Rekreacja przy stawie Olszak


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Rekreacja przy stawie Olszak
Skrócony opis projektu
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przy stawach Olszak aby mogły spełniać funkcje rekreacyjne.
Opis projektu
Tereny wokół stawu Olszak są zaniedbane, ścieżki są nierówne, brakuje tam elementów małej architektury takich jak ławki. Ponadto tereny te są nieoświetlone i wyłączone z użytkowania wieczornego/nocnego. Uporządkowanie i zagospodarowanie tego terenu poprzez zamontowanie latarni, ławek wybudowanie placu zabaw, wyrównanie i utwardzenie istniejących ścieżek miałoby pozytywny wpływ na rekreacyjne wykorzystanie tego terenu. Teren jest już wyposażony w kosze na śmieci, więc nie ma potrzeby stawiać ich w ramach tego projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tereny wokół stawu Olszak

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby wypoczywające wokół Stawu Olszak oraz wszyscy mieszkańcy (zwłaszcza z okolicy), którzy chcieliby spędzić na „Olszaku” czas, ale nie decydują się na to ze względu na panujące tam warunki.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu sprawi, że mieszkańcy Poznania zyskają nowe tereny rekreacyjne w obszarze Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Dodatkowo z racji stosunkowo bliskiego sąsiedztwa jeziora Malta, „Olszak” może stanowić dla niego alternatywę, co jest szczególnie ważne w wolne słoneczne dni, kiedy jezioro Malta bywa dość zatłoczone.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
30 Latarni ulicznych (co ok. 20 metrów) 240 000 zł
(30*8000zł)
Ławki (co ok. 15 metrów) 60 000 zł (40*1500zł)
Plac zabaw 10 000 zł
Wyrównanie ścieżek 240 000 zł (1200 m2*200 zł)
Koszenie traw 18 000 zł (1800m2*10 zł)568 000
SUMA: 568 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Jankowiak-Maik
Adres email a.jankowiak@poczta.onet.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ przedmiotowe zadanie jest już uwzględnione w budżecie Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 3 pkt. 6 lit. c). Teren posiada dobre zagospodarowanie turystyczne w ramach zrealizowanego zadania „Poznawczych szlaków rekreacyjno-turystycznych Leśnictwa Antoninek”, które będzie kontynuowane w roku 2018/2019. Odnosząc się do wprowadzenia oświetlenia w lesie należy podkreślić, że element ten zakłóca dobowy rytm flory i fauny, a pora nocna jest jedynym okresem odpoczynku organizmów dziennego trybu życia, na co należy zwrócić szczególną uwagę w lasach ochronnych miast. Ekosystemy leśne są ostojami naturalnych procesów przyrodniczych, w związku z czym nie można dopuścić do przejmowania przez lasy funkcji parków miejskich. Ponadto wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu rejonowego jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 568 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 849 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.