Więcej cienia na Rondzie Kaponiera


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Więcej cienia na Rondzie Kaponiera
Skrócony opis projektu
Montaż głębokich wiat i zieleni na Rondzie Kaponiera
Opis projektu
W ramach projektu, na Rondzie Kaponiera zostaną zainstalowane wiaty o głębokości co najmniej trzech metrów, z zadaszeniem o przepuszczalności światła co najmniej 20% oraz ze ściankami o przepuszczalności światła co najmniej 50%. Konstrukcja wiat zagwarantuje odpowiednie zabezpieczenie pasażerów przed deszczem i śniegiem. Długość zostanie dostosowana do możliwości, potrzeb i kosztów. Wiaty zostaną ustawione po obu stronach torów od strony Mostu Uniwersyteckiego oraz po obu stronach torów od strony Mostu Teatralnego. Dodatkowo na każdym z wymienionych przystanków zostanie zainstalowana dodatkowa zieleń w donicach.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rondo Kaponiera

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przystanki komunikacji miejskiej na Rondzie Kaponiera
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania i okolic oraz turyści korzystający z komunikacji miejskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W aktualnym stanie Rondo Kaponiera jest betonową pustynią w centrum miasta. W letnie dni, z powodu braku jakiegokolwiek zacienienia i wysokich temperatur powietrza, oczekiwanie na autobus lub tramwaj jest ciężkim przeżyciem. Temperatura powietrza, podnoszona jest dodatkowo przez dużą powierzchnię łatwo nagrzewającego się asfaltu i obecności kumulującego duże ilości ciepła betonu. Płytkie i przepuszczające światło wiaty, które zostały zamontowane na przystankach w tym miejscu, nie dają pasażerom ochrony przed słońcem, ani przed deszczem. Dodatkowo minimalna ilość zieleni nie daje szans na schronienie się w cieniu drzewa.

Poniższy projekt ma na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji miejskiej na Rondzie Kaponiera, poprzez zamontowanie wiat o głębokości umożliwiającej skuteczną ochronę przed deszczem oraz instalację donic z drzewami zwiększającymi zacienienie w okolicy przystanków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt wiaty przystankowej wraz z zezwoleniami. 50 000
Demontaż starych wiat przystankowych. 15 000
Montaż czterech wiat przystankowych zgodnych z projektem. 1 600 000
Montaż 24 donic z zielenią. 240 000
SUMA: 1 905 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 120 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Bielat
Adres email mbielat@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwa jednostką do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.05.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W roku 2016 zakończono inwestycję pn.: „Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera”. W związku z powyższym obiekt objęty jest gwarancją prawie do końca 2020 r. Realizacja projektu poprzez wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych prac czy nowych elementów, skutkowałoby utratą gwarancji na przedmiotowy obiekt. Ponadto od 2019 r. ustawianiem i utrzymywaniem wiat na terenie Poznania będą zajmować się Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z przyjętymi planami Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 905 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 120 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 120 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.