mobilna scena itp.): 40 000
Użytkowanie pojazdu (benzyna, ubezpieczenie itp.) 20 000
Animacja wydarzeń związanych z pojazdem: 30 000
Wynagrodzenia dla obsługi pojazdu: 30 000
SUMA: 270 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Przykład Bibliobusa #1 14970677743_46223ca365_o.jpg
Przykład Bibliobusa #2 20106295004_55c892166c_k.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marta Zalewska-Głogowska
Adres email ulepszpoznan@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury proponuje zwiększenie budżetu o kwotę 30 000 zł, która wykorzystana byłaby na wynagrodzenia dla osób prowadzących działania w mobilnym centrum kultury.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Marcin Kostaszuk Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 270 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 90 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.