Aleja pieszo-rowerowa na osiedlu Stefana Batorego


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Aleja pieszo-rowerowa na osiedlu Stefana Batorego
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie działek 125/13, 145/6, 155/13 i 154/7 w formie alei spacerowej ze ścieżką rowerową.
Opis projektu
Inwestycja obejmuje zagospodarowanie działek 125/13, 145/6, 155/13 i 154/7 w formie alei spacerowej ze ścieżką rowerową. Planuje się roboty ziemne, zakup nasion trawy i jej posianie, zakup i nasadzenie krzewów liściaste oraz wykonanie nawierzchni utwardzanej na całej długości, w tym przebudowę i połączenie istniejącej infrastruktury.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Stefana Batorego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar działek 125/13, 145/6, 155/13 i 154/7
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy tej części osiedla Stefana Batorego poruszający się pieszo i rowerem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie teren ten nie jest utwardzony, na zmianę jest to bagno lub piaszczysta pustynia. Po tym terenie spacerują mieszkańcy, w tym rodzice z małymi dziećmi i seniorzy. Osoby te mają utrudnione poruszanie się z uwagi na rozmoknięty teren lub głębokie koleiny. Jest to droga prowadząca do i wzdłuż placu zabaw i kompleksu sportowo-rekreacyjnego zbudowanego przez Radę Osiedla Piątkowo.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Łączny koszt inwestycji 550 000
SUMA: 550 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Stan bieżący droga.jpg
Mapa drogamapa.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Ruta
Adres email ruciakos@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W odniesieniu do uzasadnienia negatywnej opinii wniosku wydanej przez Wydział Transportu i Zieleni informuję, że została ona wydana w oparciu o nieprawidłową ocenę zapisów wniosku. Wydział zakłada, że proponowana aleja ma biec na obszarze większym niż proponowany. Jako wnioskodawca wziąłem pod uwagę stan prawny wszystkich działek i zaproponowałem stworzenie alei biegnącej od budynku na os. Batorego 82 do końca tzw. centrum sportu na działkach nr 125/13, 145/6, 155/13 i 154/7. Informację tą zawarłem w polach „Skrócony opis projektu” oraz „Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji”. Opiniujący nie powinni mieć więc wątpliwości co do lokalizacji inwestycji, a tym samym nie powinni wydać negatywnej opinii powołując się na Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12 lit. B, który brzmi „Do PBO19 można składać projekty, które: w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych) – spełniają warunek, że teren, na którym projekt będzie realizowany, musi znajdować się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Poznania)”. Proponowana inwestycja bezdyskusyjnie spełnia ten warunek. Wszystkie argumenty dot. innych działek, w tym kolizji z planowanymi inwestycjami wzdłuż ul. Umultowskiej są bezzasadne ponieważ nie dot. mojej propozycji. Trudno też zrozumieć odwołanie do Zasad PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. B, który brzmi „W ramach PBO19 nie mogą być zgłaszane projekty: b) zakładające wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. sporządzenia dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok”. Moja propozycja zakłada wykonanie wszystkich etapów inwestycji – od projektu do realizacji. Pozostałe grunty nie należą do Miasta więc nie można na nich planować inwestycji, co więcej aleja na dalszym obszarze nie jest potrzebna ponieważ mieszkańcy bloków w tej części osiedla mają zapewnione „cywilizowane” dojście do placu zabaw i kompleksu sportowo-rekreacyjnego. W związku z powyższym proszę o zmianę opinii na pozytywną.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ze względu na konieczność regulacji stanów terenowo-prawnych (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12 lit. b). Droga wskazana w projekcie częściowo zlokalizowana jest na terenie prywatnym należącym do PKP sp. Z o.o. Ponadto działka nr 146/7 arkusz 17 obręb Piątkowo znajduje się w liniach rozgraniczających drogi stanowiącej element podstawowego układu drogowego - odcinek ul. Umultowskiej. W planach jest rozbudowa drogi do dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu, ścieżki rowerowej oraz chodnika. Ponadto lokalizacja skrzyżowania zakładanej w projekcie drogi z ul. Umultowską w bliskiej odległości od przejazdu kolejowego może prowadzić do utrudnień w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie realizacja fragmentu drogi zlokalizowanej na działkach nie znajdujących się w zasobie Miasta Poznania jest sprzeczna z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. b).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.