Oświetlenie - Lasek Marceliński


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Oświetlenie - Lasek Marceliński
Skrócony opis projektu
Oświetlenia w Lasku Marcelińskim przy placu do streetworkout, placu zabaw oraz wybiegu dla psów
Opis projektu
Budowa oświetlenia w Lasku Marcelińskim przy polanie gdzie znajduje się plac zabaw, wybieg dla psów(oświetlenie wybiegu również), siłownia zewnętrzna oraz górka z której dzieci zimą korzystają zjeżdżając na sankach.
Doprowadzenie oświetlenia z ulicy Wałbrzyskiej oraz Strzegomskiej.
Projekt zakłada również doświetlenie wyżej wymienionej górki oraz wybiegu dla psów większym strumieniem światła.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wałbrzyska, Lasek Marceliński

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wybieg dla psów, uliczki dochodzące do polany w Lasku Marcelińskim
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy korzystający z Lasku Marcelińskiego. Osoby uprawiające sport, spacerowicze, osoby wyprowadzające psy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak oświetlenia tego terenu uniemożliwia korzystanie z niego po zmroku. W miesiącach jesienno-zmowych w godzinach popołudniowych korzystanie z zewnętrznej siłowni czy wybiegu dla psów stanowi spory problem. Należy zwrócić uwagę, że w okolicy przybywa dużo mieszkańców, którzy coraz chętniej korzystają z terenów Lasku Marcelińskiego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie projektu oświetlenia. Sprawdzenie możliwości budowy oświetlenia w systemie hybrydowym instalacje solarno-wiatrowe lub tradycyjne z doprowadzeniem instalacji elektrycznej od ulicy Wałbrzyskiej.

20 000
Budowa i montaż oświetlenia. Słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, realizacja robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowego oznakowania terenu (na czas budowy). 380 000
SUMA: 400 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
oświetlenie wybiegu dla psa oswietlenie wybiegu dla psa.png
Mapka oświetlenia Lasek Marcelinski oswietlenie.png
materiały pomocnicze Oswietlenie - info posilkujace.txt
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartłomiej Ignaszewski
Adres email bartlomiej.ignaszewski@gmail.com
Telefon 692088404
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Lasek Marceliński, w części która wskazałem i tak już pełni funkcję parkową. Zgodzono się na zabudowę małą architekturą, placem zabaw, siłownią zewnętrzną i wybiegiem dla psów. Funkcjonuje również tam priv plac do treningów psów, który jest doświetlany z agragatu. Chciałbym skończyć z fikcją i dostosować to miejsce potrzeb również ludzi. Istnieją sposoby oświetlania tego terenu, nie wpływające znacząco na przyrodę i florę. Można zastosować oświetlenie czasowe np. do godziny 22. Będę wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ jego realizacja naruszałaby obowiązujące przepisy prawa, tj. Ustawę o lasach z dnia 28 września 1991 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z 2018 r. poz. 650, 651 oraz ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650, 663 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. g). Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650, 663 o ochronie zwierząt, zwierzęta powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Ponadto zgodnie z art. 7 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z 2018 r. poz. 650, 651 należy prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną według planów urządzenia lasu, w szczególności z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Oświetlenie w lasach zakłóca dobowy rytm flory i fauny, a pora nocna jest jedynym okresem odpoczynku organizmów dziennego trybu życia, na co należy zwrócić szczególną uwagę w lasach ochronnych miast. Ekosystemy leśne są ostojami naturalnych procesów przyrodniczych, w związku z czym nie można dopuścić do przejmowania przez lasy funkcji parków miejskich.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 400 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 395 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.