przejście, piesi, zwolnij!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
przejście, piesi, zwolnij!
Skrócony opis projektu
Oznakowanie przejść dla pieszych, wykonane na asfalcie z naklejanych wypukłych czerwonych pasów.
Opis projektu
Poprawa oznakowania przejść dla pieszych, w miejscach gdzie nie można wykonać tradycyjnych progów spowalniających, a natężenie ruchu samochodów jest duże, mimo, że jest to często droga de facto osiedlowa. Pomysł polega na zastosowaniu przed przejściami dla pieszych naklejanych w poprzek jezdni pasów w kolorze czerwonym, o niewielkim profilu, który dodatkowo powoduje drgania na kierownicy przejeżdżającego po nim auta. Niestety coraz powszechniejsze wśród kierowców są naganne zachowania w postaci nie tylko rozmów telefonicznych, pisania SMSów lecz nawet sprawdzania internetu podczas jazdy, wówczas elementy stosowane obecnie dość często przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w postaci odblaskowych pomarańczowych obwódek wokół znaku informującego o przejściu dla pieszych w niczym nie pomoże jeśli ktoś patrzy w smartwona zamiast na drogę. Proponowane przeze mnie rozwiązanie sprawi, że kierowca przed przejściem poczuje drgania na kierownicy i będzie miał możliwość zareagowania. Kolejną przesłanką jest automatyczne spowolnienie kierowców przed przejściami, co jest korzystne dla mieszkańców okolicy w której takie rozwiązanie zostało wy wprowadzone, by kierowcy przejeżdżali a nie przelatywali.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Palacza, na wysokości sklepu sieci Lewiatan w pobliżu ul. Biedrzyckiego, także skrzyżowanie ulic Kasprzeaka i Chociszewskiego, a jeśli się sprawdzi to mam nadzieję jeszcze wiele innych lokalizacji

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Łazarz, Górczyn później reszta Miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Miasta Poznania, piesi, ale także kierowcy lokalni i "pędzący przejezdni"
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pomysł wpisuje się w politykę Miasta, zmierzająca do uspokojenia ruchu na ulicach osiedlowych lokalnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup pasów i montaż 200 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zastosowanie 2 pasy 2.jpg
ul. Palacza p_dz_cy przejezdni.jpg
ul Palacza 2 zdj. pomara_czowe obw_dki.jpg
zastosowanie pasów w praktyce pasy 1.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marek Wierzbicki
Adres email marek.1980@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ przedmiotowe zadanie jest już uwzględnione w budżecie Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 3 pkt. 6 lit. c). Zarząd Dróg Miejskich do końca 2018 r. zrealizuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kasprzaka/Chociszewskiego. Rozwiązanie polegające na naklejeniu w poprzek jedni pasów w kolorze czerwonym spowoduje zwiększenie poziomu hałasu. Taki efekt może być uciążliwy dla mieszkańców pobliskich domów.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.