Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i Wildy


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i Wildy
Skrócony opis projektu
Komfortowe rowerowe połączenie Łazarza i Wildy, rowerowe ułatwienia na Jeżycach.
Opis projektu
Projekt polega na poprawie połączenia rowerowego połączenia Łazarza i Wildy oraz wdrożenie ułatwień w ruchu rowerzystów na Jeżycach, ułatwiających przejazd w kierunku Łazarza. Część łazarska zawiera:

1) wymianę nawierzchni drogi dla rowerów na ul. Hetmańskiej z kostki betonowej na bitumiczną na odcinku od wiaduktu w kierunku ul. Dmowskiego do wysokości dostępnych środków,

Część jeżycka zawiera:

1) wdrożenie kontraruchu na ul. Wawrzyniaka (odcinek Dąbrowskiego-Słowackiego)

2) zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Wawrzyniaka - wyznaczenie pasa do skrętu na torowisku;

3) wdrożenie kontraruchu na ul. Prusa (odcinek Dąbrowskiego-Słowackiego);

4) zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Prusa (dopuszczenie skrętu w lewo rowerem).

Dzięki temu znacznie łatwiej będzie się poruszać rowerem na Jeżycach w kierunku Łazarza z wykorzystaniem ulic Prusa i Wawrzyniaka, omijając niewygodną ul. Kraszewskiego, na której utrudnieniem dla rowerzystów jest bruk i tory tramwajowe. Projekt zwiększa dostępność rowerem dwóch głównych ulic Jeżyc – Dąbrowskiego i Słowackiego.

Środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności na wdrożenie ułatwień w części jeżyckiej, a pozostałe środki będą wykorzystane na wdrożenie części łazarskiej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Hetmańska oraz Dąbrowskiego/Słowackiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Rowerzyści, mieszkańcy Wildy, Łazarza i Jeżyc.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ruch rowerowy pomiędzy śródmiejskimi osiedlami Poznania, Łazarzem, Jeżycami i Wildą jest utrudniony przez brak infrastruktury rowerowej. Brakuje połączeń, pozwalających bezpiecznie i wygodnie podróżować między tymi osiedlami. Projekt zwiększa komfort ruchu rowerowego z Wildy na Łazarz oraz zwiększa dostępność rowerem na trasie z Jeżyc na Łazarz.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wymiana nawierzchni na ddr na Hetmańskiej 495 000
wdrożenie kontraruchów i poprawki infrastruktury przy Dąbrowskiego 65 000
Projekty 40 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
wizualizacja infrastruktury 1 M2.2.png
wizualizacja infrastruktury 2 M2.3.png
wizualizacja infrastruktury 3 M2.4.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Karol Raniszewski
Adres email karol.ranis@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.